Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : ประชุม +
รายการกำหนดการของขั้นตอน ประชุม
- ประชุม (วันที่ 30 พ.ค. 2555)
แผนงาน : ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครอง
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานสัมพันธ์ชุมชน ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  จรัญ    น้อยอิ่ม
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มาสเตอร์  จรัญ    น้อยอิ่ม
กำหนดการ
ประชุม
วันที่ 30 พฤษภาคม 2555

สถานที่ ห้องประชุมไถง
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
-

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)