Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : ประชุมคณะกรรมการ +
รายการกำหนดการของขั้นตอน ประชุมคณะกรรมการ
- ประชุมคณะกรรมการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
แผนงาน : บริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  ชญาภา    คงเฟื่อง
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  ชญาภา    คงเฟื่อง
กำหนดการ
ประชุมคณะกรรมการ
วันที่ 1 มิถุนายน 2555

สถานที่ Act
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
-

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
  - [บันทึกข้อความ] เชิญประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 5/2555
  - [บันทึกข้อความ] ขอเชิญประชุม
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)