Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : -
รายการกำหนดการของขั้นตอน
- แต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 0 543)
- เสนอพิจารณาอนุมัติโครงการ (วันที่ 0 543)
- (วันที่ 0 543)
- การดำเนินการซื้อ (วันที่ 0 543)
- (วันที่ 0 543)
- เสนอพิจารณาขออนุมัติโครงการ (วันที่ 0 543)
- แข่งขันกีฬาภายใน (วันที่ 0 543)
- (วันที่ 0 543)
- เสนอพิจารณาอนุมัติโครงการ (วันที่ 0 543)
- เสนอขออนุมัติโครงการ (วันที่ 0 543)
- ดำเนินการเบิกวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานต่างๆ ร (วันที่ 0 543)
- ดำเนินการประสานแจ้งการซ่อบำรุง (วันที่ 0 543)
- ประเมินผลโครงการ (วันที่ 0 543)
- สรุปประเมินผล (วันที่ 0 543)
- เสนอพิจารณาอนุมัติโครงการ (วันที่ 0 543)
- (วันที่ 0 543)
- สรุปประเมินผล (วันที่ 0 543)
- เสนอพิจารณาขออนุมัติโครงการ (วันที่ 0 543)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 0 543)
- ประชุมคณะกรรมการ (วันที่ 0 543)
- การดำเนินงาน (วันที่ 0 543)
- สรุปประเมินผล (วันที่ 0 543)
- 1.ประชุมวางแผนงาน (วันที่ 0 543)
- ประชุมและดำเนินงานและประสานงานการตรวจจากเจ้าหน้าที่เขตบางแค (วันที่ 0 543)
- เสนอพิจารณาขออนุมัติโครงการ (วันที่ 0 543)
- (วันที่ 0 543)
- สรุป ประเมินผล (วันที่ 0 543)
- สรุปประเมินผล/แฟ้มงาน (วันที่ 0 543)
- ส่งเอกสารสรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 0 543)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 0 543)
- การดำเนินงาน (วันที่ 0 543)
- (วันที่ 0 543)
- สรุปและประเมินผล (วันที่ 0 543)
- ส่งเอกสารสรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 0 543)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 0 543)
- ประชุมคณะกรรมการ (วันที่ 0 543)
- การดำเนินงาน (วันที่ 0 543)
- (วันที่ 0 543)
- เสนอเพื่อขออนุมัติโครงการ (วันที่ 0 543)
- (วันที่ 0 543)
- สรุปประเมินผล (วันที่ 0 543)
- สรุปประเมินผล (วันที่ 0 543)
- นำเสนอขออนุมัติดำเนินโครงการ (วันที่ 0 543)
- (วันที่ 0 543)
- สรุปประเมินผล/แฟ้มงาน (วันที่ 0 543)
- สรุปประเมินผล/แฟ้มงาน (วันที่ 0 543)
- ประเมินผลและสรุปโครงการ (วันที่ 0 543)
- สรุปประเมินผล/แฟ้มงาน (วันที่ 0 543)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 0 543)
- ประชุมคณะกรรมการ (วันที่ 0 543)
- ดำเนินงาน (วันที่ 0 543)
- สรุปประเมินผล (วันที่ 0 543)
- ส่งเอกสารสรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 0 543)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 0 543)
- ประชุมคณะกรรมการ (วันที่ 0 543)
- ดำเนินงาน (วันที่ 0 543)
- สรุปประเมินผล (วันที่ 0 543)
- ส่งเอกสารสรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 0 543)
- ดำเนินงานตามโครงการ (วันที่ 0 543)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 0 543)
- ประชุมคณะกรรมการ (วันที่ 0 543)
- (วันที่ 0 543)
- (วันที่ 0 543)
- (วันที่ 0 543)
- ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี (วันที่ 0 543)
- (วันที่ 0 543)
- (วันที่ 0 543)
- กายภาพบำบัดแผนไทย (วันที่ 0 543)
- (วันที่ 0 543)
- (วันที่ 0 543)
- (วันที่ 0 543)
- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ (วันที่ 0 543)
- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ (วันที่ 0 543)
- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ (วันที่ 0 543)
- งานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ (วันที่ 0 543)
- งานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ (วันที่ 0 543)
- งานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ (วันที่ 0 543)
- งานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ (วันที่ 0 543)
- งานป้องกันโรคระบาด (วันที่ 0 543)
- งานป้องกันโรคระบาด (วันที่ 0 543)
- งานป้องกันโรคระบาด (วันที่ 0 543)
- งานจ้างพยาบาล (วันที่ 0 543)
- งานจ้างพยาบาล (วันที่ 0 543)
- งานจ้างพยาบาล (วันที่ 0 543)
- งานจ้างพยาบาล (วันที่ 0 543)
- ตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2555 (วันที่ 0 543)
- (วันที่ 0 543)
- ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรอบรมด้านการเรียนการสอนในต่างประเทศ (วันที่ 0 543)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 0 543)
- ลำดับ รายการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ (วันที่ 0 543)
- (วันที่ 0 543)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 0 543)
- (วันที่ 0 543)
- ประชุมคณะกรรมการวางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 0 543)
- ดำเนินงานตามแผนงาน (วันที่ 0 543)
- ประชุมคณะกรรมการวางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 0 543)
- ประชุมคณะกรรมการวางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 0 543)
- (วันที่ 0 543)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 0 543)
- ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมที่มูลนิธิฯ (วันที่ 0 543)
- สรุปผลการปฏิบัติงาน (วันที่ 0 543)
- xit=6, (วันที่ 0 543)
- เสนอขออนุมัติโครงการ (วันที่ 0 543)
- ดำเนินงาน (วันที่ 0 543)
- สรุปผลและประเมินผล (วันที่ 0 543)
- จัดการแข่งขันภายในร่วมกับฝ่ายวิชาการ (วันที่ 0 543)
- ส่งนักเรียนแข่งขันในระดับภายนอก (วันที่ 0 543)
- สรุปผลและประเมินผล (วันที่ 0 543)
- เสนอพิจารณาโครงการ (วันที่ 0 543)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 0 543)
- ประชุมคณะกรรมการ (วันที่ 0 543)
- ติดต่อศูนย์ Bell UK (วันที่ 0 543)
- ประชาสัมพันธ์ (วันที่ 0 543)
- รับสมัคร (วันที่ 0 543)
- ประชุมชี้แจงนักเรียน (วันที่ 0 543)
- ดำเนินการ (วันที่ 0 543)
- สรุป ประเมินผล (วันที่ 0 543)
- เสนอพิจารณาโครงการ (วันที่ 0 543)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 0 543)
- ประชุมคณะกรรมการ (วันที่ 0 543)
- การดำเนินงานติดต่อศูนย์ Bell UK (วันที่ 0 543)
- ดำเนินการด้านเอกสาร (วันที่ 0 543)
- ดำเนินการส่งบุคลากรไปศึกษาที่ Bell UK (วันที่ 0 543)
- สรุปประเมินผล (วันที่ 0 543)
- ส่ง นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมภายนอกตามโอกาส (วันที่ 0 543)
- จัดกิจกรรมชมรมเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต (วันที่ 0 543)
- ส่งครูเข้ารับการอบรมตามโอกาส (วันที่ 0 543)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 0 543)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 0 543)
- (วันที่ 0 543)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 0 543)
- นำเสนอโครงการ (วันที่ 0 543)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 0 543)
- นำเสนอโครงการ (วันที่ 0 543)
- จัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (วันที่ 0 543)
- นำเสนอขออนุมัติโครงการ (วันที่ 0 543)
- ติดต่อประสานงานผู้เกี่ยวข้อง/จัดซื้อ (วันที่ 0 543)
- ดำเนินการสั่งซื้อจากตัวแทน(ศูนย์พัฒนาฯ) (วันที่ 0 543)
- เปิดให้จอง/จำหน่าย (วันที่ 0 543)
- สรุปประเมินผล (วันที่ 0 543)
- (วันที่ 0 543)
- เสนอขออนุมัติโครงการ (วันที่ 0 543)
- แต่งตั้งคณะกรรมการวางแผนงาน (วันที่ 0 543)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 0 543)
- เสนอขออนุมัติดำเนินงาน (วันที่ 0 543)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 0 543)
- เสนอขออนุมัติดำเนินงาน (วันที่ 0 543)
- เสนอขออนุมัติดำเนินงาน (วันที่ 0 543)
- เสนอขออนุมัติดำเนินงาน (วันที่ 0 543)
- เสนอขออนุมัติดำเนินงาน (วันที่ 0 543)
- เสนอขออนุมัติดำเนินงาน (วันที่ 0 543)
- เสนอขออนุมัติโครงการ (วันที่ 0 543)
- เสนอเพื่อขออนุมัติโครงการ (วันที่ 0 543)
- ส่งเสริมศักยภาพทางด้านดนตรีให้กับนักเรียน EP (วันที่ 0 543)
- เสนอเพื่อขออนุมัติโครงการ (วันที่ 0 543)
- โครงการส่งเสริมศักยภาพทางด้านดนตรีให้กับนักเรียน EP (วันที่ 0 543)
- (วันที่ 0 543)
- (วันที่ 0 543)
- (วันที่ 0 543)
- โครงการภาษาที่ 3 (ภาษาสเปน) (วันที่ 0 543)
- (วันที่ 0 543)
- (วันที่ 0 543)
- (วันที่ 0 543)
- (วันที่ 0 543)
- (วันที่ 0 543)
- Insurance (วันที่ 0 543)
- Insurance (วันที่ 0 543)
- Work Permit and VISA (วันที่ 0 543)
- Insurance (วันที่ 0 543)
- Work Permit and VISA (วันที่ 0 543)
- Airfares (วันที่ 0 543)
- Accommodation (วันที่ 0 543)
- ดำเนิน (วันที่ 0 543)
- เสนอขออนุมัติโครงการ (วันที่ 0 543)
- เสนออนุมัติโครงการ (วันที่ 0 543)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 0 543)
- ประชุมคณะกรรมการ แบ่งภาระงาน มอบหมายหน้าที่ (วันที่ 0 543)
- ดำเนินการโครงการ (วันที่ 0 543)
- ประเมินผล (วันที่ 0 543)
- สรุปผลการดำเนินการ (วันที่ 0 543)
- เสนออนุมัติโครงการ (วันที่ 0 543)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 0 543)
- ประชุมคณะกรรมการวางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 0 543)
- ดำเนินโครงการ (วันที่ 0 543)
- ประเมินผล (วันที่ 0 543)
- สรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 0 543)
- (วันที่ 0 543)
- เสนอขออนุมัติโครงการ (วันที่ 0 543)
- (วันที่ 0 543)
- การดำเนินงาน ศึกษาและพิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย (วันที่ 0 543)
- ดำเนินการเก็บข้อมูล (วันที่ 0 543)
- วิเคราะห์ข้อมูล (วันที่ 0 543)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 0 543)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 0 543)
- การดำเนินงาน ศึกษาและพิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยวิจัยกำหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บข้อมูล (วันที่ 0 543)
- ดำเนินการเก็บข้อมูล (วันที่ 0 543)
- วิเคราะห์ข้อมูล (วันที่ 0 543)
- นำเสนอรายงานผลการศึกษาวิจัย (วันที่ 0 543)
- สรุป/ประเมินโครงการและจัดทำรายงาน (วันที่ 0 543)
- (วันที่ 0 543)
- (วันที่ 0 543)
- (วันที่ 0 543)
- (วันที่ 0 543)
- (วันที่ 0 543)
- (วันที่ 0 543)
- (วันที่ 0 543)
- (วันที่ 0 543)
- ไปงานแต่งงานลูกคุณปัญจรีย์ (วันที่ 0 543)
- จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์การเรียนการสอน ป.1-ม.6 (วันที่ 0 543)
- (วันที่ 0 543)
- (วันที่ 0 543)
- เสนอพิจารณาขออนุมัติ (วันที่ 0 543)
- (วันที่ 0 543)
- (วันที่ 0 543)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 0 543)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 0 543)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 0 543)
- (วันที่ 0 543)
- (วันที่ 0 543)
- (วันที่ 0 543)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 0 543)
- 4.ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 0 543)
- (วันที่ 3 ม.ค. 2555)
- (วันที่ 3 ม.ค. 2555)
- (วันที่ 1 ก.พ. 2555)
- (วันที่ 1 ก.พ. 2555)
- (วันที่ 1 ก.พ. 2555)
- (วันที่ 1 ก.พ. 2555)
- (วันที่ 1 ก.พ. 2555)
- เสนอขออนุมัติโครงการ (วันที่ 1 ก.พ. 2555)
- เสนอพิจารณาอนุมัติโครงการ (วันที่ 25 ก.พ. 2555)
- เสนอพิจารณาอนุมัติโครงการ (วันที่ 25 ก.พ. 2555)
- แต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการ (วันที่ 25 ก.พ. 2555)
- ดำเนินการจัดหาบริษัทประกันเพื่อสืบราคา (วันที่ 25 ก.พ. 2555)
- พิจารณาคัดเลือบริษัทประกัน (วันที่ 20 มี.ค. 2555)
- สำรวจเครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานต่างๆ ร ะ (วันที่ 1 เม.ย. 2555)
- (วันที่ 1 เม.ย. 2555)
- (วันที่ 1 เม.ย. 2555)
- (วันที่ 1 เม.ย. 2555)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 1 เม.ย. 2555)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 เม.ย. 2555)
- (วันที่ 6 เม.ย. 2555)
- เสนออนุมัติงานจ่ายตรวจสอบบัญชีจากหน่วยงานภายนอก (วันที่ 15 เม.ย. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ (วันที่ 16 เม.ย. 2555)
- สรุปประเมินผล (วันที่ 30 เม.ย. 2555)
- (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- วางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- ออกคำสั่ง จดหมายออก ประกาศต่าง ๆ ของโรงเรียน (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- เสนอโครงการเพื่อพิจารณา (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- ขออนุมัติโครงการ (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- จัดทำโครงการ (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- เสนอพิจารณาขออนุมัติโครงการ (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- ขั้นตอนการดำเนินงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- ขออนุมัติดำเนินงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- เสนอพิจารณาอนุมัติ (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการ (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- ดำเนินงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- เสนออนุมัติโครงการ (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงิน (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- ดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- เสนออนุมัติงานจ่ายค่าธรรมเนียมเช็คและโอนเงินออนไลน์ (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- เสนอพิจารณา อนุมัติโครงการ (วันที่ 2 พ.ค. 2555)
- เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 7 พ.ค. 2555)
- สัมนาเปิดปีการศึกษาวันที่ 1 (วันที่ 9 พ.ค. 2555)
- ประชุมวางแผนร่วมกัน (วันที่ 9 พ.ค. 2555)
- ตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี (วันที่ 10 พ.ค. 2555)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 12 พ.ค. 2555)
- อบรม Swiss (วันที่ 12 พ.ค. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการ (วันที่ 12 พ.ค. 2555)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 14 พ.ค. 2555)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 14 พ.ค. 2555)
- เสนอขออนุมัติโครงการ (วันที่ 14 พ.ค. 2555)
- เสนอพิจารณาขออนุมัติโครงการ (วันที่ 14 พ.ค. 2555)
- ประชุมชี้แจงรายละเอียดของโครงการและแต่งตั้งคณะทำงาน (วันที่ 14 พ.ค. 2555)
- เสนอพิจารณาขออนุมัติโครงการ (วันที่ 14 พ.ค. 2555)
- ขออนุมัติโครงการ (วันที่ 14 พ.ค. 2555)
- ศึกษารายละเอียดของโปรแกรม (วันที่ 14 พ.ค. 2555)
- เสนอขออนุมัติโครงการ (วันที่ 14 พ.ค. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการ (วันที่ 14 พ.ค. 2555)
- ดำเนินการ (วันที่ 14 พ.ค. 2555)
- วางแผนการดำเนินโครงการ (วันที่ 14 พ.ค. 2555)
- เสนอขออนุมัติโครงการ (วันที่ 14 พ.ค. 2555)
- เสนอขออนุมัติโครงการ (วันที่ 14 พ.ค. 2555)
- นำเสนอขออนุมัติโครงการ (วันที่ 14 พ.ค. 2555)
- เสนอพิจารณาขออนุมัติโครงการ (วันที่ 14 พ.ค. 2555)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 14 พ.ค. 2555)
- นำเสนอขออนุมัติโครงการ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ประชุมวางแผนงาน (วันที่ 14 พ.ค. 2555)
- เสนอขออนุมัติโครงการ (วันที่ 14 พ.ค. 2555)
- การดำเนินงาน (วันที่ 14 พ.ค. 2555)
- เสนอขออนุมัติ (วันที่ 14 พ.ค. 2555)
- (วันที่ 14 พ.ค. 2555)
- ประชุมวางแผนดำเนินงานโครงการ (วันที่ 14 พ.ค. 2555)
- เปิดเรียน 2555/1 (วันที่ 14 พ.ค. 2555)
- เสนอขออนุมัติโครงการ (วันที่ 14 พ.ค. 2555)
- ขออนุมัติโครงการ (วันที่ 14 พ.ค. 2555)
- ขออนุมัติโครงการ (วันที่ 14 พ.ค. 2555)
- การดำเนินงาน (วันที่ 14 พ.ค. 2555)
- เสนอพิจารณาอนุมัติโครงการ (วันที่ 14 พ.ค. 2555)
- เสนอพิจารณาอนุมัติโครงการ (วันที่ 14 พ.ค. 2555)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 14 พ.ค. 2555)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 14 พ.ค. 2555)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 14 พ.ค. 2555)
- เสนอขออนุมัติดำเนินการ (วันที่ 14 พ.ค. 2555)
- ร้อยละ85 ของนักเรียนระดับม.2 มีความพึงพอใจและมีสำนึกที่ดีในการรณรงค์เสริมสร้างให้เกิดกระแสคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย (วันที่ 14 พ.ค. 2555)
- เสนอพิจารณาขออนุมัติงาน (วันที่ 14 พ.ค. 2555)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 14 พ.ค. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนงาน (วันที่ 14 พ.ค. 2555)
- บริหารสำนักผู้อำนวยการ (วันที่ 14 พ.ค. 2555)
- เสนออนุมัติดำเนินโครงการ (วันที่ 14 พ.ค. 2555)
- เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ (วันที่ 14 พ.ค. 2555)
- เสนออนุมัติดำเนินโครงการ (วันที่ 14 พ.ค. 2555)
- เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ (วันที่ 14 พ.ค. 2555)
- เสนออนุมัติโครงการ (วันที่ 14 พ.ค. 2555)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 14 พ.ค. 2555)
- เสนออนุมัติดำเนินโครงการ (วันที่ 14 พ.ค. 2555)
- เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ (วันที่ 14 พ.ค. 2555)
- เสนออนุมัติดำเนินโครงการ (วันที่ 14 พ.ค. 2555)
- เสนออนุมัติโครงการ (วันที่ 14 พ.ค. 2555)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 14 พ.ค. 2555)
- เสนออนุมัติโครงการ (วันที่ 14 พ.ค. 2555)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 14 พ.ค. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 14 พ.ค. 2555)
- เสนอพิจารณาอนุมัติโครงการ (วันที่ 14 พ.ค. 2555)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 14 พ.ค. 2555)
- เสนอพิจารณาขออนุมัติโครงการ (วันที่ 14 พ.ค. 2555)
- จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินการ (วันที่ 14 พ.ค. 2555)
- ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรอบรมด้านการเรียนการสอนในต่างประเทศ (วันที่ 14 พ.ค. 2555)
- ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรอบรมด้านการเรียนการสอนในต่างประเทศ (วันที่ 14 พ.ค. 2555)
- ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรอบรมด้านการเรียนการสอนในต่างประเทศ (วันที่ 14 พ.ค. 2555)
- ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรอบรมด้านการเรียนการสอนในต่างประเทศ (วันที่ 14 พ.ค. 2555)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 14 พ.ค. 2555)
- เสนอขออนุมัติดำเนินโครงการ (วันที่ 14 พ.ค. 2555)
- ขั้นดำเนินงาน (วันที่ 14 พ.ค. 2555)
- เสนอคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการเพื่อพิจารณา (วันที่ 14 พ.ค. 2555)
- ดำเนินงาน (วันที่ 14 พ.ค. 2555)
- เสนออนุมัติโครงการ (วันที่ 14 พ.ค. 2555)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 14 พ.ค. 2555)
- ขยายผลการอบรมให้กับบุคลากร (วันที่ 14 พ.ค. 2555)
- เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติงาน (วันที่ 14 พ.ค. 2555)
- สำรวจความเป็นไปได้ของงาน (วันที่ 14 พ.ค. 2555)
- เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติงาน (วันที่ 14 พ.ค. 2555)
- สำรวจค่าใช้จ่ายของแต่ละงาน (วันที่ 14 พ.ค. 2555)
- เสนอเพื่อจัดซื้อ จัดหา (วันที่ 14 พ.ค. 2555)
- พิจารณาอนุมัติ/ดำเนินการ (วันที่ 14 พ.ค. 2555)
- เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติงาน (วันที่ 14 พ.ค. 2555)
- ติดต่อประสานงานการสรรหาบุคลากรทดแทนครูที่หมดสัญญา (วันที่ 14 พ.ค. 2555)
- เสนออนุมัติโครงการ (วันที่ 14 พ.ค. 2555)
- ประสานงานการประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมต่างๆ (วันที่ 14 พ.ค. 2555)
- - ประสานงานการควบคุมดูแลคุณภาพครูต่างชาติให้เหมาะสมตรงตามเกณฑ์ที่ต้องการ (วันที่ 14 พ.ค. 2555)
- ขออนุมัติโครงการ (วันที่ 14 พ.ค. 2555)
- ขออนุมัติโครงการ (วันที่ 14 พ.ค. 2555)
- ขออนุมัติโครงการ (วันที่ 14 พ.ค. 2555)
- ครูผู้สอนทุกคนเข้ารับการอบรมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (วันที่ 14 พ.ค. 2555)
- เสนอขออนุมัติโครงการ (วันที่ 14 พ.ค. 2555)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 14 พ.ค. 2555)
- เสนอพิจารณาอนุมัติโครงการ (วันที่ 14 พ.ค. 2555)
- เสนอพิจารณาอนุมัติโครงการ (วันที่ 14 พ.ค. 2555)
- เสนอพิจารณาอนุมัติโครงการ (วันที่ 14 พ.ค. 2555)
- เสนอพิจารณาอนุมัติโครงการ (วันที่ 14 พ.ค. 2555)
- เสนอพิจารณา อนุมัติโครงการ (วันที่ 14 พ.ค. 2555)
- ขออนุมัติดำเนินงาน (วันที่ 14 พ.ค. 2555)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 14 พ.ค. 2555)
- เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ (วันที่ 14 พ.ค. 2555)
- มอบหมายหน้าที่ (วันที่ 15 พ.ค. 2555)
- เสนอพิจารณาอนุมัติงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2555)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 15 พ.ค. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการ (วันที่ 15 พ.ค. 2555)
- ติดต่อประสานงานกับตัวแทนจำหน่ายรถตู้เพื่อ ตรวจสอบราคา (วันที่ 15 พ.ค. 2555)
- เสนออนุมัติโครงการ (วันที่ 15 พ.ค. 2555)
- เสนอขออนุมัติดำเนินงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2555)
- เสนอขออนุมัติดำเนินงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2555)
- การดำเนินงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2555)
- ประชุมครูวางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2555)
- เสนออนุมัติโครงการ (วันที่ 15 พ.ค. 2555)
- ขออนุมัติโครงการ (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- ประชุมคณะครูวางแผน เป้าหมายที่ต้องการให้เกิดแก่นักเรียน (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- ประสานงานหน่วยงาน กลุ่มสาระฯ เพื่อให้ทราบถึงวัตถุ (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- เสนอพิจารณาขออนุมัติงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 17 พ.ค. 2555)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 17 พ.ค. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/2555 (วันที่ 17 พ.ค. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/2555 (วันที่ 17 พ.ค. 2555)
- ขออนุมัติโครงการ (วันที่ 17 พ.ค. 2555)
- ขออนุมัติโครงการ (วันที่ 17 พ.ค. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- ปฐมนิเทศนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- วจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา 2555 (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- ดำเนินการซื้อเช็ค และจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนเงิน (วันที่ 20 พ.ค. 2555)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 21 พ.ค. 2555)
- เสนออนุมัติโครงการ (วันที่ 21 พ.ค. 2555)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 21 พ.ค. 2555)
- ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม (วันที่ 21 พ.ค. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการ (วันที่ 21 พ.ค. 2555)
- ติดตามความเรียบร้อยของการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ (วันที่ 21 พ.ค. 2555)
- เสนอขออนุมัติโครงการ (วันที่ 21 พ.ค. 2555)
- งบโรงเรียน 30,000 บาท (วันที่ 21 พ.ค. 2555)
- นำรายละเอียดเสนอต่อคณะกรรมการ (วันที่ 21 พ.ค. 2555)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 21 พ.ค. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ (วันที่ 21 พ.ค. 2555)
- เสนออนุมัติโครงการ (วันที่ 21 พ.ค. 2555)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 21 พ.ค. 2555)
- เสนอขออนุมัติโครงการ (วันที่ 21 พ.ค. 2555)
- เสนอขออนุมัติโครงการ (วันที่ 21 พ.ค. 2555)
- เสนอพิจารณาอนุมัติโครงการ (วันที่ 21 พ.ค. 2555)
- เสนอพิจารณาอนุมัติโครงการ (วันที่ 21 พ.ค. 2555)
- เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 21 พ.ค. 2555)
- เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 21 พ.ค. 2555)
- เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 21 พ.ค. 2555)
- เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 21 พ.ค. 2555)
- (วันที่ 21 พ.ค. 2555)
- (วันที่ 21 พ.ค. 2555)
- เสนอขออนุมัติโครงการ (วันที่ 21 พ.ค. 2555)
- เขียนใบแจ้งการผลิตเอกสาร (วันที่ 22 พ.ค. 2555)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 22 พ.ค. 2555)
- เสนอพิจารณาขออนุมัติโครงการ (วันที่ 22 พ.ค. 2555)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 22 พ.ค. 2555)
- ขั้นวางแผนงาน (วันที่ 22 พ.ค. 2555)
- ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบและรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม (วันที่ 22 พ.ค. 2555)
- เสนอพิจารณาอนุมัติโครงการ (วันที่ 22 พ.ค. 2555)
- เขียนในเบิกสิ่งที่ต้องการ (วันที่ 23 พ.ค. 2555)
- วจนพิธีกรรมเปิด (วันที่ 23 พ.ค. 2555)
- วจนพิธีเปิดปีการศึกษา 2555 (วันที่ 23 พ.ค. 2555)
- 1 ติดต่อร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่าย (วันที่ 24 พ.ค. 2555)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 24 พ.ค. 2555)
- เริ่มดำเนินการสวดภาวนาร่วมกันสัปดาห์ละ 1 ครั้ง (วันที่ 24 พ.ค. 2555)
- เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 24 พ.ค. 2555)
- ดำเนินงาน (วันที่ 25 พ.ค. 2555)
- ประเมินผล (วันที่ 25 พ.ค. 2555)
- ดำเนินงานตามโครงการ (วันที่ 25 พ.ค. 2555)
- สรุปและประเมินผลการดำเนินโครงการ (วันที่ 26 พ.ค. 2555)
- การดำเนินกิกจรรม (วันที่ 26 พ.ค. 2555)
- ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ (วันที่ 26 พ.ค. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการ (วันที่ 28 พ.ค. 2555)
- ดำเนินงานตามโครงการ (วันที่ 28 พ.ค. 2555)
- ประชุมวางแผนดำเนินงานโครงการ (วันที่ 28 พ.ค. 2555)
- 2 นำเสนอร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่าย (วันที่ 28 พ.ค. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2555 (วันที่ 28 พ.ค. 2555)
- การดำเนินงาน (วันที่ 28 พ.ค. 2555)
- เสนอแต่งตั้งกรรมการ (วันที่ 28 พ.ค. 2555)
- เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 28 พ.ค. 2555)
- ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 28 พ.ค. 2555)
- ประชุมวางแผนดำเนินงานโครงการ (วันที่ 28 พ.ค. 2555)
- ประชุมวางแผนดำเนินงานโครงการ (วันที่ 28 พ.ค. 2555)
- (วันที่ 29 พ.ค. 2555)
- เสนอพิจารณาขออนุมัติโครงการ (วันที่ 29 พ.ค. 2555)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 29 พ.ค. 2555)
- การดำเนินงาน (วันที่ 29 พ.ค. 2555)
- สรุปประเมินผล (วันที่ 29 พ.ค. 2555)
- (วันที่ 29 พ.ค. 2555)
- เสนอพิจารณาขออนุมัติโครงการ (วันที่ 29 พ.ค. 2555)
- 3.จัดทำใบเสนอราคา (วันที่ 29 พ.ค. 2555)
- ประชุมวางแผนดำเนินงาน (วันที่ 30 พ.ค. 2555)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 30 พ.ค. 2555)
- เสนอพิจารณาโครงการ (วันที่ 30 พ.ค. 2555)
- แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงาน (วันที่ 30 พ.ค. 2555)
- เสนอพิจารณาอนุมัติโครงการ (วันที่ 31 พ.ค. 2555)
- จัดทำเอกสารการเบิกจ่าย (วันที่ 31 พ.ค. 2555)
- 4 ดำเนินการ (วันที่ 31 พ.ค. 2555)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 31 พ.ค. 2555)
- ดำเนินการ (วันที่ 31 พ.ค. 2555)
- ดำเนินการ (วันที่ 31 พ.ค. 2555)
- สำรวจวัสดุอุปกรณ์ (วันที่ 31 พ.ค. 2555)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 31 พ.ค. 2555)
- ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 31 พ.ค. 2555)
- ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 31 พ.ค. 2555)
- (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- เสนอพิจารณาอนุมัติโครงการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- เสนอพิจารณาอนุมัติโครงการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- เสนอพิจารณาอนุมัติโครงการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- เสนอพิจารณาอนุมัติโครงการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- การดำเนินงาน (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- จัดซื้อระบบเพิ่มเติม (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- ดำเนินการติดตั้งและทดสอบโปรแกรม (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- ขออนุมัติโครงการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- ส่งเงินสมทบกองทุนชมรมบุคลากรเกษียณ (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- ดำเนินงาน พัฒนาสวนสมุนไพร เชิญวิทยากรภายนอก มาให้ความรู้แก่นักเรียน ศึกษาดูงานด้านภูมิปัญญาจัดการเรียนการสอนเรื่องภูมิปัญญาไทย (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- เสนอพิจารณาอนุมัติโครงการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- การดำเนินงาน (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- ดำเนินการจัดกิจกรรมแข่งขัน (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- การดำเนินงาน กิจกรรมวันสุนทรภู่ กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ กิจกรรมลายมือสวยด้วยมือเรา (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- การดำเนินงาน กิจกรรมวันสุนทรภู่ กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ กิจกรรมลายมือสวยด้วยมือเรา (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- จัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อทำเป็น server ในการเก็บข้อมูล (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- ติดต่อประสานงานกับผู้ดูแลระบบเมื่อมีปัญหา (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- ติดตั้งระบบงานวิจารณ์หนังสือ (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- ดำเนินการติดตามพฤติกรรมนักเรียน (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- ติดตามประเมินผลนักเรียนรายบุคคล (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- ดำเนินการจัดกิจกรรม (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ภายในโรงเรียน (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- ขออนุมัติโครงการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- ประชุมวางแผนดำเนินการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- การดำเนินงาน (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- จัดทำหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- ติดต่อวิทยากรภายนอก (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- จัดทำปฏิทินการอบรม (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- การดำเนินงาน (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- สรุป (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- ประเมินผล (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรอบรมด้านการเรียนการสอนในต่างประเทศ (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- เสนออนุมัติโครงการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- เสนออนุมัติโครงการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- เสนออนุมัติโครงการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- การดำเนินงาน ศึกษาและออกแบบ (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- ประชุมครูชี้แจง (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- ซ้อมพิธีไหว้ครู (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- ดำเนินงาน (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- ประชุมวางแผนร่วมกัน (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- ติดต่อสถานที่ /อาหาร /วิทยากร (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- ประชุมครูชี้แจง (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- ซ้อมพิธีไหว้ครู (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- ประเมินผล (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- เสนอขออนุมัติโครงการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- นำเสนอราคา (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- คณะกรรมการคัดเลือกและสั่งซื้อ (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- เสนอขออนุมัติโครงการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- นำเสนอราคา (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- คณะกรรมการคัดเลือกและสั่งซื้อ (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- เสนอขออนุมัติโครงการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- นำเสนอขออนุมัติโครงการ (วันที่ 2 มิ.ย. 2555)
- อบรมหลักสูตรการสร้างวิดีโอด้วยโปรแกรม iMovie เบื้องต้น (วันที่ 2 มิ.ย. 2555)
- หัวข้อการอบรม (วันที่ 2 มิ.ย. 2555)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 3 มิ.ย. 2555)
- ดำเนินงานโครงการ - แข่งขันกิจกรรมภาษาอังกฤษต่าง ๆ เช่น Dictionary Usage, Cryptogram, Sequencing, Funny Word, Quiz .... etc. (วันที่ 4 มิ.ย. 2555)
- ดำเนินการสั่งจองรถ (วันที่ 4 มิ.ย. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการวางแผนงาน (วันที่ 4 มิ.ย. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการ (วันที่ 4 มิ.ย. 2555)
- ดำเนินงาน (วันที่ 4 มิ.ย. 2555)
- ดำเนินการ (วันที่ 4 มิ.ย. 2555)
- เสนอขออนุมัติโครงการ (วันที่ 4 มิ.ย. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการ (วันที่ 4 มิ.ย. 2555)
- ดำเนินการจัดทำติดตั้ง (วันที่ 4 มิ.ย. 2555)
- สรุปประเมินผลโครงการ (วันที่ 4 มิ.ย. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการ (วันที่ 5 มิ.ย. 2555)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 5 มิ.ย. 2555)
- ดำเนินโครงการ (วันที่ 5 มิ.ย. 2555)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 6 มิ.ย. 2555)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 7 มิ.ย. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการ (วันที่ 7 มิ.ย. 2555)
- ประชุมวางแผนดำเนินการ (วันที่ 8 มิ.ย. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการ (วันที่ 9 มิ.ย. 2555)
- ปฐมนิเทศผูปกครอง (วันที่ 9 มิ.ย. 2555)
- ติดตามและประเมินโครงการ (วันที่ 11 มิ.ย. 2555)
- ประชุมวางแผนงาน (วันที่ 11 มิ.ย. 2555)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ (วันที่ 11 มิ.ย. 2555)
- ดำเนินการพิจารณาตามที่นำเสนอของร้านจัดทำ (วันที่ 11 มิ.ย. 2555)
- ติดต่อสถานที่ / อาหาร / วิทยากร (วันที่ 11 มิ.ย. 2555)
- เสนอพิจารณาขออนุมัติโครงการ (วันที่ 12 มิ.ย. 2555)
- ดำเนินงาน (วันที่ 12 มิ.ย. 2555)
- ประชุมชี้แจงครูและนักเรียน (วันที่ 12 มิ.ย. 2555)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ (วันที่ 12 มิ.ย. 2555)
- ดำเนินงานตามโครงการโดยให้นักเรียนเลือกคุณครูที่นักเรียนประทับใจ 3คน (วันที่ 12 มิ.ย. 2555)
- จดหมายแจ้งผู้ปกครอง (วันที่ 12 มิ.ย. 2555)
- เสนอพิจารณาขออนุมัติโครงการ (วันที่ 12 มิ.ย. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3/2555 (วันที่ 12 มิ.ย. 2555)
- ดำเนินงาน (วันที่ 12 มิ.ย. 2555)
- ประชุมวางแผนร่วมกัน (วันที่ 12 มิ.ย. 2555)
- ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม (วันที่ 14 มิ.ย. 2555)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 14 มิ.ย. 2555)
- (วันที่ 14 มิ.ย. 2555)
- พิธีไหว้ครู (วันที่ 14 มิ.ย. 2555)
- (วันที่ 15 มิ.ย. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 15 มิ.ย. 2555)
- เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ (วันที่ 15 มิ.ย. 2555)
- ประชุมวางแผนดำเนินการ (วันที่ 15 มิ.ย. 2555)
- ดำเนินการ (วันที่ 15 มิ.ย. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการ (วันที่ 16 มิ.ย. 2555)
- เสนออนุมัติโครงการ (วันที่ 18 มิ.ย. 2555)
- เตรียมความพ้อม (วันที่ 19 มิ.ย. 2555)
- ซ้อมรับเกียรติบัตรเรียนดี ปีการศึกษา 2554 (ครั้งที่ 1) (วันที่ 19 มิ.ย. 2555)
- นำเสนออนุมัติ (วันที่ 20 มิ.ย. 2555)
- ประชุมวางแผนร่วมกัน (วันที่ 20 มิ.ย. 2555)
- พิธีซ้อมรับเกียรติบัตรเรียนดี ปีการศึกษา 2554 (ซ้อมใหญ่) (วันที่ 21 มิ.ย. 2555)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 22 มิ.ย. 2555)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 22 มิ.ย. 2555)
- ดำเนินการ (วันที่ 22 มิ.ย. 2555)
- พิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี (วันที่ 23 มิ.ย. 2555)
- พิธีรับเกียรติบัตรเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2554 (วันที่ 23 มิ.ย. 2555)
- พิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี ปีการศึกษา 2554 (วันที่ 23 มิ.ย. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 4/2555 (วันที่ 25 มิ.ย. 2555)
- ดำเนินการติดตั้ง server กับระบบเครือข่ายของโรงเรียน (วันที่ 28 มิ.ย. 2555)
- ประชุมวางแผนงาน (วันที่ 29 มิ.ย. 2555)
- ค่ายส่งเสริมความเป็นผู้นำ (วันที่ 29 มิ.ย. 2555)
- ดำเนินการเบิกจ่าย (วันที่ 30 มิ.ย. 2555)
- การดำเนินงาน (วันที่ 1 ก.ค. 2555)
- จัดเตรียมหนังสือ และเอกสารดำเนินงาน (วันที่ 1 ก.ค. 2555)
- สรุปและประเมินผล (วันที่ 1 ก.ค. 2555)
- สรุปและประเมินผล (วันที่ 1 ก.ค. 2555)
- นำเสนอขออนุมัติดำเนินการ (วันที่ 1 ก.ค. 2555)
- (วันที่ 1 ก.ค. 2555)
- อบรมหลักสูตรทางคอมพิวเตอร์ตามแผน (วันที่ 1 ก.ค. 2555)
- ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร (วันที่ 1 ก.ค. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการ (วันที่ 1 ก.ค. 2555)
- สรุปประเมินผล (วันที่ 1 ก.ค. 2555)
- ดำเนินการชำระภาษี (วันที่ 1 ก.ค. 2555)
- การดำเนินงาน (วันที่ 2 ก.ค. 2555)
- สรุปโครงการ (วันที่ 2 ก.ค. 2555)
- สรุปโครงการ (วันที่ 2 ก.ค. 2555)
- ดำเนินงาน (วันที่ 2 ก.ค. 2555)
- ดำเนินงาน (วันที่ 2 ก.ค. 2555)
- วางแผนการจัดเก็บข้อมูล (วันที่ 2 ก.ค. 2555)
- การกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้ (วันที่ 2 ก.ค. 2555)
- - ประชุมคณะอนุกรรมการระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 (วันที่ 2 ก.ค. 2555)
- สรุปและประเมินผล (วันที่ 2 ก.ค. 2555)
- ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 2 ก.ค. 2555)
- ดำเนินงาน (วันที่ 2 ก.ค. 2555)
- (วันที่ 2 ก.ค. 2555)
- ขออนุมัติโครงการ (วันที่ 2 ก.ค. 2555)
- การดำเนินการ (วันที่ 2 ก.ค. 2555)
- ดำเนินงานตามแผนงาน (วันที่ 2 ก.ค. 2555)
- ดำเนินการ (วันที่ 2 ก.ค. 2555)
- จัดเตรียมรางวัลของการประกวดต่างๆ (วันที่ 2 ก.ค. 2555)
- ดำเนินการ (วันที่ 3 ก.ค. 2555)
- การดำเนินงาน (วันที่ 3 ก.ค. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการ (วันที่ 3 ก.ค. 2555)
- สรุปประเมินผล (วันที่ 5 ก.ค. 2555)
- พบอดีต ผบ.ทร. (วันที่ 5 ก.ค. 2555)
- มิสซาศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 6 ก.ค. 2555)
- ดำเนินงาน (วันที่ 7 ก.ค. 2555)
- กิจกรรม Open House (วันที่ 7 ก.ค. 2555)
- Open House (วันที่ 7 ก.ค. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 5/2555 (วันที่ 9 ก.ค. 2555)
- ดำเนินงานโครงการ (จัดซื้ออุปกรณ์เกมกีฬาฝึกทักษะ) (วันที่ 9 ก.ค. 2555)
- ประชุมมคณะกรรมการสรุปและประเมินผล (วันที่ 10 ก.ค. 2555)
- ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน (วันที่ 10 ก.ค. 2555)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ ประชุมวางแผนการดำเนินงาน และปุชมชี้แจงการดำเนินงาน (วันที่ 12 ก.ค. 2555)
- เสนอขออนุมัติโครงการ (วันที่ 12 ก.ค. 2555)
- เสนอคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการเพื่อพิจารณา (วันที่ 13 ก.ค. 2555)
- สัมมนาบุคลากรตำแหน่งหัวหน้างาน (วันที่ 14 ก.ค. 2555)
- สัมมนาบุคลากรตำแหน่งหัวหน้างาน (วันที่ 14 ก.ค. 2555)
- ดำเนินงานและติดต่อผู้ตรวจสอบเข้าตรวจสอบบัญชี ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 15 ก.ค. 2555)
- ประชุมวางแผนดำเนินการ (วันที่ 16 ก.ค. 2555)
- ส่งสรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 16 ก.ค. 2555)
- ดำเนินการติดตามการสั้งซื้อ (วันที่ 16 ก.ค. 2555)
- ต้อนรับผู้มาดูงาน ร.ร. (วันที่ 16 ก.ค. 2555)
- ประชุมเตรียมงานสดุดีนักบุยหลุยส์ฯ (วันที่ 16 ก.ค. 2555)
- ประชุมวางแผน มอบหมายหน้าที่ (วันที่ 17 ก.ค. 2555)
- เสนอขออนุมัติดำเนินการ (วันที่ 18 ก.ค. 2555)
- ประชุมสารสนเทศ (วันที่ 18 ก.ค. 2555)
- ดำเนินการ (วันที่ 20 ก.ค. 2555)
- พิธีเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ มารีฯ (วันที่ 20 ก.ค. 2555)
- เทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ (วันที่ 20 ก.ค. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 6/2555 (วันที่ 23 ก.ค. 2555)
- ดำเนินงาน (วันที่ 24 ก.ค. 2555)
- อบรมหลักสูตร “การตรวจเช็คและกำจัดไวรัสเบื้องต้น” (วันที่ 25 ก.ค. 2555)
- ประชุมสมาคมฯ (วันที่ 28 ก.ค. 2555)
- สรุปและประเมินผล (วันที่ 30 ก.ค. 2555)
- ไปพระราชทานเพลิงศพ (วันที่ 31 ก.ค. 2555)
- สรุปประเมินผล (วันที่ 1 ส.ค. 2555)
- สรุปประเมินผล (วันที่ 1 ส.ค. 2555)
- สรุปประเมินผล (วันที่ 1 ส.ค. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่าย (วันที่ 1 ส.ค. 2555)
- สรุปผลการดำเนินการ/ส่งเอกสารสรุป (วันที่ 1 ส.ค. 2555)
- เสนออนุมัติโครงการ (วันที่ 1 ส.ค. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่าย (วันที่ 1 ส.ค. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่าย (วันที่ 1 ส.ค. 2555)
- (วันที่ 1 ส.ค. 2555)
- (วันที่ 1 ส.ค. 2555)
- เสนออนุมัติดำเนินโครงการ (วันที่ 1 ส.ค. 2555)
- เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการและประเมินคุณภาพสื่อการเรียนการสอน (วันที่ 1 ส.ค. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 1 ส.ค. 2555)
- ประชาสัมพันธ์จัดทำเอกสารเกณฑ์ประเมินคุณภาพและกำหนดการเผยแพร่ที่ห้องวิชาการและในที่ประชุมครูแต่ละกลุ่มสาระต่าง ๆ (วันที่ 1 ส.ค. 2555)
- จัดซื้อซอฟต์แวร์ (วันที่ 1 ส.ค. 2555)
- ดำเนินการจัดอบรม (วันที่ 1 ส.ค. 2555)
- ตรวจสอบการใช้งาน (วันที่ 1 ส.ค. 2555)
- การดำเนินงาน (วันที่ 1 ส.ค. 2555)
- สรุป/ประเมินโครงการและจัดทำรายงาน (วันที่ 1 ส.ค. 2555)
- ประชาสัมพันธ์ค่าย (วันที่ 1 ส.ค. 2555)
- กำกับติดตามจากแบบบันทึกความรู้ในการร่วมกิจกรรมของนักเรียน (วันที่ 1 ส.ค. 2555)
- ทัศนศึกษานักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 (พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบางแสน + สวนเสือศรีราชา จ.ชลบุรี) (วันที่ 1 ส.ค. 2555)
- ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อรับสมัคร (วันที่ 2 ส.ค. 2555)
- หยุดอาสาฬหบูชา (วันที่ 2 ส.ค. 2555)
- หยุดเข้าพรรษา (วันที่ 3 ส.ค. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 7/2555 (วันที่ 6 ส.ค. 2555)
- ประชุมเทิดเกียรติแม่พระ (วันที่ 7 ส.ค. 2555)
- ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน (วันที่ 7 ส.ค. 2555)
- ทัศนศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4(พระที่นั่งวิมานเมฆ + พระที่นั่งอนันตสมาคม + สวนสัตว์ดุสิต) (วันที่ 7 ส.ค. 2555)
- ดำเนินงานโครงการ - แข่งขันกิจกรรมภาษาอังกฤษต่าง ๆ เช่น Dictionary Usage, Cryptogram, Sequencing, Funny Word, Quiz .... etc. (วันที่ 8 ส.ค. 2555)
- ทัศนศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 5(ตลาดน้ำดำเนินสะดวก + พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง จ.ราชบุรี ) (วันที่ 9 ส.ค. 2555)
- ดำเนินงานกิจกรรมวันแม่ (วันที่ 10 ส.ค. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการงานชุมชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2555 (วันที่ 10 ส.ค. 2555)
- พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ (วันที่ 10 ส.ค. 2555)
- ทัศนศึกษานักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 (สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี + พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบางแสน) (วันที่ 10 ส.ค. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการงานชุมชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2555 (วันที่ 10 ส.ค. 2555)
- ไปหัวหิน (วันที่ 11 ส.ค. 2555)
- ไปหัวหิน (วันที่ 12 ส.ค. 2555)
- แข่งขันกีฬาสัมพันธ์ครูอัสสัมชัญ 4 สถาบัน (วันที่ 13 ส.ค. 2555)
- หยุดชดเชยวันแม่ (วันที่ 13 ส.ค. 2555)
- หยุดชดเชยวันอัสสัมชัญ (วันที่ 14 ส.ค. 2555)
- ดำเนินการเทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ (วันที่ 15 ส.ค. 2555)
- ร่วมงานเปิดอาคาร ACEP / งานวันเกิด ภ.เลอชัย (วันที่ 15 ส.ค. 2555)
- พิธีเทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ (วันที่ 15 ส.ค. 2555)
- ทัศนศึกษานักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6(พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ + เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ) (วันที่ 15 ส.ค. 2555)
- ประชุมสมาพันธ์ฯ ครั้งที่ 2-55 (วันที่ 15 ส.ค. 2555)
- ไปร่วมงานวันเกิด ภราดาเลอชัย (วันที่ 15 ส.ค. 2555)
- ทัศนศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 3(ท้องฟ้าจำลอง + อาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม + โลกใต้น้ำ) (วันที่ 16 ส.ค. 2555)
- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด-หัดเยอรมัน-คางทูม เข็มที่ 2 ให้นักเรียน ป.1 (วันที่ 17 ส.ค. 2555)
- ทัศนศึกษานักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ล่องเรือ + ตลาดน้ำอัมพวา) (วันที่ 17 ส.ค. 2555)
- ประชุมเตรียมงานครูดีเด่น (วันที่ 18 ส.ค. 2555)
- ดำเนินการจัดอบรม (วันที่ 20 ส.ค. 2555)
- สรุปและประเมินผล (วันที่ 20 ส.ค. 2555)
- เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 20 ส.ค. 2555)
- พบ ผอ. งานครูดีเด่น (วันที่ 20 ส.ค. 2555)
- พบคุณตู่ เรื่องงานพิมพ์ (วันที่ 20 ส.ค. 2555)
- สรุปประเมินผลโครงการ (วันที่ 21 ส.ค. 2555)
- ไปทัศนศึกษานักเรียน ป.2 ณ พระราชวังสนามจันทร์ และฟาร์มจรเข้สามพราน (วันที่ 22 ส.ค. 2555)
- ไปดูสถานที่จัดงานครูดีเด่น (วันที่ 22 ส.ค. 2555)
- ทัศนศึกษานักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1(พระราชวังบางปะอิน + วังโบราณ + ตลาดน้ำอโยธยา) (วันที่ 23 ส.ค. 2555)
- ทัศนศึกษานักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 (วัดห้วยมงคล + ตลาดน้ำสามพันนาม) (วันที่ 24 ส.ค. 2555)
- ไปสรรพากร (วันที่ 24 ส.ค. 2555)
- จัดงานวันสายสัมพันธ์ครอบครัวคาทอลิก (วันที่ 25 ส.ค. 2555)
- ประชุมสมาคมผู้ปกครองฯ (วันที่ 25 ส.ค. 2555)
- ประชุมสมาคมฯ ครั้งที่ 4/2555 (วันที่ 25 ส.ค. 2555)
- ประชุมติดตามการดำเนินงาน (วันที่ 27 ส.ค. 2555)
- ทัศนศึกษานักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 (บึงฉวาก จ.สุพรรณบุรี + ตลาด 100 ปี สามชุก) (วันที่ 28 ส.ค. 2555)
- ไปทัศนศึกษานักเรียน ป.1 ณ สวนสัตว์ซาฟารีย์เวิลด์ (วันที่ 29 ส.ค. 2555)
- ติดต่อคุณครูหมวดศิลปะ / ศูนย์ดนตรี (วันที่ 30 ส.ค. 2555)
- สรุปประเมินผล (วันที่ 31 ส.ค. 2555)
- กรีฑาสี ป.4-ม.6 (วันที่ 31 ส.ค. 2555)
- ส่งเอกสารสรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 ก.ย. 2555)
- ส่งเอกสารสรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 ก.ย. 2555)
- สมัครเข้ารับการอบรม (วันที่ 1 ก.ย. 2555)
- บุคลากรเข้ารับการอบรม (วันที่ 1 ก.ย. 2555)
- สรุปรายงานผลการอบรม (วันที่ 1 ก.ย. 2555)
- จัดเตรียมสถานที่ (วันที่ 1 ก.ย. 2555)
- กำหนดส่งผลงานประจำเดือน (วันที่ 1 ก.ย. 2555)
- กรีฑาสี ป.1-3 (วันที่ 1 ก.ย. 2555)
- ขออนุมัติโครงการ (วันที่ 3 ก.ย. 2555)
- ประชุมวางแผนร่วมกัน (วันที่ 3 ก.ย. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 8/2555 (วันที่ 3 ก.ย. 2555)
- รวบรวมรายงานประจำปีมูลนิธิฯ (วันที่ 3 ก.ย. 2555)
- จัดหานักแสดง ฝึกซ้อมการแสดง ผู้รับผิดชอบทุกน้าที่ดำเนินงาน (วันที่ 4 ก.ย. 2555)
- ดำเนินงานโครงการ (วันที่ 4 ก.ย. 2555)
- ทำสูจิบัตรครูดีเด่นสมาพันธ์ฯ (วันที่ 4 ก.ย. 2555)
- ประชุมสูจิบัตร ถวายตัวบราเดอร์มูลนิธิฯ (วันที่ 5 ก.ย. 2555)
- เรียนภาษาอังกฤษ (วันที่ 6 ก.ย. 2555)
- นัด ชญาเฟื่องฟ้า เรื่องจัดดอกไม้ ครูดีเด่น (วันที่ 6 ก.ย. 2555)
- สรุปประเมินผล (วันที่ 7 ก.ย. 2555)
- พบคุณตู่ เรื่อง Annual Report (วันที่ 7 ก.ย. 2555)
- เรียนภาษาอังกฤษ (วันที่ 11 ก.ย. 2555)
- ประชุมโบว์ลิ่ง (วันที่ 12 ก.ย. 2555)
- อบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันอัคคีภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (วันที่ 12 ก.ย. 2555)
- ฝึกซ้อมการหนีไฟจากอาคารของนักเรียน ครู และบุคลากร (วันที่ 12 ก.ย. 2555)
- ประชุมประกวดถ่ายภาพ (วันที่ 12 ก.ย. 2555)
- ไปงานศพ (วันที่ 12 ก.ย. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินการ (วันที่ 13 ก.ย. 2555)
- ฝึกซ้อมการหนีไฟจากอาคารของนักเรียน ครู และบุคลากร (วันที่ 13 ก.ย. 2555)
- เรียนภาษาอังกฤษ (วันที่ 13 ก.ย. 2555)
- ประกวดเชียร์ลีดเดอร์ (วันที่ 14 ก.ย. 2555)
- ลากิจวันเสาร์/ลาเวรเสาร์ (วันที่ 15 ก.ย. 2555)
- ประสานงานการจัดสอบกับหน่วยงานต่างๆ (วันที่ 17 ก.ย. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 9/2555 (วันที่ 17 ก.ย. 2555)
- เรียนภาษาอังกฤษ (วันที่ 18 ก.ย. 2555)
- เรียนภาษาอังกฤษ (วันที่ 20 ก.ย. 2555)
- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก และหยอดโปลิโอ เข็มที่ 5 ให้นักเรียน ป.1 (วันที่ 21 ก.ย. 2555)
- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก เข็มกระตุ้น ให้นักเรียน ป.6 (วันที่ 21 ก.ย. 2555)
- เรียนภาษาอังกฤษ (วันที่ 25 ก.ย. 2555)
- เรียนภาษาอังกฤษ (วันที่ 27 ก.ย. 2555)
- การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล (วันที่ 30 ก.ย. 2555)
- การดำเนินงาน (วันที่ 1 ต.ค. 2555)
- ดำเนินการ ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 ต.ค. 2555)
- สรุปและประเมินผล ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 ต.ค. 2555)
- ดำเนินการ ครั้งที่ 2 (วันที่ 1 ต.ค. 2555)
- สรุปและประเมินผล (วันที่ 1 ต.ค. 2555)
- (วันที่ 1 ต.ค. 2555)
- (วันที่ 1 ต.ค. 2555)
- ติดตั้ง (วันที่ 1 ต.ค. 2555)
- ประสานงานครูดีเด่น (วันที่ 1 ต.ค. 2555)
- ประสานงานครูดีเด่น (วันที่ 2 ต.ค. 2555)
- เตรียมงานมอบรางวัลครูดีเด่น (วันที่ 3 ต.ค. 2555)
- เตรียมงานมอบรางวัลครูดีเด่น (วันที่ 4 ต.ค. 2555)
- จัด Workshop ประจำภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 5 ต.ค. 2555)
- จัดงานมอบรางวัลครุดีเด่น (วันที่ 5 ต.ค. 2555)
- ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์และติดตั้ง (วันที่ 6 ต.ค. 2555)
- ดำเนินการเข้าอบรม (วันที่ 13 ต.ค. 2555)
- รับสมัครนักเรียน-ครู (วันที่ 15 ต.ค. 2555)
- เตรียมเอกสารอบรมครู (วันที่ 15 ต.ค. 2555)
- ประชุมการแข่งขันกอล์ฟ (วันที่ 18 ต.ค. 2555)
- วันหยุด (วันที่ 20 ต.ค. 2555)
- วันหยุด (วันที่ 21 ต.ค. 2555)
- วันหยุด (วันที่ 22 ต.ค. 2555)
- (วันที่ 23 ต.ค. 2555)
- (วันที่ 23 ต.ค. 2555)
- วันหยุด (วันที่ 23 ต.ค. 2555)
- เปิดเรียน (วันที่ 24 ต.ค. 2555)
- ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันว่ายน้ำ (วันที่ 27 ต.ค. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 10/2555 (วันที่ 29 ต.ค. 2555)
- ประชุมแรลลี่ (วันที่ 30 ต.ค. 2555)
- สรุปผลงบประมาณและการดำเนินโครงการ (วันที่ 31 ต.ค. 2555)
- สรุปประเมินผล (วันที่ 31 ต.ค. 2555)
- ประสานการดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ย. 2555)
- (วันที่ 1 พ.ย. 2555)
- (วันที่ 1 พ.ย. 2555)
- (วันที่ 1 พ.ย. 2555)
- ตรวจประเมินคุณภาพสื่อการเรียนการสอนประจำเดือนพร้อมประกาศผลและให้รางวัล (วันที่ 1 พ.ย. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 1 พ.ย. 2555)
- จัดทำหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ (วันที่ 1 พ.ย. 2555)
- จัดทำปฏิทินการอบรม (วันที่ 1 พ.ย. 2555)
- เสนอพิจารณาอนุมัติโครงการฯ (วันที่ 1 พ.ย. 2555)
- เสนอพิจารณาอนุมัติโครงการ (วันที่ 1 พ.ย. 2555)
- ฝึกซ้อมการแสดงละครศักดิ์สิทธิ์ (วันที่ 1 พ.ย. 2555)
- คอนเสิร์ต FSG (วันที่ 1 พ.ย. 2555)
- เสนอขออนุมัติโครงการ (วันที่ 2 พ.ย. 2555)
- ขยายผลการอบรมให้กับบุคลากร (วันที่ 7 พ.ย. 2555)
- ส่งแผนการสอน เทอม 2 สัปดาห์ที่ 1 - 10 (วันที่ 7 พ.ย. 2555)
- ลาทำบุญ (วันที่ 9 พ.ย. 2555)
- ลาทำบุญ (วันที่ 10 พ.ย. 2555)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 12 พ.ย. 2555)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 12 พ.ย. 2555)
- เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 12 พ.ย. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 11/2555 (วันที่ 12 พ.ย. 2555)
- ประชุม FSG คอนเสิร์ต (วันที่ 13 พ.ย. 2555)
- ดูงานการพิมพ์ (วันที่ 21 พ.ย. 2555)
- งานวันเกิดภราดา 2 ท่าน (วันที่ 23 พ.ย. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 12/2555 (วันที่ 26 พ.ย. 2555)
- ประชุมแรลลี่ (วันที่ 26 พ.ย. 2555)
- ซ้อมเต้นคาวบอย (วันที่ 27 พ.ย. 2555)
- กรรมการตรวจบอร์ด (วันที่ 28 พ.ย. 2555)
- ประชุมครอบครัวครู (วันที่ 28 พ.ย. 2555)
- ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน (วันที่ 28 พ.ย. 2555)
- สรุปการดำเนินโครงการ (วันที่ 30 พ.ย. 2555)
- ดำเนินการเปิดเทศกาลพระคริสตสมภพ (วันที่ 30 พ.ย. 2555)
- ประชุมคอนเสิร์ต (วันที่ 30 พ.ย. 2555)
- ขออนุมัติโครงการ (วันที่ 1 ธ.ค. 2555)
- (วันที่ 1 ธ.ค. 2555)
- (วันที่ 1 ธ.ค. 2555)
- (วันที่ 1 ธ.ค. 2555)
- (วันที่ 1 ธ.ค. 2555)
- ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร (วันที่ 1 ธ.ค. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการ (วันที่ 1 ธ.ค. 2555)
- ประชุมสมาคมฯ (วันที่ 1 ธ.ค. 2555)
- ชี้แจงกติกาแรลลี่ (วันที่ 1 ธ.ค. 2555)
- ชมคอนเสิร์ต FSG (วันที่ 1 ธ.ค. 2555)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 2 ธ.ค. 2555)
- ประชุมเตรียมความพร้อมการเข้าค่าย (วันที่ 3 ธ.ค. 2555)
- การดำเนินงาน ศึกษาและพิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย - กำหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บข้อมูล (วันที่ 3 ธ.ค. 2555)
- ดำเนินการเก็บข้อมูล (วันที่ 3 ธ.ค. 2555)
- เทศกาลคริสตสมภพ 3-21 ธ.ค.55 จัดกิจกรรม/ประกวดต่างๆ (วันที่ 3 ธ.ค. 2555)
- ร่วมแสดงความยินดีวันเกิดคุณสุธรรม (วันที่ 3 ธ.ค. 2555)
- พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (วันที่ 4 ธ.ค. 2555)
- หยุดวันพ่อ (วันที่ 5 ธ.ค. 2555)
- ร่วมพิธีมอบรางวัลถ่ายภาพ (วันที่ 6 ธ.ค. 2555)
- ร่วมพิธีมิสซาวันเกิดภราดา (วันที่ 7 ธ.ค. 2555)
- ร่วมอบรมวิธีการถ่ายภาพ (วันที่ 7 ธ.ค. 2555)
- ดำเนินการเข้าค่าย (วันที่ 8 ธ.ค. 2555)
- ทำงานแรลลี่สมาคมฯ (วันที่ 8 ธ.ค. 2555)
- จัดแรลลี่ (วันที่ 9 ธ.ค. 2555)
- หยุด 1 วัน (วันที่ 10 ธ.ค. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 13/2555 (วันที่ 11 ธ.ค. 2555)
- ร่วมพิธีรับเสด็จ ACR (วันที่ 12 ธ.ค. 2555)
- ประชุมครอบครัวครู (วันที่ 13 ธ.ค. 2555)
- สรุปประเมินผล (วันที่ 15 ธ.ค. 2555)
- (วันที่ 21 ธ.ค. 2555)
- คริสต์มาสแฟร์ (วันที่ 22 ธ.ค. 2555)
- ครอบครัวครู (วันที่ 22 ธ.ค. 2555)
- จัดกิจกรรมคริสต์มาสแฟร์ (วันที่ 22 ธ.ค. 2555)
- ทำบุญ 100 วันแม่ (วันที่ 25 ธ.ค. 2555)
- บรรจุกระดูกแม่ (วันที่ 26 ธ.ค. 2555)
- ส่งเอกสารสรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 ม.ค. 2556)
- (วันที่ 1 ม.ค. 2556)
- เสนอพิจารณาอนุมัติโครงการ (วันที่ 1 ม.ค. 2556)
- (วันที่ 1 ม.ค. 2556)
- (วันที่ 1 ม.ค. 2556)
- (วันที่ 1 ม.ค. 2556)
- (วันที่ 1 ม.ค. 2556)
- ดำเนินการอบรมคอมพิวเตอร์ (วันที่ 1 ม.ค. 2556)
- สวัสดีปีใหม่คุณสนั่น อังอุบลกุล (วันที่ 4 ม.ค. 2556)
- ดำเนินการจัดสอบ (วันที่ 7 ม.ค. 2556)
- วิเคราะห์ข้อมูล (วันที่ 7 ม.ค. 2556)
- วางแผนสถานที่และอุปกรณ์ (วันที่ 7 ม.ค. 2556)
- ประชาสัมพันธ์ (วันที่ 7 ม.ค. 2556)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 14/2555 (วันที่ 7 ม.ค. 2556)
- เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วันที่ 7-9 ม.ค.56 ค่ายปิยมงคล จ.ราชบุรี (วันที่ 7 ม.ค. 2556)
- เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (วันที่ 7 ม.ค. 2556)
- เจ้าภาพสวดศพมิสจินตนา กลีบพิพัฒน์ (วันที่ 7 ม.ค. 2556)
- เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (วันที่ 8 ม.ค. 2556)
- เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (วันที่ 8 ม.ค. 2556)
- พิจารณางบประมาณประจำปีการศึกษา 2556 (วันที่ 8 ม.ค. 2556)
- เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (วันที่ 9 ม.ค. 2556)
- เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (วันที่ 9 ม.ค. 2556)
- โครงการการงานอาชีพเพื่อชุมชน (วันที่ 9 ม.ค. 2556)
- สรุปประเมินผล (วันที่ 10 ม.ค. 2556)
- เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (วันที่ 10 ม.ค. 2556)
- เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (วันที่ 10 ม.ค. 2556)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 1 (วันที่ 10 ม.ค. 2556)
- (วันที่ 15 ม.ค. 2556)
- สรุปประเมินผล (วันที่ 15 ม.ค. 2556)
- (วันที่ 16 ม.ค. 2556)
- กิจกรรมวันครู (วันที่ 16 ม.ค. 2556)
- เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (วันที่ 17 ม.ค. 2556)
- เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 17 ม.ค. 2556)
- เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (วันที่ 17 ม.ค. 2556)
- เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (วันที่ 17 ม.ค. 2556)
- เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีระดับประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 17 ม.ค. 2556)
- เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (วันที่ 17 ม.ค. 2556)
- ประชุมสมาคมฯ ครั้งที่ 8 (วันที่ 19 ม.ค. 2556)
- เปิดห้องรับรอง "อรวัฒนศรีกุล" (วันที่ 19 ม.ค. 2556)
- งานเลี้ยงสังสรรค์ครอบครัวสมาคมฯ (วันที่ 19 ม.ค. 2556)
- ประชุมกรรมการศิษย์เก่า (วันที่ 19 ม.ค. 2556)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 15/2555 (วันที่ 21 ม.ค. 2556)
- พบคุณประสาน (วันที่ 21 ม.ค. 2556)
- พบคุณสุวัจน์ (วันที่ 22 ม.ค. 2556)
- กิจกรรมราตรีสัมพันธ์iระดับชั้น ป.4-ม.3 เริ่มงานเวลา 17.00 น. นักเรียนประถมเลิกเรียนเวลา 11.40 น. ม.ปลายเลิกเรียน 12.30 น. (วันที่ 25 ม.ค. 2556)
- ประชุมกรรมการร่วม 4 ฝ่าย (วันที่ 25 ม.ค. 2556)
- ราตรีสัมพันธ์ (วันที่ 25 ม.ค. 2556)
- งานราตรีสัมพันธ์ (วันที่ 26 ม.ค. 2556)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินการโครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ (วันที่ 28 ม.ค. 2556)
- เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (วันที่ 28 ม.ค. 2556)
- เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (วันที่ 28 ม.ค. 2556)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินการโครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ (วันที่ 28 ม.ค. 2556)
- ประชุมคืนสู่เหย้า (วันที่ 28 ม.ค. 2556)
- สรุปและประเมินผลโครงการ (วันที่ 31 ม.ค. 2556)
- ประชุมกอล์ฟ (วันที่ 31 ม.ค. 2556)
- สรุปประเมินผล (วันที่ 1 ก.พ. 2556)
- สรุปประมินผล (วันที่ 1 ก.พ. 2556)
- สรุปประเมินผล (วันที่ 1 ก.พ. 2556)
- สรุปประเมินผล (วันที่ 1 ก.พ. 2556)
- ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2556)
- สรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2556)
- สรุปและประเมินผล (วันที่ 1 ก.พ. 2556)
- (วันที่ 1 ก.พ. 2556)
- (วันที่ 1 ก.พ. 2556)
- (วันที่ 1 ก.พ. 2556)
- (วันที่ 1 ก.พ. 2556)
- (วันที่ 1 ก.พ. 2556)
- ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์และติดตั้ง (วันที่ 1 ก.พ. 2556)
- รับสมัคร (วันที่ 1 ก.พ. 2556)
- งานคืนสู่เหย้า (วันที่ 2 ก.พ. 2556)
- นำเสนอรายงานผลการศึกษาวิจัย (วันที่ 4 ก.พ. 2556)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 16/2555 (วันที่ 4 ก.พ. 2556)
- เข้าค่ายลูกเสือ-เนครนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (วันที่ 4 ก.พ. 2556)
- แข่งกอล์ฟสมาคมฯ ครั้งที่ 2 (วันที่ 4 ก.พ. 2556)
- สรุปผล (วันที่ 5 ก.พ. 2556)
- นำนักเรียนม.4 เข้าร่วมการแข่งขันประดิษฐ์โคมไฟจากเศษวัสดุ (วันที่ 5 ก.พ. 2556)
- ประชุมสถานศึกษา (วันที่ 7 ก.พ. 2556)
- แถลงข่าวช้างเผือก MOU (วันที่ 7 ก.พ. 2556)
- ประชุมเกียรติบัตร (วันที่ 7 ก.พ. 2556)
- ต้อนรับนิสิตจุฬา ดูงาน ACT (วันที่ 8 ก.พ. 2556)
- โครงการการงานอาชีพเพื่อชุมชน (วันที่ 9 ก.พ. 2556)
- การดำเนินงาน (วันที่ 12 ก.พ. 2556)
- สรุปผลและประเมินผล (วันที่ 12 ก.พ. 2556)
- ลาไปสรรพากร (วันที่ 12 ก.พ. 2556)
- ประชุมสรรหาคณะกรรมการสมาคมฯ (วันที่ 13 ก.พ. 2556)
- ประชุมสัญจร (วันที่ 14 ก.พ. 2556)
- พิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี (วันที่ 14 ก.พ. 2556)
- เปิดนิทรรศการศิลปะไทย (วันที่ 14 ก.พ. 2556)
- ดำเนินงานและติดต่อผู้ตรวจสอบเข้าตรวจสอบบัญชี ภาคเรียนที่ 2 (วันที่ 15 ก.พ. 2556)
- ประชุมสัญจรนครพนม (วันที่ 15 ก.พ. 2556)
- ประชุมสัญจรสมาคมฯ (วันที่ 16 ก.พ. 2556)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 17/2555 (วันที่ 18 ก.พ. 2556)
- นักศึกษาขอสัมภาษณ์ (วันที่ 18 ก.พ. 2556)
- ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน (วันที่ 19 ก.พ. 2556)
- อบรมการ Download ไฟล์วิดีโอจาก Youtube และการแปลงไฟล์ (วันที่ 21 ก.พ. 2556)
- วจนพิธีกรรม (วันที่ 21 ก.พ. 2556)
- วจนพิธีกรรมปิดปีการศึกษา 2555 (วันที่ 22 ก.พ. 2556)
- ร่วมงานเลี้ยงเครือข่าย (วันที่ 22 ก.พ. 2556)
- สรุปประเมินผล (วันที่ 23 ก.พ. 2556)
- อบรมการ Download ไฟล์วิดีโอจาก Youtube และการแปลงไฟล์ รอบที่ 2 (วันที่ 23 ก.พ. 2556)
- สมาคมฯ เลี้ยงขอบคุณ (วันที่ 24 ก.พ. 2556)
- สมาคมฯ เลี้ยงขอบคุณ (วันที่ 25 ก.พ. 2556)
- ddd (วันที่ 26 ก.พ. 2556)
- สรุปและประเมินผล (วันที่ 28 ก.พ. 2556)
- นำผลการประเมินไปพัฒนาการวางแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 28 ก.พ. 2556)
- สรุปผลงบประมาณและการดำเนินโครงการ (วันที่ 28 ก.พ. 2556)
- พิจารณาบริษัทประกัน (วันที่ 28 ก.พ. 2556)
- เยี่ยมคุณโทนี่ (วันที่ 28 ก.พ. 2556)
- นำผลการประเมินไปพัฒนาวางแผนการปฏิบัติงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- ประเมินผลโครงการ (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- สรุปประเมินผล ครั้งที่ 2 (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- ตรวจ/ปรับปรุง (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- สรุปประเมินผล (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- ตรวจประเมินคุณภาพสื่อการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 2554 พร้อมประกาศผลและให้รางวัล (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- สรุปผลการประเมินจากการตรวจผลงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- ประชุมประเมินผลการดำเนินโครงการ (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- ดำเนินการคอร์สเดือนมีนาคม (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- ประชุมสรรหา กก. PTA (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- เสนออนุมัติโครงการ (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- ส่งสรุปงานโรงเรียน (วันที่ 2 มี.ค. 2556)
- สรุปประเมินผลโครงการ (วันที่ 4 มี.ค. 2556)
- ส่งเอกสารสรุปผลการดำเนินงาน/เคลียร์เงินทดรองจ่าย (วันที่ 4 มี.ค. 2556)
- สรุปและประเมินผล (วันที่ 4 มี.ค. 2556)
- ประเมินผล (วันที่ 4 มี.ค. 2556)
- สรุป/ประเมินโครงการและจัดทำรายงาน (วันที่ 4 มี.ค. 2556)
- ประชุมสมาคมฯ ครั้งที่ 9/2555 (วันที่ 4 มี.ค. 2556)
- สอบภาษาอังกฤษครู (วันที่ 5 มี.ค. 2556)
- ประชุมพิจารณาศิษย์เก่า (วันที่ 6 มี.ค. 2556)
- สรุปประเมินผล (วันที่ 8 มี.ค. 2556)
- จัดงานเลี้ยงขอบคุณครูคำสอน (วันที่ 9 มี.ค. 2556)
- จัด Workshop ประจำภาคเรียนที่ 2 (วันที่ 10 มี.ค. 2556)
- จัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อสร้างทีมงาน (วันที่ 10 มี.ค. 2556)
- จัดอบรมหรือส่งบุคลากรอบรมสัมมนาวิชาชีพเฉพาะ (วันที่ 10 มี.ค. 2556)
- สรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 11 มี.ค. 2556)
- สอนคำสอน (วันที่ 11 มี.ค. 2556)
- ประชุมคณะกรรมการ (วันที่ 15 มี.ค. 2556)
- ประชุมใหญ่สามัญประจำปี (วันที่ 16 มี.ค. 2556)
- ประกาศผลสอบ-ขายหนังสือ (วันที่ 16 มี.ค. 2556)
- ทัศนศึกษาเซี่ยงไฮ้ (วันที่ 17 มี.ค. 2556)
- ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 18 มี.ค. 2556)
- ทัศนศึกษา (วันที่ 18 มี.ค. 2556)
- ตรวจสอบ/ประเมินผล (วันที่ 20 มี.ค. 2556)
- สรุปผลการดำเนินงาน/รายงานผล (วันที่ 21 มี.ค. 2556)
- รับศีลมหาสนิทครั้งแรก (วันที่ 24 มี.ค. 2556)
- สรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 25 มี.ค. 2556)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 25 มี.ค. 2556)
- ตรวจสอบและปรับปรุง (วันที่ 25 มี.ค. 2556)
- เปิดเรียนภาคฤดูร้อน (วันที่ 25 มี.ค. 2556)
- สรุปผลการปฏิบัติงาน (วันที่ 26 มี.ค. 2556)
- สรุปประเมินโครงการ (วันที่ 26 มี.ค. 2556)
- แจกรางวัล (วันที่ 26 มี.ค. 2556)
- ส่งเอกสารสรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 26 มี.ค. 2556)
- สรุปประเมินผล (วันที่ 28 มี.ค. 2556)
- สรุปและประเมินผล (วันที่ 28 มี.ค. 2556)
- สรุปและประเมินผล (วันที่ 29 มี.ค. 2556)
- (วันที่ 29 มี.ค. 2556)
- สรุปผลการดำเนินโครงการ (วันที่ 29 มี.ค. 2556)
- สรุปผลการดำเนินโครงการ (วันที่ 29 มี.ค. 2556)
- รวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องจัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงาน ตลอดปีการศึกษา (วันที่ 31 มี.ค. 2556)
- สรุปและประเมินผลโครงการ (วันที่ 31 มี.ค. 2556)
- สรุปและประเมินผลโครงการ (วันที่ 31 มี.ค. 2556)
- สรุปและประเมินผลโครงการ (วันที่ 31 มี.ค. 2556)
- รับศีลกำลัง (วันที่ 31 มี.ค. 2556)
- สรุปค่าใช้จ่ายและประเมินผลการดำเนินการชำระภาษี (วันที่ 31 มี.ค. 2556)
- สรุป และประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 31 มี.ค. 2556)
- สรุปผลและประเมินผล (วันที่ 0 เม.ย. 2556)
- สรุปผลและประเมินผล (วันที่ 1 เม.ย. 2556)
- (วันที่ 1 เม.ย. 2556)
- นำผลการประเมินไปพัฒนางานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 เม.ย. 2556)
- (วันที่ 1 เม.ย. 2556)
- (วันที่ 1 เม.ย. 2556)
- (วันที่ 1 เม.ย. 2556)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 เม.ย. 2556)
- สรุปและประเมินผล (วันที่ 1 เม.ย. 2556)
- สรุปประเมินผล (วันที่ 1 เม.ย. 2556)
- สรุปและประเมินผล (วันที่ 2 เม.ย. 2556)
- ประชุมมุทิตาจิตครูเกษียณ (วันที่ 2 เม.ย. 2556)
- ประชุมงานสงกรานต์ (วันที่ 2 เม.ย. 2556)
- พิจารณาสูทสมาคม (วันที่ 4 เม.ย. 2556)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 5 เม.ย. 2556)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 8 เม.ย. 2556)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 8 เม.ย. 2556)
- ประชุมกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 4 (วันที่ 8 เม.ย. 2556)
- สรุปประเมินผล (วันที่ 10 เม.ย. 2556)
- ปิดสงกรานต์ (วันที่ 12 เม.ย. 2556)
- ปิดสงกรานต์ (วันที่ 13 เม.ย. 2556)
- ปิดสงกรานต์ (วันที่ 14 เม.ย. 2556)
- สรุปประเมินผล (วันที่ 15 เม.ย. 2556)
- ปิดสงกรานต์ (วันที่ 15 เม.ย. 2556)
- ปิดสงกรานต์ (วันที่ 16 เม.ย. 2556)
- ปิดสงกรานต์ (วันที่ 17 เม.ย. 2556)
- ปิดสงกรานต์ (วันที่ 18 เม.ย. 2556)
- ปิดสงกรานต์ (วันที่ 19 เม.ย. 2556)
- ปิดสงกรานต์ (วันที่ 20 เม.ย. 2556)
- ปิดสงกรานต์ (วันที่ 21 เม.ย. 2556)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 22 เม.ย. 2556)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 22 เม.ย. 2556)
- สรุป ประเมินผล (วันที่ 22 เม.ย. 2556)
- ประชุมเตรียมรับเสด็จฯ (วันที่ 23 เม.ย. 2556)
- สรุปประเมินผล (วันที่ 25 เม.ย. 2556)
- เจ้าภาพงานศพคุณโทนี่ (วันที่ 25 เม.ย. 2556)
- ประชุมสมาคมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ 1/2556 (วันที่ 26 เม.ย. 2556)
- เลี้ยงส่งครูเกษียณ (วันที่ 26 เม.ย. 2556)
- สรุปและประเมินผล (วันที่ 30 เม.ย. 2556)
- ศึกษาดูงานนอกสถานที่ (วันที่ 30 เม.ย. 2556)
- สรุปประเมินผลตลอดปีการศึกษา (วันที่ 30 เม.ย. 2556)
- สรุปประเมินผล (วันที่ 30 เม.ย. 2556)
- สรุปและประมวลผล (วันที่ 30 เม.ย. 2556)
- สรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2556)
- สรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2556)
- สรุปผลดำเนินการ (วันที่ 30 เม.ย. 2556)
- สรุปและประเมินผล (วันที่ 30 เม.ย. 2556)
- สรุปประเมินผล (วันที่ 30 เม.ย. 2556)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 0 พ.ค. 2556)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 0 พ.ค. 2556)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 0 พ.ค. 2556)
- เสนอขออนุมัติโครงการ (วันที่ 0 พ.ค. 2556)
- เสนอขออนุมัติโครงการ (วันที่ 0 พ.ค. 2556)
- (วันที่ 1 พ.ค. 2556)
- อบรมตำรากลางของมูลนิธิ (วันที่ 1 พ.ค. 2556)
- การดำเนินงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2556)
- เสนอขออนุมัติโครงการ (วันที่ 1 พ.ค. 2556)
- เสนอขออนุมัติโครงการ (วันที่ 1 พ.ค. 2556)
- ดำเนินงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2556)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2556)
- ส่งจดหมายสำรวจจำนวนผู้ปกครองเข้าร่วมงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2556)
- อบรมตำรากลางมูลนิธิ (วันที่ 2 พ.ค. 2556)
- ปรับแก้ไขงานเขียน (วันที่ 7 พ.ค. 2556)
- ปรับแก้ไขงานเขียน (วันที่ 8 พ.ค. 2556)
- ประสานงานรับเสด็จ (วันที่ 9 พ.ค. 2556)
- รับสัครเรียนนักเรียนดนตรีทั้งในและนอกเวลาเรียน (วันที่ 16 พ.ค. 2556)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 16 พ.ค. 2556)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 16 พ.ค. 2556)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 16 พ.ค. 2556)
- ดำเนินงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2556)
- เสนออนุมัติโครงการ (วันที่ 16 พ.ค. 2556)
- เสนอพิจารณาอนุมัติโครงการ (วันที่ 16 พ.ค. 2556)
- เสนอขออนุมัติโครงการ (วันที่ 16 พ.ค. 2556)
- ผู้รับผิดชอบจัดทำใบสั่งซื้อเพื่อสั่งซื้อรายการ วัสดุอุปกรณ์ตามที่ต้องการ (วันที่ 16 พ.ค. 2556)
- เสนออนุมัติโครงการ (วันที่ 16 พ.ค. 2556)
- 2.นำสื่อที่ได้จากไปใช้ประกอบ การจัดการเรียนการสอนตามที่ระบุไว้ในแผนการ จัดการเรียนรู้ (วันที่ 16 พ.ค. 2556)
- เสนอขออนุมัติโครงการ (วันที่ 16 พ.ค. 2556)
- ผู้รับผิดชอบจัดทำใบสั่งซื้อเพื่อสั่งซื้อสื่อการสอน ตามที่ต้องการ (วันที่ 16 พ.ค. 2556)
- นำสื่อที่ได้จากไปใช้ประกอบ การจัดการเรียนการสอนตามที่ระบุไว้ในแผนการ จัดการเรียนรู้ (วันที่ 16 พ.ค. 2556)
- เสนอพิจารณาขออนุมัติโครงการ (วันที่ 16 พ.ค. 2556)
- เสนอพิจารณาอนุมัติโครงการ (วันที่ 16 พ.ค. 2556)
- เสนอพิจารณาอนุมัติโครงการ (วันที่ 16 พ.ค. 2556)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 16 พ.ค. 2556)
- ประชุมคณะกรรมการ (วันที่ 16 พ.ค. 2556)
- เสนอพิจารณาขออนุมัติโครงการ (วันที่ 16 พ.ค. 2556)
- ประชุมชี้แจงรายละเอียดของโครงการและแต่งตั้งคณะทำงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2556)
- เสนออนุมัติดำเนินโครงการ (วันที่ 16 พ.ค. 2556)
- เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ (วันที่ 16 พ.ค. 2556)
- ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสรุปสภาพปัจจุบัน (วันที่ 16 พ.ค. 2556)
- 2.ประชุมครูผู้สอนการงานอาชีพฯเพื่อรวบรวม รายการวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องการ (วันที่ 18 พ.ค. 2556)
- นำผลการสอบประเมินมาใช้ในการพัฒนา (วันที่ 20 พ.ค. 2556)
- สรุปค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบบัญชี (วันที่ 20 พ.ค. 2556)
- ประเมินผลการตรวจสอบบัญชี (วันที่ 20 พ.ค. 2556)
- ประชุมเตรียมรับเสด็จฯ (วันที่ 21 พ.ค. 2556)
- ประชุมครูผู้สอนการงานอาชีพฯเพื่อรวบรวม รายการวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องการ (วันที่ 22 พ.ค. 2556)
- 1.ผู้รับผิดชอบจัดทำใบสั่งซื้อเพื่อสั่งซื้อสื่อการสอนตามที่ต้องการ (วันที่ 22 พ.ค. 2556)
- ประชุมครูผู้สอนการงานอาชีพฯเพื่อรวบรวม รายการวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องการ (วันที่ 22 พ.ค. 2556)
- ประชุมกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 2-56 (วันที่ 25 พ.ค. 2556)
- เสนอพิจารณาอนุมัติโครงการ (วันที่ 28 พ.ค. 2556)
- ประชุมคณะกรรมการวางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 29 พ.ค. 2556)
- เสนอพิจารณาอนุมัติโครงการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2556)
- สรุปผลและประเมินผล (วันที่ 1 มิ.ย. 2556)
- เสนอพิจารณาอนุมัติโครงการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2556)
- ดำเนินโครงการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2556)
- ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 1 มิ.ย. 2556)
- ดำเนินการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2556)
- เสนออนุมัติดำเนินโครงการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2556)
- เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2556)
- เสนออนุมัติโครงการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2556)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 1 มิ.ย. 2556)
- เสนออนุมัติโครงการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2556)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 1 มิ.ย. 2556)
- เสนออนุมัติดำเนินโครงการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2556)
- เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2556)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 1 มิ.ย. 2556)
- ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์และติดตั้ง (วันที่ 1 มิ.ย. 2556)
- เสนออนุมัติดำเนินโครงการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2556)
- เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2556)
- สรุปค่าใช้จ่ายแต่ละครั้ง (วันที่ 3 มิ.ย. 2556)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 3 มิ.ย. 2556)
- ประชุมคณะกรรมการ (วันที่ 3 มิ.ย. 2556)
- แต่งต้้งคณะกรรมการ (วันที่ 3 มิ.ย. 2556)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 3 มิ.ย. 2556)
- ดำเนินกิจกรรม (วันที่ 3 มิ.ย. 2556)
- โรงเรียนหยุดเตรียมรับเสด็จ (วันที่ 5 มิ.ย. 2556)
- พระเทพฯ เสด็จ (วันที่ 6 มิ.ย. 2556)
- ประชุม กก.ไหว้ครู (วันที่ 8 มิ.ย. 2556)
- ประชุม กก.มอบเกียรติบัตรเรียนดี ปี 2555 (วันที่ 10 มิ.ย. 2556)
- ไหว้ครู (วันที่ 13 มิ.ย. 2556)
- 1.เสนอขออนุมัติโครงการ (วันที่ 16 มิ.ย. 2556)
- ประชุม กก.สถานศึกษา ครั้งที่ 1-56 (วันที่ 20 มิ.ย. 2556)
- ประชุมพิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี (วันที่ 20 มิ.ย. 2556)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 21 มิ.ย. 2556)
- ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1 (วันที่ 21 มิ.ย. 2556)
- ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน (วันที่ 22 มิ.ย. 2556)
- ต้อนรับแขกเชิญพิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี (วันที่ 22 มิ.ย. 2556)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 24 มิ.ย. 2556)
- ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบอินเทอร์เน็ต (วันที่ 24 มิ.ย. 2556)
- ติดตั้งเครื่องรับโทรทัศน์ (วันที่ 24 มิ.ย. 2556)
- ประชุมคณะกรรมการ (วันที่ 24 มิ.ย. 2556)
- ประชุม Open House (วันที่ 24 มิ.ย. 2556)
- สรุปและประเมินผล (วันที่ 0 ก.ค. 2556)
- เสนอพิจารณาอนุมัติโครงการ (วันที่ 1 ก.ค. 2556)
- ดำเนินงาน (วันที่ 1 ก.ค. 2556)
- ดำเนินงาน (วันที่ 1 ก.ค. 2556)
- ดำเนินงาน (วันที่ 1 ก.ค. 2556)
- ประชุมคณะกรรมการ (วันที่ 1 ก.ค. 2556)
- การดำเนินงาน (วันที่ 1 ก.ค. 2556)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินการ (วันที่ 1 ก.ค. 2556)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินการ (วันที่ 1 ก.ค. 2556)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินการ (วันที่ 1 ก.ค. 2556)
- เรียน Bell (วันที่ 2 ก.ค. 2556)
- ประชุม Open House (วันที่ 4 ก.ค. 2556)
- เรียนภาษาอังกฤษ (วันที่ 9 ก.ค. 2556)
- ประชุมเทิดเกียรติ น.หลุยส์ (วันที่ 9 ก.ค. 2556)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 9 ก.ค. 2556)
- test (วันที่ 9 ก.ค. 2556)
- จัดทำหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ (วันที่ 10 ก.ค. 2556)
- เทิดเกียรติ น.หลุยส์ฯ (วันที่ 11 ก.ค. 2556)
- ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน (วันที่ 13 ก.ค. 2556)
- สอบกลางภาค (วันที่ 15 ก.ค. 2556)
- สอบกลางภาค (วันที่ 16 ก.ค. 2556)
- สอบกลางภาค (วันที่ 17 ก.ค. 2556)
- สอบกลางภาค (วันที่ 18 ก.ค. 2556)
- สอบกลางภาค (วันที่ 19 ก.ค. 2556)
- วันหยุด (วันที่ 20 ก.ค. 2556)
- หยุดวันอสสาฬหบูชา (วันที่ 22 ก.ค. 2556)
- หยุดวันเข้าพรรษา (วันที่ 23 ก.ค. 2556)
- ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1 (วันที่ 24 ก.ค. 2556)
- อบรมหลักสูตร การใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้สูงอายุ (วันที่ 1) (วันที่ 27 ก.ค. 2556)
- ประชุมสมาคมฯ (วันที่ 27 ก.ค. 2556)
- เจ้าภาพสวดศพ (วันที่ 27 ก.ค. 2556)
- เรียนภาษาอังกฤษ (วันที่ 27 ก.ค. 2556)
- อบรมหลักสูตร การใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้สูงอายุ (วันที่ 2) (วันที่ 28 ก.ค. 2556)
- ดำเนินงาน (วันที่ 29 ก.ค. 2556)
- เรียนภาษาอังกฤษ (วันที่ 30 ก.ค. 2556)
- ติดต่อตัวแทนจัดสอบมหาวิทยาลัยเคมบริจด์ (วันที่ 0 ส.ค. 2556)
- การดำเนินงาน (วันที่ 1 ส.ค. 2556)
- ร่วมเปิดอาคารเซนต์หลุยส์วิทยาคาร (วันที่ 1 ส.ค. 2556)
- เรียนภาษาอังกฤษ (วันที่ 6 ส.ค. 2556)
- ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ฯ (วันที่ 9 ส.ค. 2556)
- วันหยุด (วันที่ 10 ส.ค. 2556)
- หยุดวันแม่ (วันที่ 12 ส.ค. 2556)
- กีฬาครู 4 สถาบัน (วันที่ 12 ส.ค. 2556)
- หยุดชดเชยวันอัสสัมชัญ (วันที่ 13 ส.ค. 2556)
- พิธีเทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ (วันที่ 15 ส.ค. 2556)
- ส่งผลงานครูดีเด่น (วันที่ 16 ส.ค. 2556)
- ตรวจผลงานครูดีเด่น (วันที่ 17 ส.ค. 2556)
- เรียนภาษาอังกฤษ (วันที่ 17 ส.ค. 2556)
- เรียนภาษาอังกฤษ (วันที่ 20 ส.ค. 2556)
- เรียนภาษาอังกฤษ (วันที่ 24 ส.ค. 2556)
- สมัครสอบคัดเลือก ป.1 ปี 2557 (วันที่ 25 ส.ค. 2556)
- แข่งขันโบว์ลิ่งศิษยบ์เก่า (วันที่ 25 ส.ค. 2556)
- เรียนภาษาอังกฤษ (วันที่ 27 ส.ค. 2556)
- ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2 (วันที่ 28 ส.ค. 2556)
- ประกาศผลสอบเข้า ป.1 ปี 2557 (วันที่ 28 ส.ค. 2556)
- สรุปผลการดำเนินการ (วันที่ 31 ส.ค. 2556)
- เรียนภาษาอังกฤษ (วันที่ 31 ส.ค. 2556)
- ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์และติดตั้ง (วันที่ 1 ก.ย. 2556)
- ดำเนินการปรับปรุงห้องควบคุมระบบเครือข่าย (วันที่ 1 ก.ย. 2556)
- ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์และติดตั้ง (วันที่ 1 ก.ย. 2556)
- ประเมินผล (วันที่ 2 ก.ย. 2556)
- สรุปโครงการ (วันที่ 2 ก.ย. 2556)
- มอบตัว ป.1 (วันที่ 3 ก.ย. 2556)
- มอบตัว ป.1 (วันที่ 4 ก.ย. 2556)
- มอบตัว ป.1 (วันที่ 5 ก.ย. 2556)
- มิสซาศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 6 ก.ย. 2556)
- ดำเนินโครงการ (วันที่ 7 ก.ย. 2556)
- เรียนภาษาอังกฤษ (วันที่ 7 ก.ย. 2556)
- ประกาศผลผู้เข้ารอบครูดีเด่น (วันที่ 9 ก.ย. 2556)
- เรียนภาษาอังกฤษ (วันที่ 10 ก.ย. 2556)
- ประชุมกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2 (วันที่ 12 ก.ย. 2556)
- สัมภาษณ์ครูดีเด่นที่เข้ารอบ (วันที่ 14 ก.ย. 2556)
- เรียนภาษาอังกฤษ (วันที่ 14 ก.ย. 2556)
- แข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล (วันที่ 15 ก.ย. 2556)
- เรียนภาษาอังกฤษ (วันที่ 17 ก.ย. 2556)
- ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3 (วันที่ 18 ก.ย. 2556)
- ประกาศผลครูดีเด่น (วันที่ 19 ก.ย. 2556)
- สรุปและประเมินผล (วันที่ 20 ก.ย. 2556)
- เรียนภาษาอังกฤษ (วันที่ 21 ก.ย. 2556)
- ขายใบสมัคร ม.1-ม.4 (วันที่ 23 ก.ย. 2556)
- สอบปลายภาค (วันที่ 23 ก.ย. 2556)
- สอบปลายภาค (วันที่ 24 ก.ย. 2556)
- สอบปลายภาค (วันที่ 25 ก.ย. 2556)
- สอบปลายภาค (วันที่ 26 ก.ย. 2556)
- สอบปลายภาค (วันที่ 27 ก.ย. 2556)
- ปิดเทอม 1/2556 (วันที่ 28 ก.ย. 2556)
- สรุปและประเมินผล (วันที่ 1 ต.ค. 2556)
- ประเมินผลโครงการ (วันที่ 1 ต.ค. 2556)
- สรุปและประเมินผลโครงการ (วันที่ 1 ต.ค. 2556)
- สัมมนาผู้ร่วมบริหาร (วันที่ 2 ต.ค. 2556)
- มอบรางวัลครูดีเด่น (วันที่ 3 ต.ค. 2556)
- สัมมนาผู้ร่วมบริหาร (วันที่ 4 ต.ค. 2556)
- October Course 2013 (วันที่ 7 ต.ค. 2556)
- กีฬาครู (วันที่ 18 ต.ค. 2556)
- October Course 2013 (วันที่ 18 ต.ค. 2556)
- ไปญี่ปุ่น (วันที่ 19 ต.ค. 2556)
- กีฬาครู (วันที่ 19 ต.ค. 2556)
- ไปญี่ปุ่น (วันที่ 20 ต.ค. 2556)
- ไปญี่ปุ่น (วันที่ 21 ต.ค. 2556)
- ไปญี่ปุ่น (วันที่ 22 ต.ค. 2556)
- ไปญี่ปุ่น (วันที่ 23 ต.ค. 2556)
- เลี้ยงวันเกิด ภ.หลุยส์ (วันที่ 26 ต.ค. 2556)
- เปิดการแข่งขันว่ายน้ำ (วันที่ 26 ต.ค. 2556)
- ปิดการแข่งขันว่ายน้ำ (วันที่ 27 ต.ค. 2556)
- เปิดเรียนภาค 2 (วันที่ 28 ต.ค. 2556)
- รับสมัครนักเรียน (วันที่ 0 พ.ย. 2556)
- จัดสถานที่สอบ (วันที่ 1 พ.ย. 2556)
- เสนอพิจารณาอนุมัติโครงการ (วันที่ 1 พ.ย. 2556)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 1 พ.ย. 2556)
- เสนอพิจารณาโครงการ (วันที่ 1 พ.ย. 2556)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 1 พ.ย. 2556)
- ประชุมคณะกรรมการ (วันที่ 1 พ.ย. 2556)
- การดำเนินงาน (วันที่ 1 พ.ย. 2556)
- ติดต่อศูนย์ Bell UK (วันที่ 1 พ.ย. 2556)
- (วันที่ 1 พ.ย. 2556)
- ตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 4 พ.ย. 2556)
- ประชุมกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 3 (วันที่ 21 พ.ย. 2556)
- จัดสอบ (วันที่ 1 ธ.ค. 2556)
- ประชุมคณะกรรมการ (วันที่ 1 ธ.ค. 2556)
- ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร (วันที่ 1 ธ.ค. 2556)
- เสนอพิจารณาอนุมัติโครงการ (วันที่ 0 ม.ค. 2557)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 0 ม.ค. 2557)
- ประชุมคณะกรรมการ (วันที่ 0 ม.ค. 2557)
- รับผลสอบ (วันที่ 0 ม.ค. 2557)
- การดำเนินงาน (วันที่ 1 ม.ค. 2557)
- การดำเนินงาน (วันที่ 1 ม.ค. 2557)
- วางแผนสถานที่และอุปกรณ์ (วันที่ 1 ม.ค. 2557)
- ดำเนินการด้านเอกสาร (วันที่ 1 ม.ค. 2557)
- สรุปประเมินผล (วันที่ 1 ม.ค. 2557)
- ส่งเอกสารสรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 ม.ค. 2557)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 1 ม.ค. 2557)
- ประสานงานการต่อสัญญาปีที่ 2 (วันที่ 1 ม.ค. 2557)
- ประชาสัมพันธ์ (วันที่ 2 ม.ค. 2557)
- ซ้อมพิธิรับ (วันที่ 0 ก.พ. 2557)
- รับสมัครนักเรียน (วันที่ 1 ก.พ. 2557)
- สรุปประเมินผล (วันที่ 3 ก.พ. 2557)
- ประชุมกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 4 (วันที่ 6 ก.พ. 2557)
- สรุปประเมินผล (วันที่ 24 ก.พ. 2557)
- ดำเนินการคอร์สเดือนมีนาคม (วันที่ 1 มี.ค. 2557)
- สรุปและประเมินผลโครงการ (วันที่ 1 มี.ค. 2557)
- สรุปและประเมินผลโครงการ (วันที่ 1 มี.ค. 2557)
- สรุปผลการดำเนินโครงการ (วันที่ 1 มี.ค. 2557)
- ประเมินผลโครงการ (วันที่ 1 มี.ค. 2557)
- สรุปและประเมินผลโครงการ (วันที่ 1 มี.ค. 2557)
- ประเมินผลโครงการ (วันที่ 1 มี.ค. 2557)
- สรุปและประเมินผลโครงการ (วันที่ 1 มี.ค. 2557)
- ส่งเอกสารสรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 3 มี.ค. 2557)
- ส่งเอกสารสรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 3 มี.ค. 2557)
- ประเมินผลกิจกรรม (วันที่ 3 มี.ค. 2557)
- สรุปและประเมิลผลการดำเนินงาน (วันที่ 3 มี.ค. 2557)
- สรุปและประเมินผล (วันที่ 3 มี.ค. 2557)
- ส่งเอกสารสรุปผลการดำเนินงาน/เคลียร์เงินทดรองจ่าย (วันที่ 3 มี.ค. 2557)
- ประเมินผล (วันที่ 7 มี.ค. 2557)
- สรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 7 มี.ค. 2557)
- ประเมินผล (วันที่ 7 มี.ค. 2557)
- สรุปผลการดำเนินการ (วันที่ 7 มี.ค. 2557)
- ทัศนศึกษา (วันที่ 14 มี.ค. 2557)
- ประเมินผลงานนักเรียน (วันที่ 24 มี.ค. 2557)
- 1. ประเมินผล (วันที่ 24 มี.ค. 2557)
- 2. สรุปผลการดำเนินการ (วันที่ 24 มี.ค. 2557)
- จากผลงานนักเรียน (วันที่ 24 มี.ค. 2557)
- สรุปผลการดำเนินการ (วันที่ 24 มี.ค. 2557)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 0 เม.ย. 2557)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 0 เม.ย. 2557)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 0 เม.ย. 2557)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 0 เม.ย. 2557)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 0 เม.ย. 2557)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 0 เม.ย. 2557)
- สรุปผลและประเมินผล (วันที่ 0 เม.ย. 2557)
- สรุปผลและประเมินผล (วันที่ 0 เม.ย. 2557)
- สรุปและประเมินผล (วันที่ 1 เม.ย. 2557)
- สรุปผลและประเมินผล (วันที่ 1 เม.ย. 2557)
- ดำเนินการ (วันที่ 1 เม.ย. 2557)
- เสนอขออนุมัติ (วันที่ 10 เม.ย. 2557)
- การดำเนินงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 1 ขั้นวางแผน 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ 1.2 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานหน่วยงานสังกัด ฝ่ายอาคารสถานที่ให้มีการดำเนินการตามแผนงาน ติดตามความก้าวหน้า วิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรค และการนำเสนอเพื่อการปรับปรุงแก้ไข 1.3 จัดทำแผนปฏิบัติงานฝ่ายอาคารสถานที่ประจำ ปี โดยกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ตัวบ่งชี้ บทพรรณนางานฝ่ายอาคารสถานที่และหน่วยสังกัด ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาโรงเรียน 1.4 จัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อจัดทำเป็น แผนปฏิบัติการประจำปี 1.5 กำกับติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานใน สังกัดฝ่ายอาคารสถานที่ ให้เป็นไปตามเวลาและ งบประมาณในแผนปฏิบัติการประจำปี 1.6 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครง การ/กิจกรรม เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ) 2.1 หน่วยงานสังกัดฝ่ายอาคารสถานที่นำเสนอแผน งานและการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่งานรวม ทั้งแผนงานงบประมาณงาน/โครงการ ประจำปี 2.2 จัดอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานพนักงานสังกัดฝ่าย อาคารสถานที่ โดยสรรหาบุคลากรภายนอกที่มี ความรู้ ความชำนาญ หรือ เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมา บรรยาย/ฝึกปฏิบัติจริง ตามสายงาน 2.3 จัดทำสติกเกอร์ติดรถยนต์ครู ผู้ปกครอง 2.4 จัดซื้อและซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์อุปกรณ์ตก แต่งในงานพิธีการต่างๆ 2.5 จัดซื้อน้ำมันเครื่องยนต์ เครื่องสูบน้ำ เครื่อง ตัดหญ้า รองรับการใช้งาน 2.6 ตรวจเช็คและดูแลซ่อมบำรุงรักษารถเก็บขยะ รถขนย้ายอุปกรณ์ในการให้บริการ 2.7 ดำเนินการชำระค่าภาษีที่ดินและภาษีโรงเรือน 2.8 จัดทำสัญญาบริการบริษัทภายนอก 2.8.1 สัญญาบริการกำจัดปลวก แมลง 2.8.2 สัญญาบริการติดตั้งเครื่องฆ่าเชื้อ ดับกลิ่น 2.8.3 สัญญาบริการทำความสะอาดอาคารฯ 2.8.4 สัญญาบริการดูแลบำรุงรักษาสวน ต้นไม้ 2.8.5 สัญญาบริการรักษาความปลอดภัยฯ 2.8.6 สัญญาบริการ UBC เคเบิ้ล ดาวเทียม 2.8.7 สัญญาบริการดูแลระบบลิฟต์ 2.8.8 สัญญาบริการดูแลบำรุงรักษา Air Cooled Chiller 2.8.9 สัญญาบริการดูแลบำรุงรักษา Air Split Type3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล 3.1 จัดทำเอกสารการตรวจผลการดำเนินงาน 3.2 ตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผน งานหรือขั้นตอนการดำเนินงาน 3.3 ตรวจเช็คผลการดำเนินงาน 3.4 ประเมินผลงาน 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา 4.1 จัดทำรายงานการดำเนินงาน 4.2 แจ้งซ่อมแซม/ปรับปรุงแก้ไขงานที่ไม่สมบูรณ์ 4.3 สรุปประเมินผลสำเร็จ (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 1 ขั้นวางแผน 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ 1.2 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานหน่วยงานสังกัด ฝ่ายอาคารสถานที่ให้มีการดำเนินการตามแผนงาน ติดตามความก้าวหน้า วิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรค และการนำเสนอเพื่อการปรับปรุงแก้ไข 1.3 จัดทำแผนปฏิบัติงานฝ่ายอาคารสถานที่ประจำ ปี โดยกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ตัวบ่งชี้ บทพรรณนางานฝ่ายอาคารสถานที่และหน่วยสังกัด ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาโรงเรียน 1.4 จัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อจัดทำเป็น แผนปฏิบัติการประจำปี 1.5 กำกับติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานใน สังกัดฝ่ายอาคารสถานที่ ให้เป็นไปตามเวลาและ งบประมาณในแผนปฏิบัติการประจำปี 1.6 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครง การ/กิจกรรม เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ 2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ) 2.1 หน่วยงานสังกัดฝ่ายอาคารสถานที่นำเสนอแผน งานและการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่งานรวม ทั้งแผนงานงบประมาณงาน/โครงการ ประจำปี 2.2 จัดอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานพนักงานสังกัดฝ่าย อาคารสถานที่ โดยสรรหาบุคลากรภายนอกที่มี ความรู้ ความชำนาญ หรือ เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมา บรรยาย/ฝึกปฏิบัติจริง ตามสายงาน 2.3 จัดทำสติกเกอร์ติดรถยนต์ครู ผู้ปกครอง 2.4 จัดซื้อและซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์อุปกรณ์ตก แต่งในงานพิธีการต่างๆ 2.5 จัดซื้อน้ำมันเครื่องยนต์ เครื่องสูบน้ำ เครื่อง ตัดหญ้า รองรับการใช้งาน 2.6 ตรวจเช็คและดูแลซ่อมบำรุงรักษารถเก็บขยะ รถขนย้ายอุปกรณ์ในการให้บริการ 2.7 ดำเนินการชำระค่าภาษีที่ดินและภาษีโรงเรือน 2.8 จัดทำสัญญาบริการบริษัทภายนอก 2.8.1 สัญญาบริการกำจัดปลวก แมลง 2.8.2 สัญญาบริการติดตั้งเครื่องฆ่าเชื้อ ดับกลิ่น 2.8.3 สัญญาบริการทำความสะอาดอาคารฯ 2.8.4 สัญญาบริการดูแลบำรุงรักษาสวน ต้นไม้ 2.8.5 สัญญาบริการรักษาความปลอดภัยฯ 2.8.6 สัญญาบริการ UBC เคเบิ้ล ดาวเทียม 2.8.7 สัญญาบริการดูแลระบบลิฟต์ 2.8.8 สัญญาบริการดูแลบำรุงรักษา Air Cooled Chiller 2.8.9 สัญญาบริการดูแลบำรุงรักษา Air Split Type 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล 3.1 จัดทำเอกสารการตรวจผลการดำเนินงาน 3.2 ตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผน งานหรือขั้นตอนการดำเนินงาน 3.3 ตรวจเช็คผลการดำเนินงาน 3.4 ประเมินผลงาน 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา 4.1 จัดทำรายงานการดำเนินงาน 4.2 แจ้งซ่อมแซม/ปรับปรุงแก้ไขงานที่ไม่สมบูรณ์ 4.3 สรุปประเมินผลสำเร็จ (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- จัดทำสติกเกอร์ติดรถยนต์ครู ผู้ปกครอง (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 1 ขั้นวางแผน 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ 1.2 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานหน่วยงานสังกัด ฝ่ายอาคารสถานที่ให้มีการดำเนินการตามแผนงาน ติดตามความก้าวหน้า วิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรค และการนำเสนอเพื่อการปรับปรุงแก้ไข 1.3 จัดทำแผนปฏิบัติงานฝ่ายอาคารสถานที่ประจำ ปี โดยกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ตัวบ่งชี้ บทพรรณนางานฝ่ายอาคารสถานที่และหน่วยสังกัด ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาโรงเรียน 1.4 จัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อจัดทำเป็น แผนปฏิบัติการประจำปี 1.5 กำกับติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานใน สังกัดฝ่ายอาคารสถานที่ ให้เป็นไปตามเวลาและ งบประมาณในแผนปฏิบัติการประจำปี 1.6 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครง การ/กิจกรรม เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ 2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ) จัดซื้อและซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์อุปกรณ์ตก แต่งในงานพิธีการต่างๆ3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล 3.1 จัดทำเอกสารการตรวจผลการดำเนินงาน 3.2 ตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผน งานหรือขั้นตอนการดำเนินงาน 3.3 ตรวจเช็คผลการดำเนินงาน 3.4 ประเมินผลงาน 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา 4.1 จัดทำรายงานการดำเนินงาน 4.2 แจ้งซ่อมแซม/ปรับปรุงแก้ไขงานที่ไม่สมบูรณ์ 4.3 สรุปประเมินผลสำเร็จ (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 1 ขั้นวางแผน 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ 1.2 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานหน่วยงานสังกัด ฝ่ายอาคารสถานที่ให้มีการดำเนินการตามแผนงาน ติดตามความก้าวหน้า วิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรค และการนำเสนอเพื่อการปรับปรุงแก้ไข 1.3 จัดทำแผนปฏิบัติงานฝ่ายอาคารสถานที่ประจำ ปี โดยกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ตัวบ่งชี้ บทพรรณนางานฝ่ายอาคารสถานที่และหน่วยสังกัด ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาโรงเรียน 1.4 จัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อจัดทำเป็น แผนปฏิบัติการประจำปี 1.5 กำกับติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานใน สังกัดฝ่ายอาคารสถานที่ ให้เป็นไปตามเวลาและ งบประมาณในแผนปฏิบัติการประจำปี 1.6 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครง การ/กิจกรรม เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ 2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ) จัดซื้อน้ำมันเครื่องยนต์ เครื่องสูบน้ำ เครื่อง ตัดหญ้า รองรับการใช้งาน 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล 3.1 จัดทำเอกสารการตรวจผลการดำเนินงาน 3.2 ตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผน งานหรือขั้นตอนการดำเนินงาน 3.3 ตรวจเช็คผลการดำเนินงาน 3.4 ประเมินผลงาน 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา 4.1 จัดทำรายงานการดำเนินงาน 4.2 แจ้งซ่อมแซม/ปรับปรุงแก้ไขงานที่ไม่สมบูรณ์ 4.3 สรุปประเมินผลสำเร็จ (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 1 ขั้นวางแผน 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ 1.2 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานหน่วยงานสังกัด ฝ่ายอาคารสถานที่ให้มีการดำเนินการตามแผนงาน ติดตามความก้าวหน้า วิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรค และการนำเสนอเพื่อการปรับปรุงแก้ไข 1.3 จัดทำแผนปฏิบัติงานฝ่ายอาคารสถานที่ประจำ ปี โดยกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ตัวบ่งชี้ บทพรรณนางานฝ่ายอาคารสถานที่และหน่วยสังกัด ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาโรงเรียน 1.4 จัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อจัดทำเป็น แผนปฏิบัติการประจำปี 1.5 กำกับติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานใน สังกัดฝ่ายอาคารสถานที่ ให้เป็นไปตามเวลาและ งบประมาณในแผนปฏิบัติการประจำปี 1.6 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครง การ/กิจกรรม เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ 2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ) ตรวจเช็คและดูแลซ่อมบำรุงรักษารถเก็บขยะ รถขนย้ายอุปกรณ์ในการให้บริการ 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล 3.1 จัดทำเอกสารการตรวจผลการดำเนินงาน 3.2 ตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผน งานหรือขั้นตอนการดำเนินงาน 3.3 ตรวจเช็คผลการดำเนินงาน 3.4 ประเมินผลงาน 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา 4.1 จัดทำรายงานการดำเนินงาน 4.2 แจ้งซ่อมแซม/ปรับปรุงแก้ไขงานที่ไม่สมบูรณ์ 4.3 สรุปประเมินผลสำเร็จ (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 1 ขั้นวางแผน 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ 1.2 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานหน่วยงานสังกัด ฝ่ายอาคารสถานที่ให้มีการดำเนินการตามแผนงาน ติดตามความก้าวหน้า วิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรค และการนำเสนอเพื่อการปรับปรุงแก้ไข 1.3 จัดทำแผนปฏิบัติงานฝ่ายอาคารสถานที่ประจำ ปี โดยกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ตัวบ่งชี้ บทพรรณนางานฝ่ายอาคารสถานที่และหน่วยสังกัด ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาโรงเรียน 1.4 จัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อจัดทำเป็น แผนปฏิบัติการประจำปี 1.5 กำกับติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานใน สังกัดฝ่ายอาคารสถานที่ ให้เป็นไปตามเวลาและ งบประมาณในแผนปฏิบัติการประจำปี 1.6 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครง การ/กิจกรรม เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ 2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ) 2.8 จัดทำสัญญาบริการบริษัทภายนอก 2.8.1 สัญญาบริการกำจัดปลวก แมลง 2.8.2 สัญญาบริการติดตั้งเครื่องฆ่าเชื้อ ดับกลิ่น 2.8.3 สัญญาบริการทำความสะอาดอาคารฯ 2.8.4 สัญญาบริการดูแลบำรุงรักษาสวน ต้นไม้ 2.8.5 สัญญาบริการรักษาความปลอดภัยฯ 2.8.6 สัญญาบริการ UBC เคเบิ้ล ดาวเทียม 2.8.7 สัญญาบริการดูแลระบบลิฟต์ 2.8.8 สัญญาบริการดูแลบำรุงรักษา Air Cooled Chiller 2.8.9 สัญญาบริการดูแลบำรุงรักษา Air Split Type 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล 3.1 จัดทำเอกสารการตรวจผลการดำเนินงาน 3.2 ตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผน งานหรือขั้นตอนการดำเนินงาน 3.3 ตรวจเช็คผลการดำเนินงาน 3.4 ประเมินผลงาน 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา 4.1 จัดทำรายงานการดำเนินงาน 4.2 แจ้งซ่อมแซม/ปรับปรุงแก้ไขงานที่ไม่สมบูรณ์ 4.3 สรุปประเมินผลสำเร็จ (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 1 ขั้นวางแผน 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ 1.2 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานหน่วยงานสังกัด ฝ่ายอาคารสถานที่ให้มีการดำเนินการตามแผนงาน ติดตามความก้าวหน้า วิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรค และการนำเสนอเพื่อการปรับปรุงแก้ไข 1.3 จัดทำแผนปฏิบัติงานฝ่ายอาคารสถานที่ประจำ ปี โดยกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ตัวบ่งชี้ บทพรรณนางานฝ่ายอาคารสถานที่และหน่วยสังกัด ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาโรงเรียน 1.4 จัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อจัดทำเป็น แผนปฏิบัติการประจำปี 1.5 กำกับติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานใน สังกัดฝ่ายอาคารสถานที่ ให้เป็นไปตามเวลาและ งบประมาณในแผนปฏิบัติการประจำปี 1.6 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครง การ/กิจกรรม เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ 2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ)2.8 จัดทำสัญญาบริการบริษัทภายนอก 2.8.1 สัญญาบริการกำจัดปลวก แมลง 2.8.2 สัญญาบริการติดตั้งเครื่องฆ่าเชื้อ ดับกลิ่น 2.8.3 สัญญาบริการทำความสะอาดอาคารฯ 2.8.4 สัญญาบริการดูแลบำรุงรักษาสวน ต้นไม้ 2.8.5 สัญญาบริการรักษาความปลอดภัยฯ 2.8.6 สัญญาบริการ UBC เคเบิ้ล ดาวเทียม 2.8.7 สัญญาบริการดูแลระบบลิฟต์ 2.8.8 สัญญาบริการดูแลบำรุงรักษา Air Cooled Chiller 2.8.9 สัญญาบริการดูแลบำรุงรักษา Air Split Type 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล 3.1 จัดทำเอกสารการตรวจผลการดำเนินงาน 3.2 ตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผน งานหรือขั้นตอนการดำเนินงาน 3.3 ตรวจเช็คผลการดำเนินงาน 3.4 ประเมินผลงาน 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา 4.1 จัดทำรายงานการดำเนินงาน 4.2 แจ้งซ่อมแซม/ปรับปรุงแก้ไขงานที่ไม่สมบูรณ์ 4.3 สรุปประเมินผลสำเร็จ (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 1 ขั้นวางแผน 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ 1.2 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานหน่วยงานสังกัด ฝ่ายอาคารสถานที่ให้มีการดำเนินการตามแผนงาน ติดตามความก้าวหน้า วิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรค และการนำเสนอเพื่อการปรับปรุงแก้ไข 1.3 จัดทำแผนปฏิบัติงานฝ่ายอาคารสถานที่ประจำ ปี โดยกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ตัวบ่งชี้ บทพรรณนางานฝ่ายอาคารสถานที่และหน่วยสังกัด ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาโรงเรียน 1.4 จัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อจัดทำเป็น แผนปฏิบัติการประจำปี 1.5 กำกับติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานใน สังกัดฝ่ายอาคารสถานที่ ให้เป็นไปตามเวลาและ งบประมาณในแผนปฏิบัติการประจำปี 1.6 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครง การ/กิจกรรม เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ 2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ)2.8 จัดทำสัญญาบริการบริษัทภายนอก 2.8.1 สัญญาบริการกำจัดปลวก แมลง 2.8.2 สัญญาบริการติดตั้งเครื่องฆ่าเชื้อ ดับกลิ่น 2.8.3 สัญญาบริการทำความสะอาดอาคารฯ 2.8.4 สัญญาบริการดูแลบำรุงรักษาสวน ต้นไม้ 2.8.5 สัญญาบริการรักษาความปลอดภัยฯ 2.8.6 สัญญาบริการ UBC เคเบิ้ล ดาวเทียม 2.8.7 สัญญาบริการดูแลระบบลิฟต์ 2.8.8 สัญญาบริการดูแลบำรุงรักษา Air Cooled Chiller 2.8.9 สัญญาบริการดูแลบำรุงรักษา Air Split Type 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล 3.1 จัดทำเอกสารการตรวจผลการดำเนินงาน 3.2 ตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผน งานหรือขั้นตอนการดำเนินงาน 3.3 ตรวจเช็คผลการดำเนินงาน 3.4 ประเมินผลงาน 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา 4.1 จัดทำรายงานการดำเนินงาน 4.2 แจ้งซ่อมแซม/ปรับปรุงแก้ไขงานที่ไม่สมบูรณ์ 4.3 สรุปประเมินผลสำเร็จ (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 1 ขั้นวางแผน 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ 1.2 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานหน่วยงานสังกัด ฝ่ายอาคารสถานที่ให้มีการดำเนินการตามแผนงาน ติดตามความก้าวหน้า วิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรค และการนำเสนอเพื่อการปรับปรุงแก้ไข 1.3 จัดทำแผนปฏิบัติงานฝ่ายอาคารสถานที่ประจำ ปี โดยกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ตัวบ่งชี้ บทพรรณนางานฝ่ายอาคารสถานที่และหน่วยสังกัด ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาโรงเรียน 1.4 จัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อจัดทำเป็น แผนปฏิบัติการประจำปี 1.5 กำกับติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานใน สังกัดฝ่ายอาคารสถานที่ ให้เป็นไปตามเวลาและ งบประมาณในแผนปฏิบัติการประจำปี 1.6 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครง การ/กิจกรรม เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ 2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ)2.8 จัดทำสัญญาบริการบริษัทภายนอก 2.8.1 สัญญาบริการกำจัดปลวก แมลง 2.8.2 สัญญาบริการติดตั้งเครื่องฆ่าเชื้อ ดับกลิ่น 2.8.3 สัญญาบริการทำความสะอาดอาคารฯ 2.8.4 สัญญาบริการดูแลบำรุงรักษาสวน ต้นไม้ 2.8.5 สัญญาบริการรักษาความปลอดภัยฯ 2.8.6 สัญญาบริการ UBC เคเบิ้ล ดาวเทียม 2.8.7 สัญญาบริการดูแลระบบลิฟต์ 2.8.8 สัญญาบริการดูแลบำรุงรักษา Air Cooled Chiller 2.8.9 สัญญาบริการดูแลบำรุงรักษา Air Split Type 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล 3.1 จัดทำเอกสารการตรวจผลการดำเนินงาน 3.2 ตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผน งานหรือขั้นตอนการดำเนินงาน 3.3 ตรวจเช็คผลการดำเนินงาน 3.4 ประเมินผลงาน 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา 4.1 จัดทำรายงานการดำเนินงาน 4.2 แจ้งซ่อมแซม/ปรับปรุงแก้ไขงานที่ไม่สมบูรณ์ 4.3 สรุปประเมินผลสำเร็จ (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 1 ขั้นวางแผน 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ 1.2 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานหน่วยงานสังกัด ฝ่ายอาคารสถานที่ให้มีการดำเนินการตามแผนงาน ติดตามความก้าวหน้า วิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรค และการนำเสนอเพื่อการปรับปรุงแก้ไข 1.3 จัดทำแผนปฏิบัติงานฝ่ายอาคารสถานที่ประจำ ปี โดยกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ตัวบ่งชี้ บทพรรณนางานฝ่ายอาคารสถานที่และหน่วยสังกัด ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาโรงเรียน 1.4 จัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อจัดทำเป็น แผนปฏิบัติการประจำปี 1.5 กำกับติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานใน สังกัดฝ่ายอาคารสถานที่ ให้เป็นไปตามเวลาและ งบประมาณในแผนปฏิบัติการประจำปี 1.6 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครง การ/กิจกรรม เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ 2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ)2.8 จัดทำสัญญาบริการบริษัทภายนอก 2.8.1 สัญญาบริการกำจัดปลวก แมลง 2.8.2 สัญญาบริการติดตั้งเครื่องฆ่าเชื้อ ดับกลิ่น 2.8.3 สัญญาบริการทำความสะอาดอาคารฯ 2.8.4 สัญญาบริการดูแลบำรุงรักษาสวน ต้นไม้ 2.8.5 สัญญาบริการรักษาความปลอดภัยฯ 2.8.6 สัญญาบริการ UBC เคเบิ้ล ดาวเทียม 2.8.7 สัญญาบริการดูแลระบบลิฟต์ 2.8.8 สัญญาบริการดูแลบำรุงรักษา Air Cooled Chiller 2.8.9 สัญญาบริการดูแลบำรุงรักษา Air Split Type 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล 3.1 จัดทำเอกสารการตรวจผลการดำเนินงาน 3.2 ตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผน งานหรือขั้นตอนการดำเนินงาน 3.3 ตรวจเช็คผลการดำเนินงาน 3.4 ประเมินผลงาน 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา 4.1 จัดทำรายงานการดำเนินงาน 4.2 แจ้งซ่อมแซม/ปรับปรุงแก้ไขงานที่ไม่สมบูรณ์ 4.3 สรุปประเมินผลสำเร็จ (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 1 ขั้นวางแผน 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ 1.2 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานหน่วยงานสังกัด ฝ่ายอาคารสถานที่ให้มีการดำเนินการตามแผนงาน ติดตามความก้าวหน้า วิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรค และการนำเสนอเพื่อการปรับปรุงแก้ไข 1.3 จัดทำแผนปฏิบัติงานฝ่ายอาคารสถานที่ประจำ ปี โดยกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ตัวบ่งชี้ บทพรรณนางานฝ่ายอาคารสถานที่และหน่วยสังกัด ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาโรงเรียน 1.4 จัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อจัดทำเป็น แผนปฏิบัติการประจำปี 1.5 กำกับติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานใน สังกัดฝ่ายอาคารสถานที่ ให้เป็นไปตามเวลาและ งบประมาณในแผนปฏิบัติการประจำปี 1.6 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครง การ/กิจกรรม เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ 2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ)2.8 จัดทำสัญญาบริการบริษัทภายนอก 2.8.1 สัญญาบริการกำจัดปลวก แมลง 2.8.2 สัญญาบริการติดตั้งเครื่องฆ่าเชื้อ ดับกลิ่น 2.8.3 สัญญาบริการทำความสะอาดอาคารฯ 2.8.4 สัญญาบริการดูแลบำรุงรักษาสวน ต้นไม้ 2.8.5 สัญญาบริการรักษาความปลอดภัยฯ 2.8.6 สัญญาบริการ UBC เคเบิ้ล ดาวเทียม 2.8.7 สัญญาบริการดูแลระบบลิฟต์ 2.8.8 สัญญาบริการดูแลบำรุงรักษา Air Cooled Chiller 2.8.9 สัญญาบริการดูแลบำรุงรักษา Air Split Type 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล 3.1 จัดทำเอกสารการตรวจผลการดำเนินงาน 3.2 ตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผน งานหรือขั้นตอนการดำเนินงาน 3.3 ตรวจเช็คผลการดำเนินงาน 3.4 ประเมินผลงาน 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา 4.1 จัดทำรายงานการดำเนินงาน 4.2 แจ้งซ่อมแซม/ปรับปรุงแก้ไขงานที่ไม่สมบูรณ์ 4.3 สรุปประเมินผลสำเร็จ (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 1 ขั้นวางแผน 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ 1.2 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานหน่วยงานสังกัด ฝ่ายอาคารสถานที่ให้มีการดำเนินการตามแผนงาน ติดตามความก้าวหน้า วิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรค และการนำเสนอเพื่อการปรับปรุงแก้ไข 1.3 จัดทำแผนปฏิบัติงานฝ่ายอาคารสถานที่ประจำ ปี โดยกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ตัวบ่งชี้ บทพรรณนางานฝ่ายอาคารสถานที่และหน่วยสังกัด ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาโรงเรียน 1.4 จัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อจัดทำเป็น แผนปฏิบัติการประจำปี 1.5 กำกับติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานใน สังกัดฝ่ายอาคารสถานที่ ให้เป็นไปตามเวลาและ งบประมาณในแผนปฏิบัติการประจำปี 1.6 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครง การ/กิจกรรม เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ 2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ)2.8 จัดทำสัญญาบริการบริษัทภายนอก 2.8.1 สัญญาบริการกำจัดปลวก แมลง 2.8.2 สัญญาบริการติดตั้งเครื่องฆ่าเชื้อ ดับกลิ่น 2.8.3 สัญญาบริการทำความสะอาดอาคารฯ 2.8.4 สัญญาบริการดูแลบำรุงรักษาสวน ต้นไม้ 2.8.5 สัญญาบริการรักษาความปลอดภัยฯ 2.8.6 สัญญาบริการ UBC เคเบิ้ล ดาวเทียม 2.8.7 สัญญาบริการดูแลระบบลิฟต์ 2.8.8 สัญญาบริการดูแลบำรุงรักษา Air Cooled Chiller 2.8.9 สัญญาบริการดูแลบำรุงรักษา Air Split Type 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล 3.1 จัดทำเอกสารการตรวจผลการดำเนินงาน 3.2 ตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผน งานหรือขั้นตอนการดำเนินงาน 3.3 ตรวจเช็คผลการดำเนินงาน 3.4 ประเมินผลงาน 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา 4.1 จัดทำรายงานการดำเนินงาน 4.2 แจ้งซ่อมแซม/ปรับปรุงแก้ไขงานที่ไม่สมบูรณ์ 4.3 สรุปประเมินผลสำเร็จ (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 1 ขั้นวางแผน 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ 1.2 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานหน่วยงานสังกัด ฝ่ายอาคารสถานที่ให้มีการดำเนินการตามแผนงาน ติดตามความก้าวหน้า วิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรค และการนำเสนอเพื่อการปรับปรุงแก้ไข 1.3 จัดทำแผนปฏิบัติงานฝ่ายอาคารสถานที่ประจำ ปี โดยกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ตัวบ่งชี้ บทพรรณนางานฝ่ายอาคารสถานที่และหน่วยสังกัด ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาโรงเรียน 1.4 จัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อจัดทำเป็น แผนปฏิบัติการประจำปี 1.5 กำกับติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานใน สังกัดฝ่ายอาคารสถานที่ ให้เป็นไปตามเวลาและ งบประมาณในแผนปฏิบัติการประจำปี 1.6 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครง การ/กิจกรรม เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ 2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ)2.8 จัดทำสัญญาบริการบริษัทภายนอก 2.8.1 สัญญาบริการกำจัดปลวก แมลง 2.8.2 สัญญาบริการติดตั้งเครื่องฆ่าเชื้อ ดับกลิ่น 2.8.3 สัญญาบริการทำความสะอาดอาคารฯ 2.8.4 สัญญาบริการดูแลบำรุงรักษาสวน ต้นไม้ 2.8.5 สัญญาบริการรักษาความปลอดภัยฯ 2.8.6 สัญญาบริการ UBC เคเบิ้ล ดาวเทียม 2.8.7 สัญญาบริการดูแลระบบลิฟต์ 2.8.8 สัญญาบริการดูแลบำรุงรักษา Air Cooled Chiller 2.8.9 สัญญาบริการดูแลบำรุงรักษา Air Split Type 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล 3.1 จัดทำเอกสารการตรวจผลการดำเนินงาน 3.2 ตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผน งานหรือขั้นตอนการดำเนินงาน 3.3 ตรวจเช็คผลการดำเนินงาน 3.4 ประเมินผลงาน 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา 4.1 จัดทำรายงานการดำเนินงาน 4.2 แจ้งซ่อมแซม/ปรับปรุงแก้ไขงานที่ไม่สมบูรณ์ 4.3 สรุปประเมินผลสำเร็จ (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 1 ขั้นวางแผน 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ 1.2 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานหน่วยงานสังกัด ฝ่ายอาคารสถานที่ให้มีการดำเนินการตามแผนงาน ติดตามความก้าวหน้า วิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรค และการนำเสนอเพื่อการปรับปรุงแก้ไข 1.3 จัดทำแผนปฏิบัติงานฝ่ายอาคารสถานที่ประจำ ปี โดยกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ตัวบ่งชี้ บทพรรณนางานฝ่ายอาคารสถานที่และหน่วยสังกัด ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาโรงเรียน 1.4 จัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อจัดทำเป็น แผนปฏิบัติการประจำปี 1.5 กำกับติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานใน สังกัดฝ่ายอาคารสถานที่ ให้เป็นไปตามเวลาและ งบประมาณในแผนปฏิบัติการประจำปี 1.6 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครง การ/กิจกรรม เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ 2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ)2.8 จัดทำสัญญาบริการบริษัทภายนอก 2.8.1 สัญญาบริการกำจัดปลวก แมลง 2.8.2 สัญญาบริการติดตั้งเครื่องฆ่าเชื้อ ดับกลิ่น 2.8.3 สัญญาบริการทำความสะอาดอาคารฯ 2.8.4 สัญญาบริการดูแลบำรุงรักษาสวน ต้นไม้ 2.8.5 สัญญาบริการรักษาความปลอดภัยฯ 2.8.6 สัญญาบริการ UBC เคเบิ้ล ดาวเทียม 2.8.7 สัญญาบริการดูแลระบบลิฟต์ 2.8.8 สัญญาบริการดูแลบำรุงรักษา Air Cooled Chiller 2.8.9 สัญญาบริการดูแลบำรุงรักษา Air Split Type 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล 3.1 จัดทำเอกสารการตรวจผลการดำเนินงาน 3.2 ตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผน งานหรือขั้นตอนการดำเนินงาน 3.3 ตรวจเช็คผลการดำเนินงาน 3.4 ประเมินผลงาน 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา 4.1 จัดทำรายงานการดำเนินงาน 4.2 แจ้งซ่อมแซม/ปรับปรุงแก้ไขงานที่ไม่สมบูรณ์ 4.3 สรุปประเมินผลสำเร็จ (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 1 ขั้นวางแผน 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ 1.2 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานหน่วยงานสังกัด ฝ่ายอาคารสถานที่ให้มีการดำเนินการตามแผนงาน ติดตามความก้าวหน้า วิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรค และการนำเสนอเพื่อการปรับปรุงแก้ไข 1.3 จัดทำแผนปฏิบัติงานฝ่ายอาคารสถานที่ประจำ ปี โดยกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ตัวบ่งชี้ บทพรรณนางานฝ่ายอาคารสถานที่และหน่วยสังกัด ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาโรงเรียน 1.4 จัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อจัดทำเป็น แผนปฏิบัติการประจำปี 1.5 กำกับติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานใน สังกัดฝ่ายอาคารสถานที่ ให้เป็นไปตามเวลาและ งบประมาณในแผนปฏิบัติการประจำปี 1.6 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครง การ/กิจกรรม เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ 2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ) ดำเนินการชำระค่าภาษีที่ดินและภาษีโรงเรือน 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล 3.1 จัดทำเอกสารการตรวจผลการดำเนินงาน 3.2 ตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผน งานหรือขั้นตอนการดำเนินงาน 3.3 ตรวจเช็คผลการดำเนินงาน 3.4 ประเมินผลงาน 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา 4.1 จัดทำรายง (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 1 ขั้นวางแผน 1.1 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานหน่วยงานสิ่งแวด ล้อม ให้ดำเนินการตามแผนงาน ติดตามความก้าว หน้า วิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรค และการนำเสนอ เพื่อการปรับปรุงแก้ไข 1.2 จัดทำแผนปฏิบัติงานสิ่งแวดล้อมประจำปี โดย ให้สอดคล้องกับแผนงาน/โครงการ 1.3 กำกับติดตามการดำเนินงานสิ่งแวดล้อม ให้เป็น ไปตามเวลาและงบประมาณในแผนปฏิบัติงาน 1.4 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครง การ/กิจกรรม เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ 2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ) 2.1 งานสิ่งแวดล้อมนำเสนอแผนงานและการปฏิบัติ งานตามบทบาทหน้าที่ รวมทั้งแผนงานงบประมาณ งาน/โครงการ ประจำปี 2.2 ดำเนินการจัดทำใบจัดซื้อ/จัดจ้าง บริษัท/ห้าง ในงานดูแลรักษาความสะอาดเก็บขนมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล 2.3 ดำเนินการจัดทำใบจัดซื้อ/จัดจ้าง บริษัท/ห้าง ในการจัดซื้อพืชพันธุ์ไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ 2.4 ดำเนินการจัดทำใบจัดซื้อ/จัดจ้าง บริษัท / ห้าง ร้าน ในการดูแลบำรุงรักษาและพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ ศูนย์การเรียนรู้ 2.5 ดำเนินการจัดทำใบจัดซื้อ/จัดจ้าง บริษัท / ห้าง ในการซ่อมบำรุงเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์งาน สิ่งแวดล้อม 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล 3.1 จัดทำเอกสารการตรวจผลการดำเนินงาน 3.2 ตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผน งานหรือขั้นตอนการดำเนินงาน 3.3 ตรวจเช็คผลการดำเนินงาน 3.4 ประเมินผลงาน 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา 4.1 จัดทำรายงานการดำเนินงาน 4.2 แจ้งซ่อมแซม/ปรับปรุงแก้ไขงานที่ไม่สมบูรณ์ 4.3 สรุปประเมิลผลสำเร็จ (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 1 ขั้นวางแผน 1.1 จัดวางอัตรากำลังพนักงาน 1.2 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานหน่วยงานอาคาร สถานที่ ให้ดำเนินการตามแผนงาน ติดตามความ ก้าวหน้า วิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรค และการนำเสนอ เพื่อการปรับปรุงแก้ไข 1.3 จัดทำแผนปฏิบัติงานอาคารสถานที่ ประจำปี โดยให้สอดคล้องกับแผนงาน/โครงการ 1.4 กำกับติดตามการดำเนินงานอาคารสถานที่ ให้ เป็นไปตามเวลาและงบประมาณในแผนปฏิบัติงาน 1.5 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครง การ/กิจกรรม เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ 2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ) 2.1 งานอาคารสถานที่นำเสนอแผนงานและการ ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ รวมทั้งแผนงานงบ ประมาณงาน/โครงการ ประจำปี 2.2 จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ เครื่องใช้ ในงานทำความสะอาดอาคารเรียน อาคารประกอบ 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล 3.1 จัดทำเอกสารการตรวจผลการดำเนินงาน 3.2 ตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผน งานหรือขั้นตอนการดำเนินงาน 3.3 ตรวจเช็คผลการดำเนินงาน 3.4 ประเมินผลงาน 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา 4.1 จัดทำรายงานการดำเนินงาน 4.2 แจ้งซ่อมแซม/ปรับปรุงแก้ไขงานที่ไม่สมบูรณ์ 4.3 สรุปประเมินผลสำเร็จ (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 1.1 จัดวางอัตรากำลังพนักงาน 1.2 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานหน่วยงานอาคาร สถานที่ ให้ดำเนินการตามแผนงาน ติดตามความ ก้าวหน้า วิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรค และการนำเสนอ เพื่อการปรับปรุงแก้ไข 1.3 จัดทำแผนปฏิบัติงานอาคารสถานที่ ประจำปี โดยให้สอดคล้องกับแผนงาน/โครงการ 1.4 กำกับติดตามการดำเนินงานอาคารสถานที่ ให้ เป็นไปตามเวลาและงบประมาณในแผนปฏิบัติงาน 1.5 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครง การ/กิจกรรม เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 2.1 งานอาคารสถานที่นำเสนอแผนงานและการ ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ รวมทั้งแผนงานงบ ประมาณงาน/โครงการ ประจำปี 2.2 จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ เครื่องใช้ ในงานทำความสะอาดอาคารเรียน อาคารประกอบ 2.3 ดำเนินการติดต่อประสานงานช่างผู้รับเหมาจาก หน่วยงานภายนอก จัดทำใบเสนอราคา เพื่อดำเนิน งานปรับปรุง ซ่อมแซม ทำความสะอาดกระจก 2.4 ดำเนินการติดประสานงานบริษัท/ห้าง/ร้าน เพื่อ จัดทำใบเสนอราคา ถังดับเพลิง/น้ำยาเคมีภัณฑ์ใน ถังดับเพลิง 2.5 ดำเนินการติดประสานงานบริษัท/ห้าง/ร้าน เพื่อ จัดทำใบเสนอราคา ปรับปรุงทาสีอาคารเรียน อาคาร ประกอบและงานทาสีเสา Walk way 2.6 ดำเนินการตรวจเช็คพื้นที่ทางเดินพื้นตัวหนอน และพื้นมาร์เบล็กซ์ และซ่อมบำรุงปรับเปลี่ยนใหม่ ให้อยู่ในสภาพที่ดี และเกิดความปลอดภัย 2.7 ดำเนินการติดประสานงานบริษัท/ห้าง/ร้าน เพื่อ จัดทำใบเสนอราคา ซ่อมบำรุงหลังคาดาดฟ้าอาคาร เรียน อาคารประกอบ (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 3.1 จัดทำเอกสารการตรวจผลการดำเนินงาน 3.2 ตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผน งานหรือขั้นตอนการดำเนินงาน 3.3 ตรวจเช็คผลการดำเนินงาน 3.4 ประเมินผลงาน (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 4.1 จัดทำรายงานการดำเนินงาน 4.2 แจ้งซ่อมแซม/ปรับปรุงแก้ไขงานที่ไม่สมบูรณ์ 4.3 สรุปประเมินผลสำเร็จ (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ 1.2 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานหน่วยงานสังกัด ฝ่ายอาคารสถานที่ให้มีการดำเนินการตามแผนงาน ติดตามความก้าวหน้า วิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรค และการนำเสนอเพื่อการปรับปรุงแก้ไข 1.3 จัดทำแผนปฏิบัติงานฝ่ายอาคารสถานที่ประจำ ปี โดยกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ตัวบ่งชี้ บทพรรณนางานฝ่ายอาคารสถานที่และหน่วยสังกัด ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาโรงเรียน 1.4 จัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อจัดทำเป็น แผนปฏิบัติการประจำปี 1.5 กำกับติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานใน สังกัดฝ่ายอาคารสถานที่ ให้เป็นไปตามเวลาและ งบประมาณในแผนปฏิบัติการประจำปี 1.6 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครง การ/กิจกรรม เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 2.1 หน่วยงานสังกัดฝ่ายอาคารสถานที่นำเสนอแผน งานและการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่งานรวม ทั้งแผนงานงบประมาณงาน/โครงการ ประจำปี 2.2 จัดอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานพนักงานสังกัดฝ่าย อาคารสถานที่ โดยสรรหาบุคลากรภายนอกที่มี ความรู้ ความชำนาญ หรือ เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมา บรรยาย/ฝึกปฏิบัติจริง ตามสายงาน 2.3 จัดทำสติกเกอร์ติดรถยนต์ครู ผู้ปกครอง 2.4 จัดซื้อและซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์อุปกรณ์ตก แต่งในงานพิธีการต่างๆ 2.5 จัดซื้อน้ำมันเครื่องยนต์ เครื่องสูบน้ำ เครื่อง ตัดหญ้า รองรับการใช้งาน 2.6 ตรวจเช็คและดูแลซ่อมบำรุงรักษารถเก็บขยะ รถขนย้ายอุปกรณ์ในการให้บริการ 2.7 ดำเนินการชำระค่าภาษีที่ดินและภาษีโรงเรือน 2.8 จัดทำสัญญาบริการบริษัทภายนอก 2.8.1 สัญญาบริการกำจัดปลวก แมลง 2.8.2 สัญญาบริการติดตั้งเครื่องฆ่าเชื้อ ดับกลิ่น 2.8.3 สัญญาบริการทำความสะอาดอาคารฯ 2.8.4 สัญญาบริการดูแลบำรุงรักษาสวน ต้นไม้ 2.8.5 สัญญาบริการรักษาความปลอดภัยฯ 2.8.6 สัญญาบริการ UBC เคเบิ้ล ดาวเทียม 2.8.7 สัญญาบริการดูแลระบบลิฟต์ 2.8.8 สัญญาบริการดูแลบำรุงรักษา Air Cooled Chiller 2.8.9 สัญญาบริการดูแลบำรุงรักษา Air Split Type (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 3.1 จัดทำเอกสารการตรวจผลการดำเนินงาน 3.2 ตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผน งานหรือขั้นตอนการดำเนินงาน 3.3 ตรวจเช็คผลการดำเนินงาน 3.4 ประเมินผลงาน (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 4.1 จัดทำรายงานการดำเนินงาน 4.2 แจ้งซ่อมแซม/ปรับปรุงแก้ไขงานที่ไม่สมบูรณ์ 4.3 สรุปประเมินผลสำเร็จ (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 3.1 จัดทำเอกสารการตรวจผลการดำเนินงาน 3.2 ตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผน งานหรือขั้นตอนการดำเนินงาน 3.3 ตรวจเช็คผลการดำเนินงาน 3.4 ประเมินผลงาน (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 4.1 จัดทำรายงานการดำเนินงาน 4.2 แจ้งซ่อมแซม/ปรับปรุงแก้ไขงานที่ไม่สมบูรณ์ 4.3 สรุปประเมินผลสำเร็จ (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- จัดซื้อและซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์อุปกรณ์ตก แต่งในงานพิธีการต่างๆ (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 3.1 จัดทำเอกสารการตรวจผลการดำเนินงาน 3.2 ตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผน งานหรือขั้นตอนการดำเนินงาน 3.3 ตรวจเช็คผลการดำเนินงาน 3.4 ประเมินผลงาน (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- จัดซื้อน้ำมันเครื่องยนต์ เครื่องสูบน้ำ เครื่อง ตัดหญ้า รองรับการใช้งาน (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 3.1 จัดทำเอกสารการตรวจผลการดำเนินงาน 3.2 ตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผน งานหรือขั้นตอนการดำเนินงาน 3.3 ตรวจเช็คผลการดำเนินงาน 3.4 ประเมินผลงาน (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 4.1 จัดทำรายงานการดำเนินงาน 4.2 แจ้งซ่อมแซม/ปรับปรุงแก้ไขงานที่ไม่สมบูรณ์ 4.3 สรุปประเมินผลสำเร็จ (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 2.6 ตรวจเช็คและดูแลซ่อมบำรุงรักษารถเก็บขยะ รถขนย้ายอุปกรณ์ในการให้บริการ (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 3.1 จัดทำเอกสารการตรวจผลการดำเนินงาน 3.2 ตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผน งานหรือขั้นตอนการดำเนินงาน 3.3 ตรวจเช็คผลการดำเนินงาน 3.4 ประเมินผลงาน (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 4.1 จัดทำรายงานการดำเนินงาน 4.2 แจ้งซ่อมแซม/ปรับปรุงแก้ไขงานที่ไม่สมบูรณ์ 4.3 สรุปประเมินผลสำเร็จ (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- จัดทำสัญญาบริการบริษัทภายนอก สัญญาบริการกำจัดปลวก แมลง (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 3.1 จัดทำเอกสารการตรวจผลการดำเนินงาน 3.2 ตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผน งานหรือขั้นตอนการดำเนินงาน 3.3 ตรวจเช็คผลการดำเนินงาน 3.4 ประเมินผลงาน (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 4.1 จัดทำรายงานการดำเนินงาน 4.2 แจ้งซ่อมแซม/ปรับปรุงแก้ไขงานที่ไม่สมบูรณ์ 4.3 สรุปประเมินผลสำเร็จ (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- จัดทำสัญญาบริการบริษัทภายนอก สัญญาบริการติดตั้งเครื่องฆ่าเชื้อ ดับกลิ่น (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 3.1 จัดทำเอกสารการตรวจผลการดำเนินงาน 3.2 ตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผน งานหรือขั้นตอนการดำเนินงาน 3.3 ตรวจเช็คผลการดำเนินงาน 3.4 ประเมินผลงาน (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 4.1 จัดทำรายงานการดำเนินงาน 4.2 แจ้งซ่อมแซม/ปรับปรุงแก้ไขงานที่ไม่สมบูรณ์ 4.3 สรุปประเมินผลสำเร็จ (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- จัดทำสัญญาบริการบริษัทภายนอก สัญญาบริการทำความสะอาดอาคารเรียน อาคารประกอบ (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 3.1 จัดทำเอกสารการตรวจผลการดำเนินงาน 3.2 ตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผน งานหรือขั้นตอนการดำเนินงาน 3.3 ตรวจเช็คผลการดำเนินงาน 3.4 ประเมินผลงาน (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 4.1 จัดทำรายงานการดำเนินงาน 4.2 แจ้งซ่อมแซม/ปรับปรุงแก้ไขงานที่ไม่สมบูรณ์ 4.3 สรุปประเมินผลสำเร็จ (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- จัดทำสัญญาบริการบริษัทภายนอก สัญญาบริการดูแลบำรุงรักษาสวน ต้นไม้ (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 3.1 จัดทำเอกสารการตรวจผลการดำเนินงาน 3.2 ตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผน งานหรือขั้นตอนการดำเนินงาน 3.3 ตรวจเช็คผลการดำเนินงาน 3.4 ประเมินผลงาน (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 4.1 จัดทำรายงานการดำเนินงาน 4.2 แจ้งซ่อมแซม/ปรับปรุงแก้ไขงานที่ไม่สมบูรณ์ 4.3 สรุปประเมินผลสำเร็จ (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- จัดทำสัญญาบริการบริษัทภายนอก สัญญาบริการรักษาความปลอดภัยฯ (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 3.1 จัดทำเอกสารการตรวจผลการดำเนินงาน 3.2 ตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผน งานหรือขั้นตอนการดำเนินงาน 3.3 ตรวจเช็คผลการดำเนินงาน 3.4 ประเมินผลงาน (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 4.1 จัดทำรายงานการดำเนินงาน 4.2 แจ้งซ่อมแซม/ปรับปรุงแก้ไขงานที่ไม่สมบูรณ์ 4.3 สรุปประเมินผลสำเร็จ (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- จัดทำสัญญาบริการบริษัทภายนอก สัญญาบริการ UBC เคเบิ้ล ดาวเทียม (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 3.1 จัดทำเอกสารการตรวจผลการดำเนินงาน 3.2 ตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผน งานหรือขั้นตอนการดำเนินงาน 3.3 ตรวจเช็คผลการดำเนินงาน 3.4 ประเมินผลงาน (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 4.1 จัดทำรายงานการดำเนินงาน 4.2 แจ้งซ่อมแซม/ปรับปรุงแก้ไขงานที่ไม่สมบูรณ์ 4.3 สรุปประเมินผลสำเร็จ (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- จัดทำสัญญาบริการบริษัทภายนอก สัญญาบริการดูแลระบบลิฟต์ (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 3.1 จัดทำเอกสารการตรวจผลการดำเนินงาน 3.2 ตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผน งานหรือขั้นตอนการดำเนินงาน 3.3 ตรวจเช็คผลการดำเนินงาน 3.4 ประเมินผลงาน (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 4.1 จัดทำรายงานการดำเนินงาน 4.2 แจ้งซ่อมแซม/ปรับปรุงแก้ไขงานที่ไม่สมบูรณ์ 4.3 สรุปประเมินผลสำเร็จ (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- จัดทำสัญญาบริการบริษัทภายนอก สัญญาบริการดูแลบำรุงรักษา Air Cooled Chiller (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- จัดทำสัญญาบริการบริษัทภายนอก สัญญาบริการดูแลบำรุงรักษา Air Split Type (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 3.1 จัดทำเอกสารการตรวจผลการดำเนินงาน 3.2 ตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผน งานหรือขั้นตอนการดำเนินงาน 3.3 ตรวจเช็คผลการดำเนินงาน 3.4 ประเมินผลงาน (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 4.1 จัดทำรายงานการดำเนินงาน 4.2 แจ้งซ่อมแซม/ปรับปรุงแก้ไขงานที่ไม่สมบูรณ์ 4.3 สรุปประเมินผลสำเร็จ (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- ดำเนินการชำระค่าภาษีที่ดินและภาษีโรงเรือน (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 3.1 จัดทำเอกสารการตรวจผลการดำเนินงาน 3.2 ตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผน งานหรือขั้นตอนการดำเนินงาน 3.3 ตรวจเช็คผลการดำเนินงาน 3.4 ประเมินผลงาน (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- 4.1 จัดทำรายงานการดำเนินงาน 4.2 แจ้งซ่อมแซม/ปรับปรุงแก้ไขงานที่ไม่สมบูรณ์ 4.3 สรุปประเมินผลสำเร็จ (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- วางแผนงานงานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด (สารเคมี) (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- งานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด (สารเคมี) (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- งานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด (สารเคมี) (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- งานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด (สารเคมี) (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- วางแผนงานซ่อมบำรุงกระจกอาคารเรียน อาคารประกอบ (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- ดำเนินการซ่อมบำรุงกระจกอาคารเรียนอาคารประกอบ (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- ตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผลงานซ่อมบำรุงกระจกอาคารเรียน อาคารประกอบ (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- สรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนางานซ่อมบำรุงกระจกอาคารเรียน อาคารประกอบ (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- วางแผนงนทำความสะอาดกระจกอาคารเรียน อาคารประกอบ (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- ดำเนินการทำความสะอาดกระจกอาคารเรียน อาคารประกอบ (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- ตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผลงานทำความสะอาดกระจกอาคารเรียน อาคารประกอบ (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- สรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา งานทำความสะอาดกระจกอาคารเรียน อาคารประกอบ (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- วางแผนงานเติมน้ำยาถังดับเพลิงและเปลี่ยนถังดับเพลิงที่ชำรุด (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- ดำเนินการงานเติมน้ำยาถังดับเพลิงและเปลี่ยนถังดับเพลิงที่ชำรุด (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- ตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผลการเติมน้ำยาถังดับเพลิงและเปลี่ยนถังดับเพลิงที่ชำรุด (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- สรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนางานเติมน้ำยาถังดับเพลิงและเปลี่ยนถังดับเพลิงที่ชำรุด (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- วางแผนงานปรับปรุงทาสีอาคารเรียน อาคารประกอบและงานทาสีเสา Walk way (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- ดำเนินการปรับปรุงทาสีอาคารเรียนอาคารประกอบ และงานทาสีเสา Walk way (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- ตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผลงานปรับปรุงทาสีอาคารเรียนอาคารประกอบ และงานทาสีเสา Walk Way (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- สรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา งานปรับปรุงทาสีอาคารเรียน อาคารประกอบและงานทาสีเสา Walk Way (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- วางแผนงานทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- ดำเนินการทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- ตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผลการทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- สรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนางานทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- วางแผนงานซ่อมแซมพื้นตัวหนอน (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- ดำเนินการซ่อมแซมพื้นตัวหนอน (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- ตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผลงานซ่อมแซมพื้นตัวหนอน (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- สรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนางานซ่อมแซมพื้นตัวหนอน (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- วางแผนงานซ่อมบำรุงหลังคาดาดฟ้าอาคารต่างๆ (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- ดำเนินงานซ่อมบำรุงหลังคาดาดฟ้าอาคารต่างๆ (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- ตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผลการซ่อมบำรุงหลังคาดาดฟ้าอาคารต่างๆ (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- สรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนางานซ่อมบำรุงหลังคาดาดฟ้าอาคารต่างๆ (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- เสนอขออนุมัติ (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- ตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผลการจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น จำนวน 1 เครื่อง (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- โครงการธนาคารโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- สรุปประเมินผล (วันที่ 1 มิ.ย. 2557)
- ดำเนินงาน (วันที่ 1 มิ.ย. 2557)
- สรุปประเมินผล (วันที่ 1 มิ.ย. 2557)
- เสนอขออนุมัติ (วันที่ 1 ก.ค. 2557)
- การดำเนินงาน (วันที่ 1 ส.ค. 2557)
- ตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผลการปูพื้นมาร์เบล็กอาคารยอห์นแมรี่และด้านหน้าอาคารราฟาแอล (วันที่ 1 ต.ค. 2557)
- ลากิจ (วันที่ 30 ต.ค. 2557)
- สรุปประเมินผล (วันที่ 1 พ.ย. 2557)
- ลากิจ (วันที่ 4 พ.ย. 2557)
- ประชุมแรลลี่ (วันที่ 15 พ.ย. 2557)
- อบรมกับศูนย์คอมฯ (วันที่ 15 พ.ย. 2557)
- อบรมตัวบ่งชี้ (วันที่ 17 พ.ย. 2557)
- ประชุมกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 3/2557 (วันที่ 20 พ.ย. 2557)
- 1.1 test ray (วันที่ 20 พ.ย. 2557)
- กหหกกกกก (วันที่ 21 พ.ย. 2557)
- หหหห (วันที่ 21 พ.ย. 2557)
- หกดหกด (วันที่ 21 พ.ย. 2557)
- หดหฟกด (วันที่ 21 พ.ย. 2557)
- test1 (วันที่ 21 พ.ย. 2557)
- 1.2 (วันที่ 26 พ.ย. 2557)
- สวดศพพ่อมิสนุ้ย (วันที่ 2 ธ.ค. 2557)
- สวดศพแม่ ม.วัลลภ (วันที่ 3 ธ.ค. 2557)
- ไปหัวหิน (วันที่ 5 ธ.ค. 2557)
- ไปหัวหิน (วันที่ 6 ธ.ค. 2557)
- ไปหัวหิน (วันที่ 7 ธ.ค. 2557)
- ประชุมสมาคมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ 6 (วันที่ 12 ธ.ค. 2557)
- ม.ปลายสอบ (วันที่ 17 ธ.ค. 2557)
- ม.ต้นสอบ ประถมเรียน (วันที่ 18 ธ.ค. 2557)
- ม.ปลายสอบ / ประถมสอบ (วันที่ 19 ธ.ค. 2557)
- คริสต์มาสหอ (วันที่ 19 ธ.ค. 2557)
- ไปสวดศพแม่ชญาภา (วันที่ 20 ธ.ค. 2557)
- ม.ต้นสอบ (วันที่ 22 ธ.ค. 2557)
- ม.ปลายสอบ / ประถมสอบ (วันที่ 23 ธ.ค. 2557)
- หยุดเรียนปีใหม่ (วันที่ 1 ม.ค. 2558)
- หยุดเรียนปีใหม่ (วันที่ 2 ม.ค. 2558)
- ประชุมชี้แจงกติกาแรลลี่ (วันที่ 7 ม.ค. 2558)
- จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือและเนตรนารีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (วันที่ 8 ม.ค. 2558)
- ประชุมคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ปี 57 (วันที่ 8 ม.ค. 2558)
- ป.3/ป.6/ม.3/ม.6 สอบ FSG/FSGST (วันที่ 12 ม.ค. 2558)
- ประชุม กก.เกียรติบัตรดีเด่น (วันที่ 12 ม.ค. 2558)
- ป.3/ป.6/ม.3/ม.6 สอบ FSG/FSGST (วันที่ 13 ม.ค. 2558)
- ประชุมราตรีสัมพันธ์ (วันที่ 14 ม.ค. 2558)
- ประชุมสมาคมผู้ปกครองฯ (วันที่ 15 ม.ค. 2558)
- งานเลี้ยงครอบครัว 2 สมาคมฯ (วันที่ 15 ม.ค. 2558)
- ยื่นใบสมัครสอบ ม.1 ม.4 (วันที่ 17 ม.ค. 2558)
- ทัศนศึกษาหอพัก (วันที่ 24 ม.ค. 2558)
- ทัศนศึกษาหอพัก (วันที่ 25 ม.ค. 2558)
- ไปพบคุณสนั่น-คุณวิริยะ (วันที่ 28 ม.ค. 2558)
- ป.6 สอบ O-NET (วันที่ 31 ม.ค. 2558)
- สอบ O-NET ม.3 (วันที่ 1 ก.พ. 2558)
- ชิมอาหารร้านค้าเช่า (วันที่ 2 ก.พ. 2558)
- ประชุมกรรมการร่วม 4 ฝ่าย (วันที่ 5 ก.พ. 2558)
- มอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น (วันที่ 7 ก.พ. 2558)
- ประชุมกอล์ฟ (วันที่ 7 ก.พ. 2558)
- กอล์ฟสมาคมฯ (วันที่ 9 ก.พ. 2558)
- ประชุมงานคืนสู่เหย้า (วันที่ 10 ก.พ. 2558)
- หลักการและเหตุผล (วันที่ 12 ก.พ. 2558)
- ไปประชุมสัญจร ACR (วันที่ 13 ก.พ. 2558)
- ราตรีสัมพันธ์ ป.4-ม.3 (วันที่ 13 ก.พ. 2558)
- ไปประชุมสัญจร ACR (วันที่ 14 ก.พ. 2558)
- ราตรีสัมพันธ์ ป.1-3/ ม.4-6 (วันที่ 14 ก.พ. 2558)
- อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2558)
- ประชุมงานคืนสู่เหย้า (วันที่ 24 ก.พ. 2558)
- งานคืนสู่เหย้า (วันที่ 28 ก.พ. 2558)
- ประชุมสมาคมฯ ครั้งที่ 8 (วันที่ 28 ก.พ. 2558)
- มอบวุฒิบัตร ม.6 + งานเลี้ยงเย็น (วันที่ 3 มี.ค. 2558)
- ศิษย์เก่าเลี้ยงขอบคุณ (วันที่ 5 มี.ค. 2558)
- ศิษย์เก่าเลี้ยงขอบคุณ (วันที่ 6 มี.ค. 2558)
- ACSP ดูงานธุรการ (วันที่ 10 มี.ค. 2558)
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ป.1 ม.1 ม.4 + แทรกชั้น (วันที่ 14 มี.ค. 2558)
- ประกาศผลสอบ + ประชุมใหญ่สามัญสมาคมฯ + ขายหนังสือ + รับเงินอุดหนุน (วันที่ 21 มี.ค. 2558)
- สมาคมผู้ปกครอง เลี้ยงขอบคุณกอล์ฟ กาญจนบุรี (วันที่ 21 มี.ค. 2558)
- เริ่ม summer course (วันที่ 23 มี.ค. 2558)
- ติดตาม I20, Oregon (วันที่ 25 มี.ค. 2558)
- ประชุมมุทิตาจิตครูเกษียณ (วันที่ 26 มี.ค. 2558)
- ประชุมพิจารณาทบทวนข้อบังคับกองทุนสวัสดิการ (วันที่ 2 เม.ย. 2558)
- แข่งขันกีฬาสัมพันธ์พนักงาน (วันที่ 10 เม.ย. 2558)
- (วันที่ 10 เม.ย. 2558)
- งานมุทิตาจิตครูเกษียณ (วันที่ 24 เม.ย. 2558)
- งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- งานจัดทำสติกเกอร์ติดรถยนต์ครู ผู้ปกครอง (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- งานจัดทำสติกเกอร์ติดรถยนต์ครู ผู้ปกครอง (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- จัดทำสติกเกอร์ติดรถยนต์ครู ผู้ปกครอง (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- จัดทำสติกเกอร์ติดรถยนต์ครู ผู้ปกครอง (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- งานจัดซื้อและซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์อุปกรณ์ตกแต่งในงานพิธีการต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- งานจัดซื้อและซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์อุปกรณ์ตกแต่งในงานพิธีการต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- งานจัดซื้อและซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์อุปกรณ์ตกแต่งในงานพิธีการต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- งานจัดซื้อและซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์อุปกรณ์ตกแต่งในงานพิธีการต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- งานค่าน้ำมันเครื่องยนต์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องตัดหญ้า (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- งานค่าน้ำมันเครื่องยนต์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องตัดหญ้า (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- งานค่าน้ำมันเครื่องยนต์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องตัดหญ้า (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- งานค่าน้ำมันเครื่องยนต์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องตัดหญ้า (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- งานซ่อมบำรุงรักษาเก็บขยะ รถขนย้ายอุปกรณ์ในการให้บริการ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- งานซ่อมบำรุงรักษาเก็บขยะ รถขนย้ายอุปกรณ์ในการให้บริการ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- งานซ่อมบำรุงรักษาเก็บขยะ รถขนย้ายอุปกรณ์ในการให้บริการ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- งานซ่อมบำรุงรักษาเก็บขยะ รถขนย้ายอุปกรณ์ในการให้บริการ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- งานแข่งขันกีฬาสัมพันธ์พนักงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- งานแข่งขันกีฬาสัมพันธ์พนักงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- งานแข่งขันกีฬาสัมพันธ์พนักงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- งานแข่งขันกีฬาสัมพันธ์พนักงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- งานเสียภาษีที่ดินและภาษีโรงเรือน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- งานเสียภาษีที่ดินและภาษีโรงเรือน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- งานเสียภาษีที่ดินและภาษีโรงเรือน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- งานเสียภาษีที่ดินและภาษีโรงเรือน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ(ภาระงานประจำ/โครงการ) (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ต่อสัญญาบริการจากหน่วยงานภายนอก (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ต่อสัญญาบริการจากหน่วยงานภายนอก (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 3.ขั้นติดตาม/ตจรวจสอบ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 2.1 ต่อสัญญาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ติดตาม (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- เปิดเรียนภาค 1/2558 (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- งานดูแลซ่อมแซม จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- งานดูแลซ่อมแซม จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- งานดูแลซ่อมแซม จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- งานดูแลซ่อมแซม จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- งานดูแลซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและตรวจเช็คหม้อแปลงไฟฟ้า (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- งานดูแลซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและตรวจเช็คหม้อแปลงไฟฟ้า (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- งานดูแลซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและตรวจเช็คหม้อแปลงไฟฟ้า (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- งานดูแลซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและตรวจเช็คหม้อแปลงไฟฟ้า (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- งานดูแลซ่อมแซมระบบเสียง (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- งานดูแลซ่อมแซมระบบเสียง (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- งานดูแลซ่อมแซมระบบเสียง (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- งานดูแลซ่อมแซมระบบเสียง (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- งานดูแลซ่อมแซมระบบลิฟต์ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- งานดูแลซ่อมแซมระบบลิฟต์ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- งานดูแลซ่อมแซมระบบลิฟต์ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- งานดูแลซ่อมแซมระบบลิฟต์ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- งานดูแลซ่อมแซมระบบตู้คอนโทรลระบบไฟฟ้า (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- งานดูแลซ่อมแซมระบบตู้คอนโทรลระบบไฟฟ้า (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- งานดูแลซ่อมแซมระบบตู้คอนโทรลระบบไฟฟ้า (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- งานดูแลซ่อมแซมระบบตู้คอนโทรลระบบไฟฟ้า (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- งานตรวจเช็คระบบ MDB ตู้ไฟฟ้าทั้งหมด (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- งานตรวจเช็คระบบ MDB ตู้ไฟฟ้าทั้งหมด (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- งานตรวจเช็คระบบ MDB ตู้ไฟฟ้าทั้งหมด (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- งานตรวจเช็คระบบ MDB ตู้ไฟฟ้าทั้งหมด (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- งานดูแลซ่อมแซมระบบน้ำประปา (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- งานดูแลซ่อมแซมระบบน้ำประปา (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- งานดูแลซ่อมแซมระบบน้ำประปา (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- งานดูแลซ่อมแซมระบบน้ำประปา (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- งานดูแลระบบมอเตอร์และปั๊มน้ำ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- งานดูแลระบบมอเตอร์และปั๊มน้ำ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- งานดูแลระบบมอเตอร์และปั๊มน้ำ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- งานดูแลระบบมอเตอร์และปั๊มน้ำ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- งานบริหารฝ่าย English Program (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- สร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- เสนออนุมัติโครงการ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ) (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ประชุมรับสมัคร ป.1 ปี 59 (วันที่ 21 พ.ค. 2558)
- สัมภาษณ์ผู้ปกครอง (วันที่ 25 พ.ค. 2558)
- สัมภาษณ์ผู้ปกครอง (วันที่ 26 พ.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการห้องเรียนพิเศษฯ (วันที่ 26 พ.ค. 2558)
- สัมภาษณ์ผู้ปกครอง (วันที่ 27 พ.ค. 2558)
- เรียน Bell (วันที่ 27 พ.ค. 2558)
- ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน (วันที่ 28 พ.ค. 2558)
- สัมภาษณ์ผู้ปกครอง (วันที่ 28 พ.ค. 2558)
- สัมภาษณ์ผู้ปกครอง (วันที่ 29 พ.ค. 2558)
- สัมภาษณ์ผู้ปกครอง (วันที่ 30 พ.ค. 2558)
- สัมภาษณ์ผู้ปกครอง (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- สัมภาษณ์ผู้ปกครอง (วันที่ 2 มิ.ย. 2558)
- ดำเนินงาน (วันที่ 2 มิ.ย. 2558)
- สัมภาษณ์ผู้ปกครอง (วันที่ 3 มิ.ย. 2558)
- ดูงาน STEM ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย (วันที่ 4 มิ.ย. 2558)
- สัมภาษณ์ผู้ปกครอง (วันที่ 4 มิ.ย. 2558)
- สัมภาษณ์ผู้ปกครอง (วันที่ 5 มิ.ย. 2558)
- ประชุมสมาคมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ 1 (วันที่ 6 มิ.ย. 2558)
- ประชุมกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 1/2558 (วันที่ 11 มิ.ย. 2558)
- ประชุมฝ่ายธุรการ (วันที่ 11 มิ.ย. 2558)
- ประชุมมอบเกียรติบัตรเรียนดี (วันที่ 25 มิ.ย. 2558)
- ประชุมฝ่ายธุรการ (วันที่ 25 มิ.ย. 2558)
- ประชุมครูประจำเดือน (วันที่ 26 มิ.ย. 2558)
- พิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี (วันที่ 27 มิ.ย. 2558)
- ตรวจร่างกาย (วันที่ 28 มิ.ย. 2558)
- ประชุมสรุปงานรับนักเรียน ป.1 (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- ประชุมสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2558 (วันที่ 4 ก.ค. 2558)
- ชมคอนเสิร์ตชรินทร์ (วันที่ 5 ก.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการ (วันที่ 6 ก.ค. 2558)
- ประชุมกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงิน (วันที่ 9 ก.ค. 2558)
- เทิดเกียรติ น.หลุยส์ (วันที่ 17 ก.ค. 2558)
- ไป ACU 18-20 ก.ค. 2558 (วันที่ 18 ก.ค. 2558)
- ไป ACU 18-20 ก.ค. 2558 (วันที่ 19 ก.ค. 2558)
- ไป ACU 18-20 ก.ค. 2558 (วันที่ 20 ก.ค. 2558)
- ประชุมเตรียมงานพิธีถวายพระพร (วันที่ 21 ก.ค. 2558)
- โบว์ลิ่งศิษย์เก่า (วันที่ 2 ส.ค. 2558)
- ประชุมวจนพิธีกรรมเทิดเกียรติแม่พระ (วันที่ 5 ส.ค. 2558)
- ซ้อมแชร์บอล (วันที่ 5 ส.ค. 2558)
- เรียน Bell (วันที่ 5 ส.ค. 2558)
- ประชุมสมาคมฯ ครั้งที่ 3/2558 (วันที่ 8 ส.ค. 2558)
- PTA/ACTA ร่วมพิธีถวายพระพร (วันที่ 11 ส.ค. 2558)
- หยุดวันแม่ (วันที่ 12 ส.ค. 2558)
- ประชุมฝ่ายธุรการ (วันที่ 13 ส.ค. 2558)
- เชิญ PTA/ACTA ร่วมเทิดเกียรติแม่พระ (วันที่ 14 ส.ค. 2558)
- ประชุมครู (วันที่ 14 ส.ค. 2558)
- ฟังบรรยาย สร้างวินัยเชิงบวก (วันที่ 15 ส.ค. 2558)
- กีฬาสมาคมฯ ACS+ACT (วันที่ 15 ส.ค. 2558)
- เรียน Bell (วันที่ 19 ส.ค. 2558)
- เรียน Bell (วันที่ 26 ส.ค. 2558)
- ประชุมย่อยสมาคมฯ (วันที่ 27 ส.ค. 2558)
- ประชุมกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงิน (วันที่ 28 ส.ค. 2558)
- ประชุมครู (วันที่ 28 ส.ค. 2558)
- เรียน Bell (วันที่ 2 ก.ย. 2558)
- ประชุมโบว์ลิ่ง (วันที่ 4 ก.ย. 2558)
- ประชุมสมาคมฯ ครั้งที่ 4/2558 (วันที่ 5 ก.ย. 2558)
- ประเมินโรงเรียน 8-11 ก.ย. (วันที่ 8 ก.ย. 2558)
- เรียน Bell (วันที่ 9 ก.ย. 2558)
- ประชุมกีฬาครู (วันที่ 9 ก.ย. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2 (วันที่ 10 ก.ย. 2558)
- ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน (วันที่ 10 ก.ย. 2558)
- การแข่งขันโบว์ลิ่ง (วันที่ 12 ก.ย. 2558)
- แข่งขันโบว์ลิ่ง (วันที่ 13 ก.ย. 2558)
- เรียน Bell (วันที่ 16 ก.ย. 2558)
- MC ฉีดยา (วันที่ 17 ก.ย. 2558)
- ประชุมฝ่ายธุรการ (วันที่ 24 ก.ย. 2558)
- งานเลี้ยงฉลอง 50 ปี ภ.อรุณ (วันที่ 25 ก.ย. 2558)
- ประชุมครู (วันที่ 25 ก.ย. 2558)
- สัมมนาคุณธรรมครู (วันที่ 29 ก.ย. 2558)
- ร่วมงานครูดีเด่น (วันที่ 1 ต.ค. 2558)
- สัมมนาฝ่ายธุรการ-การเงิน (วันที่ 10 ต.ค. 2558)
- สัมมนาฝ่ายธุรการ-การเงิน (วันที่ 11 ต.ค. 2558)
- ประชุมแรลลี่ (วันที่ 13 ต.ค. 2558)
- กีฬาครูคณะเซนต์คาเบรียล (วันที่ 17 ต.ค. 2558)
- กีฬาครูคณะเซนต์คาเบรียล (วันที่ 18 ต.ค. 2558)
- อยู่เวรโรงเรียน (วันที่ 19 ต.ค. 2558)
- อยู่เวรโรงเรียน (วันที่ 20 ต.ค. 2558)
- เดินทางไปเยี่ยม ม.ทวี ปัญญา (วันที่ 20 ต.ค. 2558)
- เยี่ยม ม.ทวี ปัญญา (วันที่ 21 ต.ค. 2558)
- เยี่ยม ม.ทวี ปัญญา (วันที่ 22 ต.ค. 2558)
- เยี่ยมบ้านป่าซาง (วันที่ 23 ต.ค. 2558)
- ต้อนรับคุณวิริยะ ประธานเปิดว่ายน้ำ (วันที่ 24 ต.ค. 2558)
- ต้อนรับนายกส่องแสง (วันที่ 25 ต.ค. 2558)
- เปิดเทอม 2 (วันที่ 26 ต.ค. 2558)
- เรียน Bell (วันที่ 28 ต.ค. 2558)
- ประชุมครู (วันที่ 29 ต.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการกรีฑาสี (วันที่ 30 ต.ค. 2558)
- ประชุมสมาคมฯ ครั้งที่ 5 (วันที่ 31 ต.ค. 2558)
- Cooking Extream SAT (1) (วันที่ 31 ต.ค. 2558)
- เรียน Bell (วันที่ 4 พ.ย. 2558)
- ปลูกป่า ACEP (วันที่ 5 พ.ย. 2558)
- ไปบ้านเพชรสำราญ (วันที่ 7 พ.ย. 2558)
- ร่วมแสดงความยินดี ฉลองบราเดอร์ (วันที่ 8 พ.ย. 2558)
- ประชุม กก.ร่วม 4 ฝ่าย (วันที่ 10 พ.ย. 2558)
- เรียน Bell (วันที่ 11 พ.ย. 2558)
- กรีฑาสี ป.4-ม.6 (วันที่ 13 พ.ย. 2558)
- ประชุมกอล์ฟ (วันที่ 13 พ.ย. 2558)
- กรีฑาสีประถม (วันที่ 14 พ.ย. 2558)
- ไปประชุมสมาพันธ์ฯ (วันที่ 14 พ.ย. 2558)
- ร่วมงานกาล่าดินเนอร์ (วันที่ 14 พ.ย. 2558)
- Cooking Club (วันที่ 16 พ.ย. 2558)
- เรียน Bell (วันที่ 18 พ.ย. 2558)
- ประชุมวันวิชาการ (วันที่ 18 พ.ย. 2558)
- ไปแสดงความยินดีวันเกิดคุณวิริยะ/คุณกมลลักษณ์ (วันที่ 18 พ.ย. 2558)
- ประชุมกรรมการบริหาร ร.ร. 3-58 (วันที่ 19 พ.ย. 2558)
- ประชุมฝ่ายธุรการ (วันที่ 19 พ.ย. 2558)
- เรียน Bell (วันที่ 25 พ.ย. 2558)
- ประชุมสมาคมฯ ครั้งที่ 6-58 (วันที่ 28 พ.ย. 2558)
- ชี้แจงกติกาแรลลี่ (วันที่ 28 พ.ย. 2558)
- ร่วมพิธีเปิดเทศกาลพระคริสต์สมภพ (วันที่ 1 ธ.ค. 2558)
- เรียน Bell (วันที่ 2 ธ.ค. 2558)
- อบรมคอมพิวเตอร์ (วันที่ 3 ธ.ค. 2558)
- ร่วมพิธีถวายพระพร+ปลูกป่า (วันที่ 4 ธ.ค. 2558)
- หยุดวันพ่อ (วันที่ 5 ธ.ค. 2558)
- หยุดวันพ่อ (วันที่ 7 ธ.ค. 2558)
- เรียน Bell (วันที่ 9 ธ.ค. 2558)
- หยุดวันรัฐธรรมนูญ (วันที่ 10 ธ.ค. 2558)
- แรลลี่สมาคมฯ (วันที่ 12 ธ.ค. 2558)
- แรลลี่สมาคมฯ (วันที่ 13 ธ.ค. 2558)
- เมษารับปริญญา (วันที่ 13 ธ.ค. 2558)
- ลากิจ (วันที่ 14 ธ.ค. 2558)
- เรียน Bell (วันที่ 16 ธ.ค. 2558)
- สอบกลางภาค (วันที่ 17 ธ.ค. 2558)
- ประชุมฝ่ายธุรการ (วันที่ 17 ธ.ค. 2558)
- ประชุมสมาคมฯ ครั้งที่ 7 (วันที่ 19 ธ.ค. 2558)
- อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (วันที่ 19 ธ.ค. 2558)
- คริสต์มาสหอพัก (วันที่ 21 ธ.ค. 2558)
- คริสต์มาสแฟร์ (วันที่ 24 ธ.ค. 2558)
- หยุดคริสต์มาส-ปีใหม่ (วันที่ 25 ธ.ค. 2558)
- เรียน Bell (วันที่ 6 ม.ค. 2559)
- คอนเสิร์ตเพื่อครู (วันที่ 8 ม.ค. 2559)
- สังสรรค์ครอบครัวสมาคมฯ (วันที่ 8 ม.ค. 2559)
- ไปสวัสดีปีใหม่ผู้มีอุปการคุณต่อโรงเรียน (วันที่ 13 ม.ค. 2559)
- ประชุมครู (วันที่ 14 ม.ค. 2559)
- ประชุมสมาคมฯ (วันที่ 15 ม.ค. 2559)
- งานเลี้ยงปีใหม่ครู-เจ้าหน้าที่ (วันที่ 15 ม.ค. 2559)
- รับสมัครนักเรียน-สัมภาษณ์ผู้ปกครอง (วันที่ 17 ม.ค. 2559)
- ประชุมสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น (วันที่ 19 ม.ค. 2559)
- เรียน Bell (วันที่ 20 ม.ค. 2559)
- ลากิจ (วันที่ 21 ม.ค. 2559)
- งานราตรีสัมพันธ์ วันที่ 1 (วันที่ 22 ม.ค. 2559)
- เมไปหาหมอ (วันที่ 23 ม.ค. 2559)
- สอบเข้า ม.1 ม.4 (วันที่ 24 ม.ค. 2559)
- เรียน Bell (วันที่ 27 ม.ค. 2559)
- ประชุมคืนสู่เหย้า ศิษย์เก่าดีเด่น (วันที่ 27 ม.ค. 2559)
- ประกาศผลสอบเข้า ม.1 ม.4 (วันที่ 27 ม.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 29 ม.ค. 2559)
- ราตรีสัมพันธ์ วันที่ 3 (วันที่ 29 ม.ค. 2559)
- ราตรีสัมพันธ์ วันที่ 4 (วันที่ 30 ม.ค. 2559)
- กอล์ฟสมาคมฯ ครั้งที่ 5 (วันที่ 1 ก.พ. 2559)
- มอบตัว ม.1 ม.4 (วันที่ 1 ก.พ. 2559)
- มอบตัว ม.1 ม.4 (วันที่ 2 ก.พ. 2559)
- เรียน Bell (วันที่ 3 ก.พ. 2559)
- หยุดตรุษจีน (วันที่ 8 ก.พ. 2559)
- ประชุมเตรียมการเปิดอาคารอเล็กซิส (วันที่ 10 ก.พ. 2559)
- เรียน Bell (วันที่ 10 ก.พ. 2559)
- ประชุมสมาพันธ์ฯ สัญจร (วันที่ 12 ก.พ. 2559)
- การแข่งขันเอแม็ท คำคม (วันที่ 12 ก.พ. 2559)
- แข่งขันเอแม็ท โดยมูลนิธิฯ (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- ประชุมสมาพันธ์ฯ สัญจร (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- ไปเชียงใหม่ (วันที่ 14 ก.พ. 2559)
- ประชุมเตรียมงานเกียรติบัตรดีเด่น (วันที่ 15 ก.พ. 2559)
- ประชุมคืนสู่เหย้า ศิษย์เก่าดีเด่น (วันที่ 16 ก.พ. 2559)
- เรียน Bell (วันที่ 17 ก.พ. 2559)
- มิสซาปิดปีการศึกษา (วันที่ 19 ก.พ. 2559)
- มอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- เปิดอาคารดนตรี (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- หยุดมาฆบูชา (วันที่ 22 ก.พ. 2559)
- ประชุมกรรมการบริหาร ร.ร. ครั้งที่ 4 (วันที่ 25 ก.พ. 2559)
- ประชุมสมาคมฯ ครั้งที่ 9/2558 (วันที่ 25 ก.พ. 2559)
- สรุปและประเมินผล (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- สัมมนาฝ่ายธุรการ-การเงิน (วันที่ 4 มี.ค. 2559)
- Thank you Party กอล์ฟ (วันที่ 5 มี.ค. 2559)
- สัมมนาฝ่ายธุรการ-การเงิน (วันที่ 5 มี.ค. 2559)
- Thank you Party กอล์ฟ (วันที่ 6 มี.ค. 2559)
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ป.1 ม.1 ม.4 แทรกชั้น (วันที่ 12 มี.ค. 2559)
- ส่งสรุปเรียน Bell (วันที่ 15 มี.ค. 2559)
- ประกาศผลสอบภาค 2-58 (วันที่ 19 มี.ค. 2559)
- ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 (วันที่ 19 มี.ค. 2559)
- เริ่มเรียนปรับพื้นฐานซัมเมอร์ (วันที่ 21 มี.ค. 2559)
- หยุดสงกรานต์ (วันที่ 11 เม.ย. 2559)
- หยุดสงกรานต์ (วันที่ 12 เม.ย. 2559)
- หยุดสงกรานต์ (วันที่ 13 เม.ย. 2559)
- หยุดสงกรานต์ (วันที่ 14 เม.ย. 2559)
- หยุดสงกรานต์ (วันที่ 15 เม.ย. 2559)
- พิธีมุทิตาจิต (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- เปิดเรียน ภาค 1 ปี 2559 (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- กระดานไวท์บอร์ดแม่เหล็ก (วันที่ 28 พ.ค. 2559)
- ประชุมสมาพันธ์ ครั้งที่1/2559 (วันที่ 7 มิ.ย. 2559)
- ประชุมสมาพันธ์ฯ ครั้งที่ 2/2559 (วันที่ 9 ส.ค. 2559)
- ทัศนศึกษาดูงานรัสเซีย (วันที่ 7 ต.ค. 2559)
- ทัศนศึกษาดูงานรัสเซีย (วันที่ 8 ต.ค. 2559)
- ทัศนศึกษาดูงานรัสเซีย (วันที่ 9 ต.ค. 2559)
- ทัศนศึกษาดูงานรัสเซีย (วันที่ 10 ต.ค. 2559)
- ทัศนศึกษาดูงานรัสเซีย (วันที่ 11 ต.ค. 2559)
- ทัศนศึกษาดูงานรัสเซีย (วันที่ 12 ต.ค. 2559)
- ทัศนศึกษาดูงานรัสเซีย (วันที่ 13 ต.ค. 2559)
- ทัศนศึกษาดูงานรัสเซีย (วันที่ 14 ต.ค. 2559)
- ทัศนศึกษาดูงานรัสเซีย (วันที่ 15 ต.ค. 2559)
- ทัศนศึกษาดูงานรัสเซีย (วันที่ 16 ต.ค. 2559)
- ทัศนศึกษาดูงานรัสเซีย (วันที่ 17 ต.ค. 2559)
- ทัศนศึกษาดูงานรัสเซีย (วันที่ 18 ต.ค. 2559)
- ทัศนศึกษาดูงานรัสเซีย (วันที่ 19 ต.ค. 2559)
- ประชุมสมาพันธ์ฯ ครั้งที่ 3/2559 (วันที่ 12 พ.ย. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 1 ม.ค. 2560)
- ประชุมสมาพันธ์ฯ สัญจร (วันที่ 17 ก.พ. 2560)
- ประชุมสมาพันธ์ฯ สัญจร (วันที่ 18 ก.พ. 2560)
- เสนออนุมัติโครงการ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- สรุปผลการดำเนินโครงการ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- เสนออนุมัติดำเนินโครงการ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสรุปสภาพปัจจุบัน (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์และติดตั้ง (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- สรุปและประเมินผลโครงการ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- เสนออนุมัติดำเนินโครงการ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสรุปสภาพปัจจุบัน (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- อบรมทักษะการใช้และการบริหารจัดการสารสนเทศ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ศึกษาดูงานต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- การประชุมและพัฒนาระบบ SWIS (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- เสนออนุมัติดำเนินโครงการ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- การดำเนินงาน (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- ประสานงานการต่อสัญญาซอฟต์แวร์ต่างๆ (วันที่ 1 ก.ค. 2560)
- สรุปและประเมินผลโครงการ (วันที่ 1 ต.ค. 2560)
- (วันที่ 1 ก.พ. 2561)
- (วันที่ 1 ก.พ. 2561)
- (วันที่ 1 ก.พ. 2561)
- (วันที่ 1 ก.พ. 2561)
- สรุปและประเมินผลโครงการ (วันที่ 31 มี.ค. 2561)
- การอบรมบุคลากรดูแลงานวิจัยในโรงเรียนเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่ 7 เม.ย. 2561)
- (วันที่ 7 เม.ย. 2561)
- การอบรมบุคลากรดูแลงานวิจัยในโรงเรียนเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่ 7 เม.ย. 2561)
- การอบรมบุคลากรดูแลงานวิจัยในโรงเรียนเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่ 7 เม.ย. 2561)
- การอบรมบุคลากรดูแลงานวิจัยในโรงเรียนเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่ 9 เม.ย. 2561)
- (วันที่ 9 เม.ย. 2561)
- การอบรมบุคลากรดูแลงานวิจัยในโรงเรียนเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่ 9 เม.ย. 2561)
- การอบรมบุคลากรดูแลงานวิจัยในโรงเรียนเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่ 9 เม.ย. 2561)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- เสนออนุมัติโครงการ (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- เสนออนุมัติโครงการ (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- สรุปผลการดำเนินโครงการ (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- เสนออนุมัติดำเนินโครงการ (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสรุปสภาพปัจจุบัน (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์และติดตั้ง (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- สรุปและประเมินผลโครงการ (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- เสนออนุมัติดำเนินโครงการ (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสรุปสภาพปัจจุบัน (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- อบรมทักษะการใช้และการบริหารจัดการสารสนเทศ (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ศึกษาดูงานต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- การประชุมและพัฒนาระบบ SWIS (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- สรุปและประเมินผลโครงการ (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- สถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- สถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- สถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- สถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ขั้นวางแผน - แต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ขั้นดำเนินการ - ปฏิบัติตามแผนงาน โครงการที่กำหนด (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ขั้นประเมิน - ตรวจสอบ ทบทวน และประเมิน (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- การอบรมหัวข้อ “การบริหารงานเชิงคุณภาพ TQA” โดยมาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม (วันที่ 12 พ.ค. 2561)
- การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมิสนารถลดา ชมพูศรี หัวหน้าระดับชั้น (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมิสวันเพ็ญ หอมจะบก หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมิสฐิติรัตน์ อยู่สวัสดิ์ หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมิสวันเพ็ญ หอมจะบก หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมาสเตอร์ธนพัต สุลำนาจหัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมาสเตอร์ประเทือง โปร่งมะณี หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมิสประภัสสร วิเวก หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมิสสมพิศ จีนสุข หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมิสสกุลณา จูฑะพุทธิ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมาสเตอร์ชยันต์ ศรีอยู่ยงค์ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมิสอภิญญา บุญมูสิก หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมาสเตอร์ศุภกร ศรีอยุธย์ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 5 (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมาสเตอร์สราวุธ เกื้อกูล หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- การอบรมหัวข้อ “การใช้งานอุปกรณ์ LED Touch Screen Sharp” โดย วิทยากรจากบริษัท Pentimun Computer And Accessory Co.,Ltd. และบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- ขั้นสรุป (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- ขั้นสรุป (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- การอบรมหัวข้อ “การนำแผนสู่การปฏิบัติ” โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธรุการ-การเงิน (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- ขั้นตรวจสอบ (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- ขั้นสรุป (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- 4.ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- การอบรมหัวข้อ “การใช้งานระบบสารสนเทศของโรงเรียน (SWIS) แก่บุคลากรใหม่ ปีการศึกษา 2561” โดยมาสเตอร์ผดุงศักดิ์ แสงสวงค์ และมิสอารญา พุทธสาร (วันที่ 19 พ.ค. 2561)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 20 พ.ค. 2561)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 20 พ.ค. 2561)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 23 พ.ค. 2561)
- - แต่งตั้งคณะกรรมการ, จัดทำแผนงานโครงการ (วันที่ 25 พ.ค. 2561)
- การอบรมหัวข้อ “ประวัติคณะเซนต์คาเบรียลและจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ฯ” วิทยากรโดย ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการ (วันที่ 26 พ.ค. 2561)
- การอบรมหัวข้อ “ประวัติคณะเซนต์คาเบรียลและจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ฯ” วิทยากรโดย ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการ (วันที่ 26 พ.ค. 2561)
- การอบรมหัวข้อ “คนคุณภาพ สร้างองค์กรคุณภาพ” วิทยากรโดย ม.สันติ ศรีเครือแก้ว หน.ฝ่ายกิจกรรม (วันที่ 26 พ.ค. 2561)
- การอบรมหัวข้อ “ความคามหวังของสังคมกับบทบาทครูในยุคปัจจุบัน” วิทยากรโดย ม.ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หน.ฝ่ายวิชาการ (วันที่ 26 พ.ค. 2561)
- การอบรมหัวข้อ “การดูแลช่วยนักเรียน” วิทยากรโดย ม.สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หน.ฝ่ายปกครอง (วันที่ 26 พ.ค. 2561)
- การอบรมหัวข้อ “การจัดทำเอกสารงานวัดผล” วิทยากรโดย มิสศมานันท์ รัฐธนะรัชต์ หน.วัดผลและวิจัย (วันที่ 26 พ.ค. 2561)
- การอบรมหัวข้อ “ความคามหวังของสังคมกับบทบาทครูในยุคปัจจุบัน” วิทยากรโดย ม.ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หน.ฝ่ายวิชาการ (วันที่ 26 พ.ค. 2561)
- การอบรมหัวข้อ “การป้องกันโรคติดต่อภายในโรงเรียน (ไข้หวัดใหญ่ โรคมือ ปาก เท้าเปื่อย” โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนลหนองแขม (วันที่ 31 พ.ค. 2561)
- การดำเนินงาน (วันที่ 4 มิ.ย. 2561)
- การอบรมหัวข้อ “ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน” วิทยากรโดย อาจารย์ วรนันท์ ประเสริฐเมธ นักจิตวิทยา โรงพยาบาลพระรามเก้า (วันที่ 12 มิ.ย. 2561)
- การอบรมหัวข้อ “ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน” วิทยากรโดย อาจารย์ วรนันท์ ประเสริฐเมธ นักจิตวิทยา โรงพยาบาลพระรามเก้า (วันที่ 12 มิ.ย. 2561)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 20 มิ.ย. 2561)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 20 มิ.ย. 2561)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 20 มิ.ย. 2561)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 20 มิ.ย. 2561)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 20 มิ.ย. 2561)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 20 มิ.ย. 2561)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 20 มิ.ย. 2561)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 20 มิ.ย. 2561)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 20 มิ.ย. 2561)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 20 มิ.ย. 2561)
- การอบรมมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ฉบับใหม่ ปีการศึกษา 2561 โดย วิทยากรจากมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่ 21 มิ.ย. 2561)
- การอบรมมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ฉบับใหม่ ปีการศึกษา 2561 โดย วิทยากรจากมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่ 22 มิ.ย. 2561)
- (วันที่ 30 มิ.ย. 2561)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 30 มิ.ย. 2561)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 30 มิ.ย. 2561)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 30 มิ.ย. 2561)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 30 มิ.ย. 2561)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 30 มิ.ย. 2561)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 30 มิ.ย. 2561)
- ประสานงานการต่อสัญญาซอฟต์แวร์ต่างๆ (วันที่ 1 ก.ค. 2561)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 ก.ค. 2561)
- การประชุมสัมมนา เรื่อง “Policies to be implemented in all school of saint Gabriel’s Foundation วิทยากรโดย ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่ 3 ก.ค. 2561)
- การอบรมการวิจัยในชั้นเรียน (วันที่ 4 ก.ค. 2561)
- การอบรมการวิจัยในชั้นเรียน (วันที่ 4 ก.ค. 2561)
- การวิจัย (วันที่ 4 ก.ค. 2561)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 20 ส.ค. 2561)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 ก.ย. 2561)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 15 ก.ย. 2561)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 20 ก.ย. 2561)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ย. 2561)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 27 พ.ย. 2561)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 1 ม.ค. 2562)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 1 มี.ค. 2562)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 31 มี.ค. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการ (วันที่ 9 มิ.ย. 3098)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 0 พ.ค. 3099)
- การดำเนินงาน (วันที่ 0 ก.พ. 3100)
แผนงาน : -
โครงการ : พัฒนาหลักสูตรในรายวิชาที่ใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนเป็นสื่อ

หน่วยงาน : งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching) ฝ่าย : ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ :       (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  สุกัญญา    สมทรัพย์ตระกูล (ออกเมื่อวันที่ 05 สิงหาคม 2557)
กำหนดการ
ดำเนินการ
วันที่ 2 กรกฎาคม 2555

สถานที่ Assumption College Thonburi
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
-

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)