Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : กิจกรรมสัปดาห์ให้ความรู้และป้องกันสิ่งเสพติดระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย +
รายการกำหนดการของขั้นตอน กิจกรรมสัปดาห์ให้ความรู้และป้องกันสิ่งเสพติดระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- กิจกรรมสัปดาห์ให้ความรู้และป้องกันสิ่งเสพติดระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (วันที่ 4 ก.ค. 2555)
แผนงาน : งานให้ความรู้และป้องกันสิ่งเสพติด
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  นิรันดร์    ใจมั่น
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  ชญาภา    คงเฟื่อง
กำหนดการ
กิจกรรมสัปดาห์ให้ความรู้และป้องกันสิ่งเสพติดระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันที่ 4 กรกฎาคม 2555

สถานที่ หอประชุมหลุยส์มารี
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
-

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)