Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : การอบรมครูผู้สอนกิจกรรมลูกเสือ +
รายการกำหนดการของขั้นตอน การอบรมครูผู้สอนกิจกรรมลูกเสือ
- การอบรมครูผู้สอนกิจกรรมลูกเสือ (วันที่ 13 ต.ค. 2555)
แผนงาน : งานพัฒนาครูผู้สอนกิจกรรมลูกเสือ
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานลูกเสือและเนตรนารี ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ไตรวุฒิ    เอี่ยมสอาด (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2561)
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  ชญาภา    คงเฟื่อง
กำหนดการ
การอบรมครูผู้สอนกิจกรรมลูกเสือ
วันที่ 13 ตุลาคม 2555

สถานที่ Assumption college Thonburi
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
-

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)