Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : Extreme Sat +
รายการกำหนดการของขั้นตอน Extreme Sat
- Extreme Sat (วันที่ 20 พ.ค. 2560)
- Extreme Sat ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 20 พ.ค. 2560)
- Extreme Sat ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 27 พ.ค. 2560)
- Extreme Sat ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 10 มิ.ย. 2560)
- Extreme Sat ครั้งที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 17 มิ.ย. 2560)
- Extreme Sat ครั้งที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 24 มิ.ย. 2560)
- Extreme Sat ครั้งที่ ​6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 15 ก.ค. 2560)
- Extreme Sat ครั้งที่ ​7 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 22 ก.ค. 2560)
- Extreme Sat ครั้งที่ ​8 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 29 ก.ค. 2560)
- Extreme Sat ครั้งที่ ​9 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 5 ส.ค. 2560)
- Extreme Sat ครั้งที่ ​10 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 19 ส.ค. 2560)
- Extreme Sat ครั้งที่ ​11 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 26 ส.ค. 2560)
- Extreme Sat ครั้งที่ ​12 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 2 ก.ย. 2560)
- Extreme Sat ครั้งที่ ​13 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 16 ก.ย. 2560)
- Extreme Sat ครั้งที่ ​14 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 23 ก.ย. 2560)
แผนงาน : ปฏิทินโรงเรียน พ.ค.2560
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ฝ่าย : ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  เนตร์    ไชยบัวแก้ว
กำหนดการ
Extreme Sat ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
วันที่ 10 มิถุนายน 2560

สถานที่ Assumption College Thonburi
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

Extreme Sat ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

  มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)