Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : กิจกรรมแรลลี่การกุศล +
รายการกำหนดการของขั้นตอน กิจกรรมแรลลี่การกุศล
- กิจกรรมแรลลี่การกุศล (วันที่ 5 ม.ค. 2561)
- กิจกรรมแรลลี่การกุศล (วันที่ 5 ม.ค. 2561)
- ประชุมชี้แจงกติกาแรลลี่การกุศล ครั้งที่ 25 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมรัตนฯ (วันที่ 5 ม.ค. 2561)
- กิจกรรมแรลลี่การกุศล (วันที่ 13 ม.ค. 2561)
- กิจกรรมแรลลี่การกุศล (วันที่ 14 ม.ค. 2561)
- กิจกรรมแรลลี่การกุศล (วันที่ 14 ม.ค. 2561)
แผนงาน : ปฏิทินโรงเรียน ม.ค.2561
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ฝ่าย : ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  วิไล    ศรีประภาสุขสันติ
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  เนตร์    ไชยบัวแก้ว
กำหนดการ
กิจกรรมแรลลี่การกุศล
วันที่ 14 มกราคม 2561

สถานที่ Assumption College Thonburi
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ตลอดวัน

กิจกรรมแรลลี่การกุศล

  มิส  วิไล    ศรีประภาสุขสันติ  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)