Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : การแข่งขันขันกีฬา Futsal Theophane Cup 20 ม.ค..61-1 ก.พ. 2561 +
รายการกำหนดการของขั้นตอน การแข่งขันขันกีฬา Futsal Theophane Cup 20 ม.ค..61-1 ก.พ. 2561
- การแข่งขันขันกีฬา Futsal Theophane Cup 20 ม.ค..61-1 ก.พ. 2561 (วันที่ 20 ม.ค. 2561)
- การแข่งขันขันกีฬา Futsal Theophane Cup 20 ม.ค..61-1 ก.พ. 2561 (วันแรก) (วันที่ 20 ม.ค. 2561)
- สิ้นสุด การแข่งขันขันกีฬา Futsal Theophane Cup 20 ม.ค..61-1 ก.พ. 2561 (วันที่ 1 ก.พ. 2561)
- การแข่งขันขันกีฬา Futsal Theophane Cup 20 ม.ค..61-1 ก.พ. 2561 วันสุดท้าย (วันที่ 1 ก.พ. 2561)
แผนงาน : ปฏิทินโรงเรียน ม.ค.2561
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ฝ่าย : ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  สันติ    ศรีเครือแก้ว
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  เนตร์    ไชยบัวแก้ว
กำหนดการ
การแข่งขันขันกีฬา Futsal Theophane Cup 20 ม.ค..61-1 ก.พ. 2561 (วันแรก)
วันที่ 20 มกราคม 2561

สถานที่ Assumption College Thonburi
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ตลอดวัน

การแข่งขันขันกีฬา Futsal Theophane Cup 20 ม.ค..61-1 ก.พ. 2561

  มาสเตอร์  สันติ    ศรีเครือแก้ว  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)