Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : มิสซาศุกร์ต้นเดือน +
รายการกำหนดการของขั้นตอน มิสซาศุกร์ต้นเดือน
- มิสซาศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 1 มิ.ย. 2561)
- มิสซาศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 1 มิ.ย. 2561)
- มิสซาศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 6 ก.ค. 2561)
- มิสซาศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 3 ส.ค. 2561)
- มิสซาศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 7 ก.ย. 2561)
- มิสซาศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 2 พ.ย. 2561)
- มิสซาศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 7 ธ.ค. 2561)
- มิสซาศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 4 ม.ค. 2562)
- มิสซาศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 1 ก.พ. 2562)
- สิ้นสุด มิสซาศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 28 ก.พ. 2562)
แผนงาน : ปฏิทินโรงเรียน มิ.ย.2561
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ฝ่าย : ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  รื่นจิต    ใจมั่น
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  เนตร์    ไชยบัวแก้ว
กำหนดการ
มิสซาศุกร์ต้นเดือน
วันที่ 7 ธันวาคม 2561

สถานที่ Assumption College Thonburi
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ตลอดวัน

มิสซาศุกร์ต้นเดือน

  มิส  รื่นจิต    ใจมั่น  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)