Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : Extreme Set +
รายการกำหนดการของขั้นตอน Extreme Set
- Extreme Set (วันที่ 26 พ.ค. 2561)
- Extreme Set 1 (วันที่ 26 พ.ค. 2561)
- Extreme Set 2 (วันที่ 9 มิ.ย. 2561)
- Extreme Set 3 (วันที่ 16 มิ.ย. 2561)
- Extreme Set 4 (วันที่ 23 มิ.ย. 2561)
- Extreme Set 5 (วันที่ 30 มิ.ย. 2561)
- Extreme Set 6 (วันที่ 7 ก.ค. 2561)
- Extreme Set 7 (วันที่ 14 ก.ค. 2561)
- Extreme Set 8 (วันที่ 21 ก.ค. 2561)
- Extreme Set 9 (วันที่ 4 ส.ค. 2561)
- Extreme Set 10 (วันที่ 18 ส.ค. 2561)
- Extreme Set 11 (วันที่ 25 ส.ค. 2561)
- Extreme Set 12 (วันที่ 8 ก.ย. 2561)
- Extreme Set 13 (วันที่ 15 ก.ย. 2561)
- Extreme Set 14 (วันที่ 22 ก.ย. 2561)
- สิ้นสุด Extreme Set (วันที่ 1 มี.ค. 2562)
แผนงาน : ปฏิทินโรงเรียน พ.ค.2561
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ฝ่าย : ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  เนตร์    ไชยบัวแก้ว
กำหนดการ
Extreme Set 13
วันที่ 15 กันยายน 2561

สถานที่ Assumption College Thonburi
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ตลอดวัน

Extreme Set 14

  มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)