Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : สมัครสอบ ม4 (ภายใน) +
รายการกำหนดการของขั้นตอน สมัครสอบ ม4 (ภายใน)
- สมัครสอบ ม4 (ภายใน) (วันที่ 5 พ.ย. 2561)
- สมัครสอบ ม4 (ภายใน) (วันที่ 5 พ.ย. 2561)
- สมัครสอบ ม4 (ภายใน) (วันที่ 6 พ.ย. 2561)
- สมัครสอบ ม4 (ภายใน) (วันที่ 7 พ.ย. 2561)
- สมัครสอบ ม4 (ภายใน) (วันที่ 8 พ.ย. 2561)
- สอบคัดเลือก ม4 (ภายใน) (วันที่ 10 พ.ย. 2561)
- สมัครสอบ ม4 (ภายใน) (วันที่ 14 พ.ย. 2561)
- ประกาศผลสอบ ม4 (ภายใน) (วันที่ 14 พ.ย. 2561)
แผนงาน : ปฏิทินโรงเรียน พ.ย.2561
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ฝ่าย : ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  วิไล    ศรีประภาสุขสันติ
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  เนตร์    ไชยบัวแก้ว
กำหนดการ
ประกาศผลสอบ ม4 (ภายใน)
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

สถานที่ Assumption College Thonburi
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ตลอดวัน

ประกาศผลสอบ ม4 (ภายใน)

  มิส  วิไล    ศรีประภาสุขสันติ  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)