Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561 +
รายการกำหนดการของขั้นตอน สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561
- สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561 (วันที่ 14 ธ.ค. 2561)
- สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561 ป.1-ป.6 เรียนตามปกติ / ม.ต้น หยุด / ม.ปลาย สอบ (วันที่ 14 ธ.ค. 2561)
- สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561 ป.1-ป.6 เรียนตามปกติ / ม.ต้น สอบ /ม.ปลาย หยุด (วันที่ 17 ธ.ค. 2561)
- สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561 ประถม สอบ / ม.ต้น หยุด /ม.ปลาย สอบ (วันที่ 18 ธ.ค. 2561)
- สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561 ประถม หยุด / ม.ต้น สอบ / ม.ปลาย หยุด (วันที่ 19 ธ.ค. 2561)
- สิ้นสุด สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561 (วันที่ 20 ธ.ค. 2561)
- สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561 ประถม สอบ / ม.ต้น หยุด /ม.ปลาย สอบ (วันที่ 20 ธ.ค. 2561)
แผนงาน : ปฏิทินโรงเรียน ธ.ค.2561
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ฝ่าย : ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  เนตร์    ไชยบัวแก้ว
กำหนดการ
สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561 ประถม สอบ / ม.ต้น หยุด /ม.ปลาย สอบ
วันที่ 20 ธันวาคม 2561

สถานที่ Assumption College Thonburi
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561 ประถม สอบ / ม.ต้น หยุด /ม.ปลาย สอบ

  มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)