Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : งานการแสดงออก +
รายการกำหนดการของขั้นตอน งานการแสดงออก
- งานการแสดงออก (วันที่ 1 ม.ค. 2562)
- งานการแสดงออก ป.6 เวลา 18.00-20.00 น.(นร.ป.6 หยุดเรียนครึ่งวันตั้งแต่ 12.30 น.) (วันที่ 18 ม.ค. 2562)
- งานการแสดงออก ป.1 เวลา 11.00-13.00 น./ป.2 17.00-19.00 น. (วันที่ 19 ม.ค. 2562)
- งานการแสดงออก ป.5 เวลา 18.00-20.00 น.(นร.ป.5 หยุดเรียนครึ่งวันตั้งแต่ 12.30 น.) (วันที่ 21 ม.ค. 2562)
- งานการแสดงออก ม.1 เวลา 18.00-20.00 น.(นร.ม.1 หยุดเรียนครึ่งวันตั้งแต่ 12.30 น.) (วันที่ 22 ม.ค. 2562)
- งานการแสดงออก ม.2 เวลา 18.00-20.00 น.(นร.ม.2 หยุดเรียนครึ่งวันตั้งแต่ 12.30 น.) (วันที่ 23 ม.ค. 2562)
- งานการแสดงออก ม.3 เวลา 18.00-20.00 น.(นร.ม.3 หยุดเรียนครึ่งวันตั้งแต่ 12.30 น.) (วันที่ 24 ม.ค. 2562)
- งานการแสดงออก ม.ปลาย เวลา 18.00-20.00 น.(นร.ม.4-6 หยุดเรียนครึ่งวันตั้งแต่ 12.30 น.) (วันที่ 25 ม.ค. 2562)
- งานการแสดงออก ป.3 เวลา 11.00-13.00 / ป.4 เวลา 17.00-19.00 น. (วันที่ 26 ม.ค. 2562)
- งานการแสดงออก (วันที่ 28 ก.พ. 2562)
แผนงาน : ปฏิทินโรงเรียน ม.ค.2562
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ฝ่าย : ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  สันติ    ศรีเครือแก้ว
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  เนตร์    ไชยบัวแก้ว
กำหนดการ
งานการแสดงออก ป.1 เวลา 11.00-13.00 น./ป.2 17.00-19.00 น.
วันที่ 19 มกราคม 2562

สถานที่ Assumption College Thonburi
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

งานการแสดงออก ป.1 เวลา 11.00-13.00 น./ป.2 17.00-19.00 น.

  มาสเตอร์  สันติ    ศรีเครือแก้ว  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)