Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : ค่ายลูกเสือ +
รายการกำหนดการของขั้นตอน ค่ายลูกเสือ
- ค่ายลูกเสือ (วันที่ 7 ม.ค. 2562)
- ม.1 ค่ายลูกเสือศูนย์การเรียนรู้อัสสัมชัญ วันที่ 8-10 ม.ค.62 (วันที่ 8 ม.ค. 2562)
- ม.1 ค่ายลูกเสือศูนย์การเรียนรู้อัสสัมชัญ วันที่ 8-10 ม.ค.62 (วันที่ 9 ม.ค. 2562)
- ม.1 ค่ายลูกเสือศูนย์การเรียนรู้อัสสัมชัญ วันที่ 8-10 ม.ค.62 (วันที่ 10 ม.ค. 2562)
- ป.1 ค่ายลูกเสืออัสสัมชัญธนบุรี (เช้าไปเย็นกลับ) วันที่ 10 ม.ค.62 (วันที่ 10 ม.ค. 2562)
- ป.4 ค่ายลูกเสือบ้านสวนยอแซฟ จ.นครปฐม (วันที่ 14 ม.ค. 2562)
- ป.4 ค่ายลูกเสือบ้านสวนยอแซฟ จ.นครปฐม (วันที่ 15 ม.ค. 2562)
- ป.2 ค่ายลูกเสืออัสสัมชัญธนบุรี (เช้าไปเย็นกลับ) วันที่ 17 ม.ค.62 (วันที่ 17 ม.ค. 2562)
- ป.3 ค่ายลูกเสืออัสสัมชัญธนบุรี (เช้าไปเย็นกลับ) วันที่ 18 ม.ค.62 (วันที่ 18 ม.ค. 2562)
- ป.6 ค่ายลูกเสือศูนย์การเรียนรู้อัสสัมชัญ 21-23 ม.ค.62 (วันที่ 21 ม.ค. 2562)
- ป.6 ค่ายลูกเสือศูนย์การเรียนรู้อัสสัมชัญ 21-23 ม.ค.62 (วันที่ 22 ม.ค. 2562)
- ป.5 ค่ายลูกเสือศูนย์การเรียนรู้อัสสัมชัญ 23-25 ม.ค.62 (วันที่ 23 ม.ค. 2562)
- ป.6 ค่ายลูกเสือศูนย์การเรียนรู้อัสสัมชัญ 21-23 ม.ค.62 (วันที่ 23 ม.ค. 2562)
- ค่ายลูกเสือ ป.5 (วันที่ 24 ม.ค. 2562)
- ป.5 ค่ายลูกเสือศูนย์การเรียนรู้อัสสัมชัญ 23-25 ม.ค.62 (วันที่ 25 ม.ค. 2562)
- ม.3 เข้าค่ายลูกเสืออนุสรณ์ จ.ราชบุรี วันที่ 28-30 ม.ค.62 (วันที่ 28 ม.ค. 2562)
- ม.3 เข้าค่ายลูกเสืออนุสรณ์ จ.ราชบุรี วันที่ 28-30 ม.ค.62 (วันที่ 29 ม.ค. 2562)
- ม.3 เข้าค่ายลูกเสืออนุสรณ์ จ.ราชบุรี วันที่ 28-30 ม.ค.62 (วันที่ 30 ม.ค. 2562)
- ม.2 ค่ายเสือป่าแคมป์ จ.สระบุรี วันที่ 30 ม.ค.-1 ก.พ.62 (วันที่ 30 ม.ค. 2562)
- ม.2 ค่ายเสือป่าแคมป์ จ.สระบุรี วันที่ 30 ม.ค.-1 ก.พ.62 (วันที่ 31 ม.ค. 2562)
- ค่ายลูกเสือ (วันที่ 1 มี.ค. 2562)
- ม.2 ค่ายเสือป่าแคมป์ จ.สระบุรี วันที่ 30 ม.ค.-1 ก.พ.62 (วันที่ 1 มี.ค. 2562)
แผนงาน : ปฏิทินโรงเรียน ม.ค.2562
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ฝ่าย : ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  สมบัติ    บุญสาพิพัฒน์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  เนตร์    ไชยบัวแก้ว
กำหนดการ
ม.2 ค่ายเสือป่าแคมป์ จ.สระบุรี วันที่ 30 ม.ค.-1 ก.พ.62
วันที่ 1 มีนาคม 2562

สถานที่ Assumption College Thonburi
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ตลอดวัน

 ม.2 เข้าค่ายลูกเสือ

  มาสเตอร์  สมบัติ    บุญสาพิพัฒน์  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)