Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : มิสซาปิดปีการศึกษา +
รายการกำหนดการของขั้นตอน มิสซาปิดปีการศึกษา
- มิสซาปิดปีการศึกษา (วันที่ 22 ก.พ. 2562)
- มิสซาปิดปีการศึกษา (วันที่ 22 ก.พ. 2562)
แผนงาน : ปฏิทินโรงเรียน ก.พ.2562
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ฝ่าย : ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ผู้รับผิดชอบ : ซิสเตอร์  เนตรประกาย    ผิวชัย
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  เนตร์    ไชยบัวแก้ว
กำหนดการ
มิสซาปิดปีการศึกษา
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

สถานที่ Assumption College Thonburi
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
-

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)