Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : มิสซาปิดปีการศึกษา +
รายการกำหนดการของขั้นตอน มิสซาปิดปีการศึกษา
- มิสซาปิดปีการศึกษา (วันที่ 22 ก.พ. 2562)
- มิสซาปิดปีการศึกษา (วันที่ 22 ก.พ. 2562)
แผนงาน : ปฏิทินโรงเรียน ก.พ.2562
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ฝ่าย : ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ผู้รับผิดชอบ : ซิสเตอร์  ซิสเตอร์ เนตรประกาย    ผิวชัย
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  เนตร์    ไชยบัวแก้ว
กำหนดการ
มิสซาปิดปีการศึกษา
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

สถานที่ Assumption College Thonburi
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ตลอดวัน

มิสซาปิดปีการศึกษา

  ซิสเตอร์  ซิสเตอร์ เนตรประกาย    ผิวชัย  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)