Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : ขั้นดำเนินการ +

1.สำรวจ จัดหา จัดทำรายการวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการดำเนินการจัดทำเบิก/จัดซื้อ

2.จัดกิจกรรมแสดงความสามารถนักเรียนด้านดนตรีและกีฬา

3.บำรุงรักษา ห้องเรียน และอุปกรณ์การเรียนให้สมบูรณ์และเพียงพอต่อการดำเนินงาน

4.ส่งเสริมให้ครูสามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผนวกกับการนำบริบท และภูมิปัญญาของท้องถิ่น มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้

5.ส่งเสริมให้ครูมีการศึกษาวิจัย และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการสอน

6.ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ

7.หลักสูตรของสถานศึกษามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น

8.สถานศึกษามีผลการดำเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย

 

รายการกำหนดการของขั้นตอน ขั้นดำเนินการ
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
แผนงาน : จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายกิจกรรม ฝ่าย : ฝ่ายกิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ : มิส  ชมัยภร    สุขสมผล
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  ชมัยภร    สุขสมผล
กำหนดการ
ขั้นดำเนินการ
วันที่ 14 พฤษภาคม 2561

สถานที่ Assumption College Thonburi
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
-

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)