Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : ขั้นดำเนินการ +

1 ประชาสัมพันธ์/รับสมัครสมาชิก

2 ดูแลการออกกำลังกายที่ถูกต้องให้สำหรับสมาชิก

3 จัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยสำหรับสมาชิก

4 ผู้เรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬาและนันทนาการตามจินตนาการ (1.6)

5 ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา (9.3)

6 สถานศึกษามีผลการดำเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา (14.2)

7 งานบริหารศูนย์ฟิตเนส

8 งานซ่อมบำรุงศูนย์ฟิตเนส

9 งานส่งเสริมสุขภาพสมาชิก

10 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ศูนย์ฟิตเนส

11 โครงการ ACT Healthy Boy&Girl 2018

แผนงาน : งานซ่อมบำรุงศูนย์ฟิตเนส
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานศูนย์ฟิตเนส ฝ่าย : ฝ่ายกิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ : มิส  รัตนาภรณ์     ลิ้มทุติเนตร
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  ศรัญญา    ฉ่ำจิตร
กำหนดการ
สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ
วันที่ 30 มีนาคม 2562

สถานที่ Assumption College Thonburi
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
-

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)