Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : ขั้นวางแผน +

นำเสนอโครงการ

แต่งตั้งคณะกรรมการ

ประชุมคณะกรรมการ

 

แผนงาน : กิจกรรมจัดแข่งขันปีนหน้าผา รหัส 9-322
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานศูนย์กีฬาและนันทนาการ ฝ่าย : ฝ่ายกิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  นที    กลิ่นสุคนธ์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  ณัฐกฤตา    ทองใจ
กำหนดการ
สิ้นสุด ขั้นวางแผน
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

สถานที่ Assumption College Thonburi
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
-

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)