Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : ขั้นสรุป / รายงาน / ปรับปรุง /พัฒนา +

เอกสารสรุปผลการดำเนินการ     

 

แผนงาน : กิจกรรมฝึกซ้อมนักกีฬาเทเบิลเทนนิส รหัส 9-334
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานศูนย์กีฬาและนันทนาการ ฝ่าย : ฝ่ายกิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ : มิส  มลาภรณ์    ซังปาน
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  ณัฐกฤตา    ทองใจ
กำหนดการ
สิ้นสุด ขั้นสรุป / รายงาน / ปรับปรุง /พัฒนา
วันที่ 30 เมษายน 2562

สถานที่ Assumption College Thonburi
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
-

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)