Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ) +

1.บริหารการเรียนการสอนกีฬาและนันทนาการ ทั้งในระบบ และนอกระบบ ตามความถนัด ความสามารถและความสนใจของผู้เรียน

2.จัดจ้าง ,จัดหาครูพิเศษให้เพียงพอต่อการสอน

3.จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนกีฬาให้เพียงพอ

4.วัดประเมินและรายงานผลการเรียนผู้เรียน

5.ฝึกซ้อมนักกีฬาสำหรับการแข่งขันภายนอก

6.จัดกิจกรรมเสริมทักษะด้านกีฬา/นันทนาการ ตามจินตนาการ (1.6)

7.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น

8.สถานศึกษาจัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้หู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ

9.จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน

10.นิเทศภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน

11.มีผลการดำเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา

12.ค่าใช้จ่ายบริหารสำนักงานศูนย์กีฬา

13.กิจกรรมการเรียนการสอนกีฬาในเวลา

14.กิจกรรมการเรียนการสอนกีฬานอกเวลา+วันเสาร์

15.กิจกรรมการเรียนการสอนกีฬา October Course

16.กิจกรรมการเรียนการสอนกีฬา Summer Course

17.งานจัดจำหน่ายอุปกรณ์ศูนย์กีฬาฯ

18.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

19.ค่าจ้างครูอัตราจ้างรายปี

20.ค่าสวัสดิการครูอัตราจ้างศูนย์กีฬาฯ

21.งานซ่อมบำรุงห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียนศูนย์กีฬาฯ

22.โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาและนันทนาการ

23.โครงการจัดทำสนามชิพกอล์ฟ

24.กิจกรรมจัดแข่งขันเทควันโด

25.กิจกรรมจัดแข่งขันปีนหน้าผา

26.กิจกรรมจัดแข่งขันเทนนิส

27.กิจกรรมจัดแข่งขันฟุตซอล

28.โครงการ ACT DACING CONTEST 2018

29.กิจกรรมฝึกซ้อมนักกีฬาปีนหน้าผา

30.กิจกรรมฝึกซ้อมนักกีฬาเทนนิส

31.กิจกรรมฝึกซ้อมนักกีฬาเทควันโด

32.กิจกรรมฝึกซ้อมนักกีฬาเทเบิลเทนนิส

33.กิจกรรมฝึกสมรรถภาพนักกีฬา

 

แผนงาน : กิจกรรมฝึกสมรรถภาพนักกีฬา รหัส 9-335
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานศูนย์กีฬาและนันทนาการ ฝ่าย : ฝ่ายกิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ชวินทร์    โรยอุตระ
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  ณัฐกฤตา    ทองใจ
กำหนดการ
ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ)
วันที่ 16 พฤษภาคม 2561

สถานที่ Assumption College Thonburi
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
-

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)