Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : ขั้นดำเนินการ +

2.1 จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง

  โรงเรียนและชุมชน ได้แก่ การจัดกิจกรรมวันเด็ก

      เพื่อชุมชน  

2.2 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของโรงเรียนในด้านต่าง ๆ

      ให้ชุมชนมีความเข้าใจอันดีต่อโรงเรียน

2.3 จัดกิจกรรมช่วยเหลือสนับสนุนโรงเรียนด้อย

       โอกาสในชนบท ให้มีศักยภาพในการจัด

        การศึกษา ได้แก่ การจัดค่ายอาสาพัฒนา

2.4 จัดกิจกรรมร่วมมือกับชุมชนในการให้คำปรึกษา

       ดูแล พฤติกรรม ความปลอดภัยของนักเรียน

2.5 เปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัด

     การศึกษาของโรงเรียน

2.6 กำหนดแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชน

ร่วมและจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน

2.7 ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

พัฒนาสถานศึกษา

 

 

รายการกำหนดการของขั้นตอน ขั้นดำเนินการ
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
แผนงาน : กิจกรรมส่งเสริมการจัดงานวันเด็กเพื่อชุมชน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานกิจกรรมนักเรียน ฝ่าย : ฝ่ายกิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ : มิส  โสมพร    วงษ์พรหม
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  ชมัยภร    สุขสมผล
กำหนดการ
ขั้นดำเนินการ
วันที่ 14 พฤษภาคม 2561

สถานที่ Assumption College Thonburi
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
-

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)