Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : ขั้นสรุป +

4.1 กำหนดแนวทางการปรับปรุง พัฒนาการดำเนิน-

      งานในเดือนต่อไป โดยใช้นำข้อมูลจากคณะ-

      กรรมการฯซึ่งรายงานสรุปการดำเนินงานในทุก

      เดือน

4.2 รวบรวมข้อมูลผลงานความสำเร็จจัดทำรายงาน

      ประจำปีให้ ผช.ผอ.ฝ่ายฯรับทราบและเผยแพร่

      ภายในหน่วยงาน

4.3 กำหนดแนวทางการปรับปรุง พัฒนาความก้าว-

      หน้าของตัวบ่งชี้โดยใช้ข้อมูลจากตัวชี้วัดความ-

      สำเร็จที่ผ่านการตรวจสอบ  ประเมินผลแล้ว

4.4 นำข้อมูลตัวชี้วัดความสำเร็จที่ยังไม่บรรลุไป

      วางแผนการปรับปรุง พัฒนาต่อไป

4.5 หัวหน้างานสรุปการดำเนินงานการในรูปแบบ

       สถิติรายงานให้หัวหน้าฝ่ายฯรับทราบ

 

 

รายการกำหนดการของขั้นตอน ขั้นสรุป
- ขั้นสรุป (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
แผนงาน : กิจกรรมไหว้ครู
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานกิจกรรมนักเรียน ฝ่าย : ฝ่ายกิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ : มิส  โสมพร    วงษ์พรหม
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  ชมัยภร    สุขสมผล
กำหนดการ
ขั้นสรุป
วันที่ 14 พฤษภาคม 2561

สถานที่ Assumption College Thonburi
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
-

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)