Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : ขั้นดำเนินการ +

2.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางด้าน

  ร่างกาย จิตใจ และมีบุคลิกภาพที่ดี มีสุขภาพกาย

      ที่แข็งแรงสมบูรณ์

2.2 จัดกิจกรรมที่ฝึกผู้เรียนให้สามารถทำงานเป็นทีม

  รู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี

2.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา

      พระมหากษัตริย์ รักความเป็นไทย และอยู่อย่าง-

      พอเพียง ให้ผู้เรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่าง

      น้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง

2.4  จัดกิจกรรมที่ทำประโยชน์เพื่อท้องถิ่นของตน

       เพื่อชุมชนหรือสังคมให้ผู้เรียนทุกคนได้เข้าร่วม

       กิจกรรมอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง

2.5 กำกับ  ติดตามการเข้าร่วม การมีความรับผิดชอบ

      และช่วยเหลือในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน โดย

      การประสานงานผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

2.6 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ

นาฏศิลป์/กีฬา /นันทนาการตามจินตนาการ (1.6)

2.7 ยอมรับความคิด และวัฒนธรรมที่แตกต่าง (2.3)

2.8 สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริม

และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ

ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน (10.3)

2.9 สถานศึกษามีผลการดำเนินงานส่งเสริมให้

ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา

และจุดเน้นของสถานศึกษา (14.2)

 

 

รายการกำหนดการของขั้นตอน ขั้นดำเนินการ
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
แผนงาน : กิจกรรมประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานกิจกรรมนักเรียน ฝ่าย : ฝ่ายกิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ : มิส  โสมพร    วงษ์พรหม
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  ชมัยภร    สุขสมผล
กำหนดการ
ขั้นดำเนินการ
วันที่ 14 พฤษภาคม 2561

สถานที่ Assumption College Thonburi
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
-

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)