Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : ขั้นวางแผน +

1.1 เสนอขออนุมัติงานกิจกรรมนักเรียน

1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการงานกิจกรรมนักเรียน

1.3 ประชุมคณะกรรมการงานกิจกรรมนักเรียน เพื่อ

       กำหนดแนวทางพัฒนาการจัดกิจกรรมให้เป็นไป

       ตามนโยบายของโรงเรียนและเกิดประโยชน์กับ

       นักเรียนมากที่สุด

1.4 จัดทำปฏิทินงานกิจกรรมนักเรียน

1.5  จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานกิจกรรมนักเรียน

 

 

รายการกำหนดการของขั้นตอน ขั้นวางแผน
- ขั้นวางแผน (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
แผนงาน : กิจกรรมคริสต์มาส
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานกิจกรรมนักเรียน ฝ่าย : ฝ่ายกิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ : มิส  โสมพร    วงษ์พรหม
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  ชมัยภร    สุขสมผล
กำหนดการ
ขั้นวางแผน
วันที่ 14 พฤษภาคม 2561

สถานที่ Assumption College Thonburi
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
-

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)