Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : ขั้นประเมิน +

3.1 ประชุมสรุปติดตามผลการดำเนินงาน

3.2 รวบรวมข้อมูลจากหัวหน้างานและนำข้อมูลมา

      ตรวจสอบ/ประเมินผลการดำเนินงาน/จัดทำ

      รายงานประจำเดือนนำเสนอผช.ผอ.ฝ่ายฯ

3.3 จัดทำข้อมูล สถิติ สารสนเทศของงานกิจกรรม

      นักเรียน

 

 

รายการกำหนดการของขั้นตอน ขั้นประเมิน
- ขั้นประเมิน (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
แผนงาน : กิจกรรมงานแสดงออกของนักเรียน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานกิจกรรมนักเรียน ฝ่าย : ฝ่ายกิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ : มิส  โสมพร    วงษ์พรหม
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  ชมัยภร    สุขสมผล
กำหนดการ
ขั้นประเมิน
วันที่ 14 พฤษภาคม 2561

สถานที่ Assumption College Thonburi
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
-

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)