Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : สรุป และประเมินผล +

สรุป และประเมินผล

รายการกำหนดการของขั้นตอน สรุป และประเมินผล
- สรุป และประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- สรุป และประเมินผล (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
แผนงาน : 4-101 งานบริหารสำนักงาน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายปกครอง ฝ่าย : ฝ่ายปกครอง
ผู้รับผิดชอบ : มิส  ชญาภา    คงเฟื่อง
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  ชญาภา    คงเฟื่อง
กำหนดการ
สรุป และประเมินผล
วันที่ 30 เมษายน 2562

สถานที่ Assumption College Thonburi
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
-

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)