Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ) +

2.1 จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามแก่นักเรียนโดยประสานกับระดับชั้นและกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ได้แก่

     2.1.1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรจริยธรรมเช้าตามหลักธรรมทางศาสนาในการอบรมสั่งสอนนักเรียนประจำวัน

     2.1.2 จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เช่น ช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ ภายในและภายนอกโรงเรียน

2.2 จัดให้นักเรียนมีส่วนร่วมในศาสนพิธีกรรมต่าง ๆ

2.3 ประสานงานในการประชาสัมพันธ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้ข้อคิดต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิต

2.4 จัดกินกรรมยกย่อง เชิดชูนักเรียนผู้ประพฤติปฏิบัติดี

2.5 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

2.6 กิจกรรมยกย่องนักเรียนประพฤติปฎิบัติหน้าที่ดีเด่น

2.7 กิจกรรมช่วยเหลือผู้ยากไร้

2.8 กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา

2.9 โครงการส่งเสริมความยุติธรรมและสันติ

 

แผนงาน : 4-401 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ป.1-ม.6
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ฝ่าย : ฝ่ายปกครอง
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ไกร    ศรีธงไชย
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มาสเตอร์  ไกร    ศรีธงไชย
กำหนดการ
สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ)
วันที่ 30 มีนาคม 2562

สถานที่ Assumption College Thonburi
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
-

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)