Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ) +
2.1 จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามแก่นักเรียนโดยประสานกับระดับชั้นและกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ได้แก่
 
     2.1.1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรจริยธรรมเช้าตามหลักธรรมทางศาสนาในการอบรมสั่งสอนนักเรียนประจำวัน
 
     2.1.2 จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เช่น ช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ ภายในและภายนอกโรงเรียน
 
2.2 จัดให้นักเรียนมีส่วนร่วมในศาสนพิธีกรรมต่าง ๆ
 
2.3 ประสานงานในการประชาสัมพันธ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้ข้อคิดต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิต
 
2.4 จัดกินกรรมยกย่อง เชิดชูนักเรียนผู้ประพฤติปฏิบัติดี
 
2.5 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
 
2.6 กิจกรรมยกย่องนักเรียนประพฤติปฎิบัติหน้าที่ดีเด่น
 
2.7 กิจกรรมช่วยเหลือผู้ยากไร้
 
2.8 กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา
 
2.9 โครงการส่งเสริมความยุติธรรมและสันติ
รายการกำหนดการของขั้นตอน ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ)
- ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ) (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
แผนงาน : 4-402 กิจกรรมส่งเสริมยกย่องนักเรียนประพฤติดี
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ฝ่าย : ฝ่ายปกครอง
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ไกร    ศรีธงไชย
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มาสเตอร์  ไกร    ศรีธงไชย
กำหนดการ
ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ)
วันที่ 15 พฤษภาคม 2561

สถานที่ Assumption College Thonburi
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
-

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)