Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : ขั้นวางแผน +
1.1 เสนอขออนุมัติงานคุณธรรมจริยธรรม
 
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการงานคุณธรรมจริยธรรม
 
1.3 ประชุมคณะกรรมการงานคุณธรรมจริยธรรมเพื่อกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมสร้างจริยธรรมให้แก่นักเรียน
 
1.4 จัดทำปฎิทินงานคุณธรรมจริยธรรม
 
1.5 จัดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานคุณธรรมจริยธรรม
รายการกำหนดการของขั้นตอน ขั้นวางแผน
- ขั้นวางแผน (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
แผนงาน : 4-404 กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ฝ่าย : ฝ่ายปกครอง
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ไกร    ศรีธงไชย
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มาสเตอร์  ไกร    ศรีธงไชย
กำหนดการ
ขั้นวางแผน
วันที่ 15 พฤษภาคม 2561

สถานที่ Assumption College Thonburi
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
-

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)