Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : -

ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา

- สรุปประเมินผลการดำเนินงาน

รายการกำหนดการของขั้นตอน
- (วันที่ 31 มี.ค. 2562)
แผนงาน : 4-503 กิจกรรมให้ความรู้โรคเอดส์และเพศศึกษา
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย ฝ่าย : ฝ่ายปกครอง
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  นิรันดร์    ใจมั่น
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มาสเตอร์  นิรันดร์    ใจมั่น
กำหนดการ

วันที่ 31 มีนาคม 2562

สถานที่ Assumption College Thonburi
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
-

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)