Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : -

1 ขั้นวางแผน (P)

1.1 เสนอขออนุมัติงานกิจกรรมนักเรียน

1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการงานกิจกรรมนักเรียน

1.3 ประชุมคณะกรรมการงานกิจกรรมนักเรียน เพื่อ

กำหนดแนวทางพัฒนาการจัดกิจกรรมให้เป็นไป

ตามนโยบายของโรงเรียนและเกิดประโยชน์กับ

นักเรียนมากที่สุด

1.4 จัดทำปฏิทินงานกิจกรรมนักเรียน

1.5  จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานกิจกรรมนักเรียน

รายการกำหนดการของขั้นตอน
- (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- สิ้นสุด (วันที่ 31 พ.ค. 2561)
แผนงาน : 4-602 กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่าย : ฝ่ายปกครอง
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  นิรันดร์    ใจมั่น
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มาสเตอร์  นิรันดร์    ใจมั่น
กำหนดการ

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561

สถานที่ Assumption College Thonburi
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
-

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)