Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : -

3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (C)

3.1 ประชุมสรุปติดตามผลการดำเนินงาน

3.2 รวบรวมข้อมูลจากหัวหน้างานและนำข้อมูลมา

ตรวจสอบ/ประเมินผลการดำเนินงาน/จัดทำ

รายงานประจำเดือนนำเสนอหัวหน้าฝ่ายฯ

3.3 จัดทำข้อมูล สถิติ สารสนเทศของงานกิจกรรม

 นักเรียน

รายการกำหนดการของขั้นตอน
- (วันที่ 1 มิ.ย. 2561)
- สิ้นสุด (วันที่ 30 มิ.ย. 2561)
แผนงาน : 4-602 กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่าย : ฝ่ายปกครอง
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  นิรันดร์    ใจมั่น
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มาสเตอร์  นิรันดร์    ใจมั่น
กำหนดการ
สิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2561

สถานที่ Assumption College Thonburi
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
-

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)