Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : -

4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (A)

4.1 กำหนดแนวทางการปรับปรุง พัฒนาการดำเนิน-

งานในเดือนต่อไป โดยใช้นำข้อมูลจากคณะ-

กรรมการฯซึ่งรายงานสรุปการดำเนินงานในทุก

เดือน

รายการกำหนดการของขั้นตอน
- (วันที่ 1 มิ.ย. 2561)
- สิ้นสุด (วันที่ 30 มิ.ย. 2561)
แผนงาน : 4-602 กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่าย : ฝ่ายปกครอง
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  นิรันดร์    ใจมั่น
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มาสเตอร์  นิรันดร์    ใจมั่น
กำหนดการ

วันที่ 1 มิถุนายน 2561

สถานที่ Assumption College Thonburi
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
-

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)