Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา +
4.1 กำหนดแนวทางการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานในเดือนต่อไป โดยใช้นำข้อมูลจากคณะกรรมการฯ ซึ่งรายงานสรุปการดำเนินงานในทุกเดือน
 
4.2 รวบรวมข้อมูลผลงานความสำเร็จจัดทำรายงานประจำปีให้หัวหน้าฝ่ายรับทราบและเผยปพร่ภายในหน่วยงาน
 
4.3 กำหนดแนวทาวการปรับปรุง พัฒนาความก้าวหน้าของตัวบ่งชี้โดยใช้ข้อมูลจากตัวชี้วัดความสำเร็จที่ผ่านการตรวจสอบ ประเมิณผลแล้ว
 
4.4 นำข้อมูลตัวชี้วัดความสำเร็จที่ยังไม่บรรลุไปวางแผนการปรับปรุง พัฒนาต่อไป
 
4.5 หัวหน้าสรุปการดำเนินงานการในรูปแบบสถิติรายงานประจำเดือนให้หัวหน้าฝ่ายรับทราบ
รายการกำหนดการของขั้นตอน ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 30 มี.ค. 2562)
แผนงาน : 4-405 โครงกานส่งเสริมความยุติธรรมและสันติ
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ฝ่าย : ฝ่ายปกครอง
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ไกร    ศรีธงไชย
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มาสเตอร์  ไกร    ศรีธงไชย
กำหนดการ
ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
วันที่ 30 มีนาคม 2562

สถานที่ Assumption College Thonburi
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
-

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)