Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : ACT Study Tour in October 2018 +
รายการกำหนดการของขั้นตอน ACT Study Tour in October 2018
- ACT Study Tour in October 2018 (วันที่ 29 ก.ย. 2561)
- ACT Study Tour in October 2018 ประเทศออสเตรเลีย ณ เมือง Brisbane วันที่ 29 กันยายน - 21 ตุลาคม 2561 (วันที่ 29 ก.ย. 2561)
- ประเทศสหรัฐอเมริกา ณ เมือง Eugene รัฐ Oregon และทัศนศึกษา ที่ LosAngeles ระหว่างวันที่ 6-22 ตุลาคม 2561 (วันที่ 6 ต.ค. 2561)
- ACT Study Tour in October 2018 ประเทศออสเตรเลีย ณ เมือง Brisbane วันที่ 6-22 ตุลาคม 2561 (วันที่ 22 ต.ค. 2561)
- ACT Study Tour in October 2018 (วันที่ 31 ต.ค. 2561)
แผนงาน : ปฏิทินโรงเรียน ก.ย.2561
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ฝ่าย : ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  เนตร์    ไชยบัวแก้ว
กำหนดการ
ACT Study Tour in October 2018 ประเทศออสเตรเลีย ณ เมือง Brisbane วันที่ 6-22 ตุลาคม 2561
วันที่ 22 ตุลาคม 2561

สถานที่ Assumption College Thonburi
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ตลอดวัน

ACT Study Tour in October 2018 ประเทศออสเตรเลีย ณ เมือง Brisbane วันที่ 29 กันยายน - 21 ตุลาคม 2561

  มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)