Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : สรุปจัดแฟ้มผลงาน +

ดำเนินการสรุปผลการจัดทำ

รายการกำหนดการของขั้นตอน สรุปจัดแฟ้มผลงาน
- สรุปจัดแฟ้มผลงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- สรุปจัดแฟ้มผลงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
แผนงาน : 4-209 โครงการติดตั้งตู้เก็บโทรศัพท์ในห้องเรียน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานระดับชั้น ฝ่าย : ฝ่ายปกครอง
ผู้รับผิดชอบ : มิส  ชญาภา    คงเฟื่อง
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  ชญาภา    คงเฟื่อง
กำหนดการ
สรุปจัดแฟ้มผลงาน
วันที่ 15 พฤษภาคม 2561

สถานที่ Assumption College Thonburi
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
-

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)