Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 1.ขั้นวางแผน +

1.1 นำเสนอโครงการ

1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ

1.3 ประชุมคณะกรรมการ

 

รายการกำหนดการของขั้นตอน 1.ขั้นวางแผน
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
แผนงาน : คณะนักร้องประสานเสียง
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานศูนย์ดนตรี ฝ่าย : ฝ่ายกิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ตวงสิทธิ์    เพ็ชร์น้ำใจ
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  ณัฐกานต์    คงแสน
กำหนดการ
1.ขั้นวางแผน
วันที่ 16 พฤษภาคม 2561

สถานที่ Assumption College Thonburi
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
-

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)