Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล +

3.1 ประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้า

3.2 แบบสอบถาม

3.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

 

รายการกำหนดการของขั้นตอน 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
แผนงาน : คณะนักร้องประสานเสียง
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานศูนย์ดนตรี ฝ่าย : ฝ่ายกิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ตวงสิทธิ์    เพ็ชร์น้ำใจ
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  ณัฐกานต์    คงแสน
กำหนดการ
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
วันที่ 16 พฤษภาคม 2561

สถานที่ Assumption College Thonburi
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
-

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)