Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : ACT Music Festival 2018 วันที่ 26 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์ดนตรี หอประชุมหลุยส์ มารีฯ +

ACT  Music Festival 2018 วันที่ 26 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์ดนตรี หอประชุมหลุยส์ มารีฯ

รายการกำหนดการของขั้นตอน ACT Music Festival 2018 วันที่ 26 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์ดนตรี หอประชุมหลุยส์ มารีฯ
- ACT Music Festival 2018 วันที่ 26 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์ดนตรี หอประชุมหลุยส์ มารีฯ (วันที่ 26 พ.ย. 2561)
- ACT Music Festival 2018 วันที่ 26 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์ดนตรี หอประชุมหลุยส์ มารีฯ (วันที่ 26 พ.ย. 2561)
- ACT Music Festival 2018 วันที่ 26 พ.ย. - 1 ธ.ค.61 ณ ศูนย์ดนตรี (วันที่ 27 พ.ย. 2561)
- ACT Music Festival 2018 วันที่ 26 พ.ย. - 1 ธ.ค.61 ณ ศูนย์ดนตรี (วันที่ 28 พ.ย. 2561)
- ACT Music Festival 2018 วันที่ 26 พ.ย. - 1 ธ.ค.61 ณ ศูนย์ดนตรี (วันที่ 29 พ.ย. 2561)
- ACT Music Festival 2018 วันที่ 26 พ.ย. - 1 ธ.ค.61 ณ ศูนย์ดนตรี (วันที่ 30 พ.ย. 2561)
- สิ้นสุด ACT Music Festival 2018 วันที่ 26 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์ดนตรี หอประชุมหลุยส์ มารีฯ (วันที่ 1 ธ.ค. 2561)
- ACT Music Festival 2018 วันที่ 26 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์ดนตรี หอประชุมหลุยส์ มารีฯ (วันที่ 1 ธ.ค. 2561)
แผนงาน : ปฏิทินโรงเรียน พ.ย.2561
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ฝ่าย : ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  สันติ    ศรีเครือแก้ว
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  เนตร์    ไชยบัวแก้ว
กำหนดการ
ACT Music Festival 2018 วันที่ 26 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์ดนตรี หอประชุมหลุยส์ มารีฯ
วันที่ 1 ธันวาคม 2561

สถานที่ Assumption College Thonburi
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ตลอดวัน

ACT  Music Festival 2018 วันที่ 26 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์ดนตรี หอประชุมหลุยส์ มารีฯ

  มาสเตอร์  สันติ    ศรีเครือแก้ว  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)