Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : ตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์ +
รายการกำหนดการของขั้นตอน ตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์
- ตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์ (วันที่ 3 ก.ย. 2561)
- ตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์ป.3-6 (ตามความสมัครใจ)ค่าใช้จ่าย 600 บาท /ครั้งที่ 1 วันที่ 3-4 ก.ย.61/ ครั้งที่ 2 วันที่ 14-15 ก.พ.61 (วันที่ 3 ก.ย. 2561)
- ตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์ป.3-6 (ตามความสมัครใจ)ค่าใช้จ่าย 600 บาท /ครั้งที่ 1 วันที่ 3-4 ก.ย.61/ ครั้งที่ 2 วันที่ 14-15 ก.พ.61 (วันที่ 4 ก.ย. 2561)
- ตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์ (ฟรี) เฉพาะ ป.1-2 วันที่ 5-6 ก.ย.61 (วันที่ 5 ก.ย. 2561)
- ตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์ (ฟรี) เฉพาะ ป.1-2 วันที่ 5-6 ก.ย.61 (วันที่ 6 ก.ย. 2561)
- ตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์ป.3-6 (ตามความสมัครใจ)ค่าใช้จ่าย 600 บาท /ครั้งที่ 1 วันที่ 3-4 ก.ย.61/ ครั้งที่ 2 วันที่ 14-15 ก.พ.61 (วันที่ 14 ก.พ. 2562)
- ตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์ (วันที่ 15 ก.พ. 2562)
- ตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์ป.3-6 (ตามความสมัครใจ)ค่าใช้จ่าย 600 บาท /ครั้งที่ 1 วันที่ 3-4 ก.ย.61/ ครั้งที่ 2 วันที่ 14-15 ก.พ.61 (วันที่ 15 ก.พ. 2562)
แผนงาน : ปฏิทินโรงเรียน ก.ย.2561
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ฝ่าย : ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  กรรณิกา    พูลทรัพย์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  เนตร์    ไชยบัวแก้ว
กำหนดการ
ตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์ป.3-6 (ตามความสมัครใจ)ค่าใช้จ่าย 600 บาท /ครั้งที่ 1 วันที่ 3-4 ก.ย.61/ ครั้งที่ 2 วันที่ 14-15 ก.พ.61
วันที่ 3 กันยายน 2561

สถานที่ Assumption College Thonburi
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

ตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์ป.3-6 (ตามความสมัครใจ)ค่าใช้จ่าย 600 บาท /ครั้งที่ 1 วันที่ 3-4 ก.ย.61/ ครั้งที่ 2 วันที่ 14-15 ก.พ.61

  มิส  กรรณิกา    พูลทรัพย์  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)