Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : ค่ายลูกเสือ +
รายการกำหนดการของขั้นตอน ค่ายลูกเสือ
- ค่ายลูกเสือ (วันที่ 7 ม.ค. 2562)
- ม.1 ค่ายลูกเสือศูนย์การเรียนรู้อัสสัมชัญ วันที่ 8-10 ม.ค.62 (วันที่ 8 ม.ค. 2562)
- ม.1 ค่ายลูกเสือศูนย์การเรียนรู้อัสสัมชัญ วันที่ 8-10 ม.ค.62 (วันที่ 9 ม.ค. 2562)
- ม.1 ค่ายลูกเสือศูนย์การเรียนรู้อัสสัมชัญ วันที่ 8-10 ม.ค.62 (วันที่ 10 ม.ค. 2562)
- ป.1 ค่ายลูกเสืออัสสัมชัญธนบุรี (เช้าไปเย็นกลับ) วันที่ 10 ม.ค.62 (วันที่ 10 ม.ค. 2562)
- ป.4 ค่ายลูกเสือบ้านสวนยอแซฟ จ.นครปฐม (วันที่ 14 ม.ค. 2562)
- ป.4 ค่ายลูกเสือบ้านสวนยอแซฟ จ.นครปฐม (วันที่ 15 ม.ค. 2562)
- ป.2 ค่ายลูกเสืออัสสัมชัญธนบุรี (เช้าไปเย็นกลับ) วันที่ 17 ม.ค.62 (วันที่ 17 ม.ค. 2562)
- ป.3 ค่ายลูกเสืออัสสัมชัญธนบุรี (เช้าไปเย็นกลับ) วันที่ 18 ม.ค.62 (วันที่ 18 ม.ค. 2562)
- ป.6 ค่ายลูกเสือศูนย์การเรียนรู้อัสสัมชัญ 21-23 ม.ค.62 (วันที่ 21 ม.ค. 2562)
- ป.6 ค่ายลูกเสือศูนย์การเรียนรู้อัสสัมชัญ 21-23 ม.ค.62 (วันที่ 22 ม.ค. 2562)
- ป.5 ค่ายลูกเสือศูนย์การเรียนรู้อัสสัมชัญ 23-25 ม.ค.62 (วันที่ 23 ม.ค. 2562)
- ป.6 ค่ายลูกเสือศูนย์การเรียนรู้อัสสัมชัญ 21-23 ม.ค.62 (วันที่ 23 ม.ค. 2562)
- ค่ายลูกเสือ ป.5 (วันที่ 24 ม.ค. 2562)
- ป.5 ค่ายลูกเสือศูนย์การเรียนรู้อัสสัมชัญ 23-25 ม.ค.62 (วันที่ 25 ม.ค. 2562)
- ม.3 เข้าค่ายลูกเสืออนุสรณ์ จ.ราชบุรี วันที่ 28-30 ม.ค.62 (วันที่ 28 ม.ค. 2562)
- ม.3 เข้าค่ายลูกเสืออนุสรณ์ จ.ราชบุรี วันที่ 28-30 ม.ค.62 (วันที่ 29 ม.ค. 2562)
- ม.3 เข้าค่ายลูกเสืออนุสรณ์ จ.ราชบุรี วันที่ 28-30 ม.ค.62 (วันที่ 30 ม.ค. 2562)
- ม.2 ค่ายเสือป่าแคมป์ จ.สระบุรี วันที่ 30 ม.ค.-1 ก.พ.62 (วันที่ 30 ม.ค. 2562)
- ม.2 ค่ายเสือป่าแคมป์ จ.สระบุรี วันที่ 30 ม.ค.-1 ก.พ.62 (วันที่ 31 ม.ค. 2562)
- ค่ายลูกเสือ (วันที่ 1 มี.ค. 2562)
- ม.2 ค่ายเสือป่าแคมป์ จ.สระบุรี วันที่ 30 ม.ค.-1 ก.พ.62 (วันที่ 1 มี.ค. 2562)
แผนงาน : ปฏิทินโรงเรียน ม.ค.2562
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ฝ่าย : ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  สมบัติ    บุญสาพิพัฒน์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  เนตร์    ไชยบัวแก้ว
กำหนดการ
ป.2 ค่ายลูกเสืออัสสัมชัญธนบุรี (เช้าไปเย็นกลับ) วันที่ 17 ม.ค.62
วันที่ 17 มกราคม 2562

สถานที่ Assumption College Thonburi
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ตลอดวัน

ป.2 ค่ายลูกเสืออัสสัมชัญธนบุรี (เช้าไปเย็นกลับ) วันที่ 17 ม.ค.62

  มาสเตอร์  สมบัติ    บุญสาพิพัฒน์  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)