Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : โครงการสอบ FSG , FSGST ป.3 ป.6 และ ม.3 วันที่ 14-15 มกราคม 2562 +
รายการกำหนดการของขั้นตอน โครงการสอบ FSG , FSGST ป.3 ป.6 และ ม.3 วันที่ 14-15 มกราคม 2562
- โครงการสอบ FSG , FSGST ป.3 ป.6 และ ม.3 วันที่ 14-15 มกราคม 2562 (วันที่ 14 ม.ค. 2562)
- โครงการสอบ FSG , FSGST ป.3 ป.6 และ ม.3 วันที่ 14-15 มกราคม 2562 (วันที่ 14 ม.ค. 2562)
- สิ้นสุด โครงการสอบ FSG , FSGST ป.3 ป.6 และ ม.3 วันที่ 14-15 มกราคม 2562 (วันที่ 15 ม.ค. 2562)
- โครงการสอบ FSG , FSGST ป.3 ป.6 และ ม.3 วันที่ 14-15 มกราคม 2562 (วันที่ 15 ม.ค. 2562)
แผนงาน : ปฏิทินโรงเรียน ม.ค.2562
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ฝ่าย : ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  เนตร์    ไชยบัวแก้ว
กำหนดการ
โครงการสอบ FSG , FSGST ป.3 ป.6 และ ม.3 วันที่ 14-15 มกราคม 2562
วันที่ 15 มกราคม 2562

สถานที่ Assumption College Thonburi
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ตลอดวัน

โครงการสอบ FSG , FSGST ป.3 ป.6 และ ม.3 วันที่ 14-15 มกราคม 2562 

  มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)