Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 +
รายการกำหนดการของขั้นตอน สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561
- สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 (วันที่ 7 ก.พ. 2562)
- ม.6 สอบ วันที่ 7,8,11 ก.พ.62 (วันที่ 7 ก.พ. 2562)
- ม.6 สอบ วันที่ 7,8,11 ก.พ.62 (วันที่ 8 ก.พ. 2562)
- ม.6 สอบ วันที่ 7,8,11 ก.พ.62 (วันที่ 11 ก.พ. 2562)
- สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ม.4-ม.5 สอบวันที่ 27,1,4 มี.ค.62 (วันที่ 27 ก.พ. 2562)
- สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ม.1-ม.3 สอบวันที่ 28,5,6 มี.ค.62 (วันที่ 28 ก.พ. 2562)
- สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ป.1,-ป.6 สอบวันที่ 1,4,6 มี.ค.62 //ป.3 ภาคปกติสอบวันที้่ 1 ,4 /ป.3EP สอบ วันที่ 1,4,6 มี.ค.62) (วันที่ 1 มี.ค. 2562)
- สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ม.4-ม.5 สอบวันที่ 27,1,4 มี.ค.62 (วันที่ 1 มี.ค. 2562)
- สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ป.1,-ป.6 สอบวันที่ 1,4,6 มี.ค.62 //ป.3 ภาคปกติสอบวันที้่ 1 ,4 /ป.3EP สอบ วันที่ 1,4,6 มี.ค.62) (วันที่ 4 มี.ค. 2562)
- สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ม.4-ม.5 สอบวันที่ 27,1,4 มี.ค.62 (วันที่ 4 มี.ค. 2562)
- สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ม.1-ม.3 สอบวันที่ 28,5,6 มี.ค.62 (วันที่ 5 มี.ค. 2562)
- สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 (วันที่ 6 มี.ค. 2562)
- สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ป.1,-ป.6 สอบวันที่ 1,4,6 มี.ค.62 //ป.3 ภาคปกติสอบวันที้่ 1 ,4 /ป.3EP สอบ วันที่ 1,4,6 มี.ค.62) (วันที่ 6 มี.ค. 2562)
- สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ม.1-ม.3 สอบวันที่ 28,5,6 มี.ค.62 (วันที่ 6 มี.ค. 2562)
แผนงาน : ปฏิทินโรงเรียน ก.พ.2562
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ฝ่าย : ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  เนตร์    ไชยบัวแก้ว
กำหนดการ
สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ม.1-ม.3 สอบวันที่ 28,5,6 มี.ค.62
วันที่ 6 มีนาคม 2562

สถานที่ Assumption College Thonburi
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ตลอดวัน

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ม.1-ม.3 สอบวันที่ 28,5,6 มี.ค.62

  มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)