Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 20-27 ก.ย.62 +

สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 24-27 ก.ย.62

รายการกำหนดการของขั้นตอน สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 20-27 ก.ย.62
- สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 20-27 ก.ย.62 (วันที่ 20 ก.ย. 2562)
- สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ป.1-ป.6 เรียน /ม.1-ม.3 หยุด / ม.4-ม.6 สอบ (วันที่ 20 ก.ย. 2562)
- สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ป.1-ป.6 สอบ/ม.1-ม.3 สอบ / ม.4-ม.6 หยุด (วันที่ 23 ก.ย. 2562)
- สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ป.1-ป.6 หยุด /ม.1-ม.3 หยุด / ม.4-ม.6 สอบ (วันที่ 24 ก.ย. 2562)
- สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ป.1-ป.6 สอบ /ม.1-ม.3 สอบ/ ม.4-ม.6 หยุด (วันที่ 25 ก.ย. 2562)
- สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ป.1-ป.6 หยุด /ม.1-ม.3 สอบ/ ม.4-ม.6 หยุด (วันที่ 26 ก.ย. 2562)
- สิ้นสุด สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 20-27 ก.ย.62 (วันที่ 27 ก.ย. 2562)
- สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562ป.1-ป.6 สอบ /ม.1-ม.3 หยุด / ม.4-ม.6 สอบ (วันที่ 27 ก.ย. 2562)
แผนงาน : ปฏิทิน ก.ย.62
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ฝ่าย : ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  เนตร์    ไชยบัวแก้ว
กำหนดการ
สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ป.1-ป.6 เรียน /ม.1-ม.3 หยุด / ม.4-ม.6 สอบ
วันที่ 20 กันยายน 2562

สถานที่ Assumption College Thonburi
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ตลอดวัน

สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 20-27 ก.ย.62

  มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)