Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : กิจกรรมการแสดงออกนักเรียน +
รายการกำหนดการของขั้นตอน กิจกรรมการแสดงออกนักเรียน
- กิจกรรมการแสดงออกนักเรียน (วันที่ 17 ม.ค. 2563)
- กิจกรรมการแสดงออกนักเรียน (วันที่ 17 ม.ค. 2563)
- กิจกรรมการแสดงออกนักเรียน (วันที่ 18 ม.ค. 2563)
- กิจกรรมการแสดงออกนักเรียน (วันที่ 25 ม.ค. 2563)
- กิจกรรมการแสดงออกนักเรียน (วันที่ 27 ม.ค. 2563)
- กิจกรรมการแสดงออกนักเรียน (วันที่ 28 ม.ค. 2563)
- กิจกรรมการแสดงออกนักเรียน (วันที่ 29 ม.ค. 2563)
- กิจกรรมการแสดงออกนักเรียน (วันที่ 30 ม.ค. 2563)
- กิจกรรมการแสดงออกนักเรียน (วันที่ 31 ม.ค. 2563)
- กิจกรรมการแสดงออกนักเรียน (วันที่ 1 ก.พ. 2563)
- กิจกรรมการแสดงออกนักเรียน (วันที่ 20 ก.พ. 2563)
แผนงาน : ปฏิทิน ม.ค.63
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ฝ่าย : ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  สันติ    ศรีเครือแก้ว
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  เนตร์    ไชยบัวแก้ว
กำหนดการ
กิจกรรมการแสดงออกนักเรียน
วันที่ 27 มกราคม 2563

สถานที่ Assumption College Thonburi
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ตลอดวัน

กิจกรรมการแสดงออกนักเรียน 

  มาสเตอร์  สันติ    ศรีเครือแก้ว  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)