Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : - เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ +

เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ

แผนงาน : รหัส (6-602) งานพัฒนาทักษะความรู้ด้านคอมพิวเตอร์บุคลากรภายใน-ภายนอก
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่าย : สำนักผู้อำนวยการ
ผู้รับผิดชอบ : มิส  อารญา    พุทธสาร (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2562)
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  อารญา    พุทธสาร (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2562)
กำหนดการ
- เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ
วันที่ 1 พฤษภาคม 2562

สถานที่ Assumption College Thonburi
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
-

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)