Extreme Sat 7
คัดตัวนักกีฬาโครงการพิเศษรุ่นอายุ 10 ปี ครั้งที่ 5 19 ม.ค.62 สนามกีฬากลาง สุราษฎร์ธานี / ครั้งที่ 6 วันที่ 9 มีนาคม 62 อัสสัมชัญธนบุรี (คัดรอบสุดท้าย)
งานการแสดงออก ป.1 เวลา 11.00-13.00 น./ป.2 17.00-19.00 น.
นร.ม.1 ห้อง สสวท.สอวน.เข้าร่วมกิจกรรม STEM 1 Day Camp มหาวิทยาลัยมหิดล เวลา 07.00-17.30 น.