[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับแผนงาน : ปฏิทินโรงเรียน พ.ค.2561

ผู้รับผิดชอบ คือ มิส  เนตร์    ไชยบัวแก้ว
ผู้บันทึก คือ มิส  เนตร์    ไชยบัวแก้ว
รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  รื่นจิต    ใจมั่น รับผิดชอบในขั้นตอน : ทัศนศึกษาบุคลากร ปี 2560
รายชื่อ รับผิดชอบกิจกรรมในกำหนดการ
มิส  รื่นจิต    ใจมั่น กิจกรรม :

ทัศนศึกษาบุคลากร ปี 2560

  กำหนดการ ทัศนศึกษาบุคลากร ปี 2560
มิส  รื่นจิต    ใจมั่น กิจกรรม :

ทัศนศึกษาบุคลากร ปี 2560

  กำหนดการ ทัศนศึกษาบุคลากร ปี 2560
มิส  รื่นจิต    ใจมั่น กิจกรรม :

ทัศนศึกษาบุคลากร ปี 2560

  กำหนดการ ทัศนศึกษาบุคลากร ปี 2560

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ รับผิดชอบในขั้นตอน : Extreme Set
รายชื่อ รับผิดชอบกิจกรรมในกำหนดการ
มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ กิจกรรม :

Extreme Set 1

  กำหนดการ Extreme Set 1
มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ กิจกรรม :

Extreme Set 2

  กำหนดการ Extreme Set 2
มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ กิจกรรม :

Extreme Set 

  กำหนดการ Extreme Set 3
มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ กิจกรรม :

Extreme Set 4

  กำหนดการ Extreme Set 4
มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ กิจกรรม :

Extreme Set 5

  กำหนดการ Extreme Set 5
มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ กิจกรรม :

Extreme Set 6

  กำหนดการ Extreme Set 6
มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ กิจกรรม :

Extreme Set 7

  กำหนดการ Extreme Set 7
มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ กิจกรรม :

Extreme Set 8

  กำหนดการ Extreme Set 8
มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ กิจกรรม :

Extreme Set 9

  กำหนดการ Extreme Set 9
มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ กิจกรรม :

Extreme Set 11

  กำหนดการ Extreme Set 10
มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ กิจกรรม :

Extreme Set 12

  กำหนดการ Extreme Set 11
มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ กิจกรรม :

Extreme Set 13

  กำหนดการ Extreme Set 12
มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ กิจกรรม :

Extreme Set 14

  กำหนดการ Extreme Set 13
มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ กิจกรรม :

Extreme Set 15

  กำหนดการ Extreme Set 14

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  สมบัติ    บุญสาพิพัฒน์ รับผิดชอบในขั้นตอน : ปฐมนิเทศ ม.1
รายชื่อ รับผิดชอบกิจกรรมในกำหนดการ
มาสเตอร์  สมบัติ    บุญสาพิพัฒน์ กิจกรรม :

ปฐมนิเทศ ม.1 

  กำหนดการ ปฐมนิเทศ ม.1

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  วรนุช    รัตนจรัสโรจน์ รับผิดชอบในขั้นตอน : รับสมัคร/สอบ ป.1 ปี 2562
รายชื่อ รับผิดชอบกิจกรรมในกำหนดการ
มิส  วรนุช    รัตนจรัสโรจน์ กิจกรรม :

รับสมัคร/สอบ ป.1 ปี 2562

  กำหนดการ รับสมัคร/สอบ ป.1 ปี 2562
มิส  วรนุช    รัตนจรัสโรจน์ กิจกรรม :

ประกาศผลสอบ ป.1 ปี 62

  กำหนดการ ประกาศผลสอบ ป.1 ปี 62

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  รื่นจิต    ใจมั่น รับผิดชอบในขั้นตอน : หยุดวันวิสาขบูชา
รายชื่อ รับผิดชอบกิจกรรมในกำหนดการ
มิส  รื่นจิต    ใจมั่น กิจกรรม :

หยุดวันวิสาขบูชา

  กำหนดการ หยุดวันวิสาขบูชา

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  สันติ    ศรีเครือแก้ว รับผิดชอบในขั้นตอน : รณรงค์งดสูบบุหรี่โลก

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  เศกศักดิ์    นิติวัฒนานนท์ รับผิดชอบในขั้นตอน : กิจกรรมปันน้ำใจสู่น้องตะเข็บชายแดน ณ นิวไลท์ ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.00 น.

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  เศกศักดิ์    นิติวัฒนานนท์ รับผิดชอบในขั้นตอน : กิจกรรมปันน้ำใจสู่น้องตะเข็บชายแดน ณ นิวไลท์ ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.00 น.
รายชื่อ รับผิดชอบกิจกรรมในกำหนดการ
มาสเตอร์  เศกศักดิ์    นิติวัฒนานนท์ กิจกรรม :

กิจกรรมปันน้ำใจสู่น้องตะเข็บชายแดน ณ นิวไลท์ ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี วันที่ 19  พฤษภาคม  2561  เวลา 12.00 น.

  กำหนดการ กิจกรรมปันน้ำใจสู่น้องตะเข็บชายแดน ณ นิวไลท์ ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.00 น.

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  รื่นจิต    ใจมั่น รับผิดชอบในขั้นตอน : ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 1/2561 วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  รื่นจิต    ใจมั่น รับผิดชอบในขั้นตอน : ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 1/2561 วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561
รายชื่อ รับผิดชอบกิจกรรมในกำหนดการ
มิส  รื่นจิต    ใจมั่น กิจกรรม :

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 1/2561 วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 

  กำหนดการ ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 1/2561 วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ว่าที่ร้อยตรีจิรพันธุ์    เหลืองประสิทธิ์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 30 พ.ค.61 นักศึกษาวิชาทหาร ปี 2-3 (ม.5-ม.6) รายงานตัว / 2 มิ.ย.61 นร.ม.4 สมัครและทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ณ ศูนย์นักศึกษาวิชาทหาร
รายชื่อ รับผิดชอบกิจกรรมในกำหนดการ
มาสเตอร์  ว่าที่ร้อยตรีจิรพันธุ์    เหลืองประสิทธิ์ กิจกรรม :

 30 พ.ค.61 นักศึกษาวิชาทหาร ปี 2-3 (ม.5-ม.6) รายงานตัว  / 2 มิ.ย.61 นร.ม.4 สมัครและทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ณ ศูนย์นักศึกษาวิชาทหาร

  กำหนดการ นักศึกษาวิชาทหาร ปี 2-3 (ม.5-ม.6) รายงานตัว / นักเรียน ม.5-ม.6 หยุดเรียน
มาสเตอร์  ว่าที่ร้อยตรีจิรพันธุ์    เหลืองประสิทธิ์ กิจกรรม :

2 มิ.ย.61 นร.ม.4 สมัครและทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ณ ศูนย์นักศึกษาวิชาทหาร

  กำหนดการ 2 มิ.ย.61 นร.ม.4 สมัครและทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ณ ศูนย์นักศึกษาวิชาทหาร

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  เนตรประกาย    ผิวชัย รับผิดชอบในขั้นตอน : นร.ป.1-6 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ 08.00-16.00 น. ณ ห้องคำสอน อาคารเทิดเทพรัตน์
รายชื่อ รับผิดชอบกิจกรรมในกำหนดการ
มิส  เนตรประกาย    ผิวชัย กิจกรรม :

นร.ป.1-6 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ 08.00-16.00 น. ณ ห้องคำสอน อาคารเทิดเทพรัตน์

  กำหนดการ นร.ป.1-6 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ 08.00-16.00 น. ณ ห้องคำสอน อาคารเทิดเทพรัตน์
ผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่มากสุด

ผู้ที่รับผิดชอบในกิจกรรมในกำหนดการมากสุด
มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์   14 ครั้ง
มิส  รื่นจิต    ใจมั่น   5 ครั้ง
มาสเตอร์  ว่าที่ร้อยตรีจิรพันธุ์    เหลืองประสิทธิ์   2 ครั้ง
มิส  วรนุช    รัตนจรัสโรจน์   2 ครั้ง
มาสเตอร์  เศกศักดิ์    นิติวัฒนานนท์   1 ครั้ง
มิส  เนตรประกาย    ผิวชัย   1 ครั้ง
มาสเตอร์  สมบัติ    บุญสาพิพัฒน์   1 ครั้ง