[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับแผนงาน : งานบริหารสำนักงานฝ่ายอาคารสถานที่

ผู้รับผิดชอบ คือ มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว
ผู้บันทึก คือ มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว
รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว รับผิดชอบในขั้นตอน : ขั้นวางแผน
รายชื่อ คณะกรรมการที่ถูกแต่งตั้งในขั้นตอน
มาสเตอร์  บัณดิษ    คุณาบุตร ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  วิศิษฐ์    ใจมั่น ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  ณัฐชานันท์    เหลือทรัพย์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สมพิศ    พัฒน์ทวี ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  เพชรรัตน์    เชี่ยวนาวิน ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ
ผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่มากสุด

ผู้ที่รับผิดชอบในกิจกรรมในกำหนดการมากสุด